Web Content Viewer (JSR 286)

Budget Assistant (Trợ Lý Ngân Sách): Luôn Được Thông Báo

Chi Dùng trong Ngân Quỹ & Kiểm Soát

Trợ Lý Ngân Sách sử dụng hóa đơn dự tính kế tiếp của quý vị và so sánh nó với mục tiêu được lựa chọn, rồi gửi cảnh báo cho quý vị tùy theo chế độ cài đặt. Quý vị có lựa chọn để nhận cảnh báo hàng tuần, giữa tháng trong chu kỳ gửi hóa đơn hay chỉ nhận cảnh báo khi dự tính sẽ vượt quá mục đích chi dùng. Công cụ miễn phí*, dễ sử dụng này sẽ kiểm tra chi phí gần với thời gian thực và gửi cảnh báo cho quý vị qua email, điện thoại hoặc tin nhắn để cho biết quý vị đang chi dùng ở mức nào. Tránh bất kỳ ngạc nhiên nào khi hóa đơn tăng cao, nhờ thay đổi cách sử dụng điện trước khi quý vị nhận hóa đơn kế tiếp.

Chọn mức thường xuyên nhận thông báo

  • Giữa kỳ gửi hóa đơn
  • Hàng tuần
  • Chỉ khi tôi chi dùng quá mục tiêu đặt ra

Chọn cách nhận thông báo

  • Email **
  • Lời nhắn vào điện thoại
  • Tin nhắn

*Trợ Lý Ngân Sách là dịch vụ miễn phí; tuy nhiên, quý vị có thể phải trả lệ phí để nhận thông báo qua lời nhắn hoặc tin nhắn của hãng điện thoại cầm tay mà quý vị đang dùng.

**Khách hàng cư dân có chương trình giá biểu Tiêu Chuẩn cho Tư Gia đã ghi danh để nhận thông báo Trợ Lý Ngân Sách qua email sẽ nhận được “Cảnh Báo Sớm” trong thông báo nếu số tiền trên hóa đơn dự tính bao gồm Phí Sử Dụng Nhiều Điện.

Ghi Danh hoặc Thay Đổi Cài Đặt Cảnh Báo

Việc ghi danh hoặc thay đổi cài đặt cảnh báo rất dễ dàng thông qua My Account.

Tìm Hiểu Cách Làm Đóng Lại
  1. Đăng nhập vào sce.com

  2. Bấm vào “My Account” trong bảng bên trái

  3. Bấm vào phím “Savings Center” và chọn "Budget Assistant"

 

Bắt Đầu >

 

Bốn Cách để Trợ Lý Ngân Sách Làm Việc cho Quý Vị

1. Dùng cảnh báo làm công cụ để giảm hóa đơn

Nếu quý vị muốn giảm hóa đơn 10%, đặt mục đích chi dùng của quý vị ở mức thấp hơn hóa đơn trung bình 10% và chọn cập nhật hàng tuần. Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho biết quý vị đã thực hiện thế nào so với mục đích chi dùng để quý vị có thời gian điều chỉnh và chi dùng trong ngân quỹ của mình.

2. Nhận cảnh báo hóa đơn tăng cao

Trợ Lý Ngân Sách sẽ cảnh báo nếu quý vị có khuynh hướng phải trả hóa đơn cao hơn mức bình thường. Hãy cho rằng quý vị muốn trả ở mức hóa đơn trung bình và không muốn trả ở mức cao hơn chút nào. Ví dụ, nếu hóa đơn trung bình của quý vị là $40, hãy để mức chi dùng của quý vị ở $45.

Rồi chọn sẽ được thông báo “chỉ khi tôi đã chi dùng quá mức mục tiêu đặt ra.” Quý vị sẽ nhận được cảnh báo khi chúng tôi dự thấy hóa đơn tiếp theo của quý vị sẽ quá mức đó.

3. Kiểm tra khoản tiền dự tính trên hóa đơn

Nếu quý vị chỉ muốn biết con số dự tính khi đến nửa chu kỳ lập hóa đơn để biết xem dự tính quý vị phải trả bao nhiêu tiền vào cuối tháng? Vậy thì quý vị có thể chọn để nhận cảnh báo vào giữa tháng. Quý vị sẽ nhận được cảnh báo vào giữa kỳ tính hóa đơn, cho quý vị thông tin cập nhật xem dự tính hóa đơn của quý vị vào cuối tháng sẽ là bao nhiêu.

4. Sử dụng Trợ Lý Ngân Sách làm “Cảnh Báo Sớm” cho Phí Sử Dụng Nhiều Điện

Nếu quý vị ở giá biểu Tiêu Chuẩn cho Tư Gia, ghi danh để nhận cảnh báo Trợ Lý Ngân Sách qua email (hàng tuần hay vào giữa tháng) và quý vị sẽ nhận tin “Cảnh Báo Sớm” được bao gồm trong cảnh báo này nếu hóa đơn dự tính của quý vị bao gồm khoản phí này. Nhận được cảnh báo sớm như thế này sẽ cho quý vị cơ hội để giảm sử dụng năng lượng và tránh phải trả khoản phí này.

Cách Dự Tính Hóa Đơn Kế Tiếp của Quý Vị

Quý vị muốn biết chúng tôi sẽ dự tính hóa đơn kế tiếp của quý vị bằng cách nào? Rất đơn giản, chúng tôi sử dụng năng lượng quý vị đã tiêu thụ trong chu kỳ gửi hóa đơn để tính mức sử dụng trung bình hàng ngày. Rồi chúng tôi đem nhân con số đó với số ngày còn lại của chu kỳ gửi hóa đơn và tính toán với giá biểu hiện thời của quý vị.

Chưa ghi danh vào My Account? Đăng Ký Ngay
Xem mọi người nói gì về Trợ Lý Ngân Sách. Xem Video

Web Content Viewer (JSR 286)