Web Content Viewer (JSR 286)

Giải Pháp Tùy Chỉnh Tiết Kiệm Năng Lượng

Các Giải Pháp Tùy Biến là những lần nâng cấp trang thiết bị thích hợp hơn nhằm có thể giúp quý vị tiết kiệm nhiều hơn và được trả tiền khích lệ cao hơn. Các khoản tiền khích lệ được dựa trên năng lượng quý vị tiết kiệm được trong thời gian 12 tháng, không vượt quá 50% tổng chi phí dự án. Khoản tiết kiệm năng lượng có thể giúp giảm chi phí năng lượng. Trong khi các Giải Pháp Tùy Biến được cung cấp cho tất cả khách hàng doanh nghiệp, bất kể quy mô hay việc sử dụng năng lượng, trang thiết bị được tùy chỉnh thường gặp nhất ở các doanh nghiệp có quy mô vừa đến lớn. Các Giải Pháp Hỏa Tốc và Tùy Biến còn có thể được kết hợp theo phạm vi của một dự án nâng cấp duy nhất.

Two women looking at a piece of document while in front of a computer screen

Cách Nộp Đơn

Quy trình làm đơn ghi danh cho chương trình Giải Pháp Tùy Biến đòi hỏi quý vị phải điền đơn, bao gồm tính toán tiết kiệm ước lượng, trước khi dự án diễn ra (trước khi lắp đặt). Để đơn giản hóa quy trình này, công cụ Làm Đơn Trực Tuyến của chúng tôi sẽ tính toán khoản tiết kiệm năng lượng cho các Giải Pháp Tùy Biến chung.

Man reading a booklet or brochure

Điều Gì Xảy Ra Tiếp Theo

Khi nhận đơn của quý vị, một nhà thầu SCE sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra trước cho các trang thiết bị có sẵn. Nhà thầu SCE sẽ duyệt xét đơn và nếu chấp thuận, Thư Chấp Thuận Dự Án và Tường Trình Lắp Đặt sẽ được gởi đến cho quý vị ký. Tiếp theo quý vị có thể lắp đặt dự án theo đề xuất trong đơn xin đã được chấp thuận. Khi đã lắp đặt xong, hãy điền bản Tường Trình Lắp Đặt và gởi lại cho SCE cùng với tất cả các giấy tờ hỗ trợ cần thiết khác. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện không.

Quý Vị Có Đủ Điều Kiện Không?

Tin mừng: Là một khách hàng SCE, doanh nghiệp thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, hay phi lợi nhuận của quý vị tự động hội đủ điều kiện cho chương trình Giải Pháp Tùy Biến. Khách hàng tự phát điện cũng có thể đủ điều kiện nhận tiền khích lệ. Hãy xem tất cả các chi tiết trong Thư Mục Giải Pháp của chúng tôi.

Yêu cầu Thư Mục Giải Pháp của chúng tôi để có các điều khoản, điều kiện và yêu cầu để đủ tư cách nhận tiền khích lệ.

Các Tài Nguyên & Bản In

Quý vị sẽ sớm có Cẩm Nang Hoàn Phí Doanh Nghiệp Tiết Kiệm Năng Lượng Toàn Tiểu Bang 2013-2014 và Cẩm Nang Doanh Nghiệp Tùy Biến Tiết Kiệm Hiệu Quả Năng Lượng Toàn Tiểu Bang, hãy xem trang chủ Công Cụ Làm Đơn Trực Tuyến.

Các Điều Khoản Bổ Sung

Các khoản tiền khích lệ được thanh toán theo thứ tự ai đến trước được phục vụ trước cho tới khi chương trình Giải Pháp Tùy Biến chấm dứt hoặc hết ngân quỹ, tùy theo điều nào xảy ra trước. Trang thiết bị được mua với ý định bán lại không đủ điều kiện nhận tiền khích lệ.

Các khoản tiền khích lệ không thể được trả cho những khoản tiết kiệm năng lượng vượt quá lượng năng lượng được mua từ SCE trong 12 tháng trước đó. Các nguồn cung cấp không phải SCE, chẳng hạn như đồng phát hoặc chuyển giao từ một nhà cung cấp hàng hóa khác, không được xem là sử dụng từ SCE (với ngoại lệ là các khách hàng Truy Cập Trực Tiếp hoặc khách hàng thanh toán chi phí tải lượng khởi hành mà theo đó SCE thu phụ phí PPP).

Tiền khích lệ được dựa trên hai yếu tố:

1. Khoản tiết kiệm năng lượng đến từ dự án, như được đo ở trên và vượt quá hiệu suất năng lượng căn bản, bao gồm các bộ luật bắt buộc của tiểu bang, các bộ luật bắt buộc của liên bang, các tiêu chuẩn hiệu suất được ngành chấp thuận, hoặc các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng căn bản khác như được xác định bởi SCE.

2. Lượng giảm bớt nhu cầu cao điểm DEER cố định đến từ dự án. Để biết thêm thông tin về giảm bớt nhu cầu cao điểm DEER, hãy tham khảo Cẩm Nang Thủ Tục Cung Cấp Tùy Biến Toàn Tiểu Bang 2012 dành cho Doanh Nghiệp.

Xin xem Các Điều Khoản & Điều Kiện để có đầy đủ chi tiết về các Giải Pháp Tùy Biến và những hạn chế.

Web Content Viewer (JSR 286)