Cách Nộp Đơn Yêu Cầu SCE Bồi Thường

Nếu quý vị đã phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại do sự gián đoạn dịch vụ gần đây, và tin rằng có thể chúng tôi phải chịu trách nhiệm, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường. Cách nộp đơn yêu cầu bồi thường >

Chúng tôi sẽ tìm hiểu và xem xét từng đơn yêu cầu bồi thường, và chính sách của chúng tôi là hồi đáp nhanh chóng.

Hướng Dẫn Năng Lượng cho Doanh Nghiệp: Chính Phủ

Các văn phòng chính phủ, các trung tâm bưu điện và tòa án sử dụng năng lượng nhiều nhất, tiếp theo sau là các nhà tù, thư viện và các trạm cứu hỏa/cảnh sát. Là một thành phần trong nhóm này, quý vị cũng hướng tới các mục tiêu về độ bền vững đòi hỏi quý vị phải đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng theo các quy định. Để đáp ứng các mục tiêu này, quý vị sẽ cần mua thiết bị mới và tận dụng các chương trình hiện có cho mình. Các Giải Pháp Quản Lý Năng Lượng của chúng tôi có các khoản tiền khích lệ và hoàn phí để giúp quý vị thực hiện các nâng cấp tiết kiệm năng lượng và giúp cho chính phủ của chúng ta đáp ứng các mục tiêu của họ.

Các Giải Pháp Hiệu Quả Năng Lượng

Thiết Bị & Tòa Nhà

Việc năng cấp tòa nhà và thiết bị của quý vị có thể có ảnh hưởng đáng kể đến các chi phí năng lượng. Hãy tận dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các khích lệ và hoàn phí hiện có của chúng tôi, như sau:

  • Bao Quanh Tòa Nhà
  • Động Cơ
  • Thiết Bị Văn Phòng
  • Đun Nóng Nước


Môi Trường

Việc tạo ra một môi trường làm việc có hiệu quả hơn không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn có thể gia tăng năng suất. Thắp sáng là nguồn tiêu thụ năng lượng cao nhất của chính phủ, vì thế những sửa đổi đơn giản cho đèn và dàn đèn là nơi rất tốt để bắt đầu.

  • Thắp Sáng
  • Làm Lạnh
  • Tối Ưu Hóa Hệ Thống Sưởi, Thông Gió và Máy Điều Hòa Không Khí (HVAC)


Các Chương Trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu

Các chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu của chúng tôi có các khích lệ tài chính cho ngành nông nghiệp để tạm thời giảm sử dụng theo yêu cầu trong các khoảng thời gian có nhu cầu cao về năng lượng. Từ Khích Lệ Lợi Ðiểm Mùa Hè 200kW hoặc ít hơn hay Khích Lệ Lợi Ðiểm Mùa Hè 200kW hoặc cao hơn (chương trình này tặng thưởng cho việc giảm sử dụng năng lượng trong thời gian có nhiệt độ cao theo mùa) đến các chương trình quanh năm như Chương Trình Trả Giá theo Nhu CầuChương Trình Giá Cả Tính tới Sát Giờ Phút Hiện Tại, cơ sở kinh doanh của quý vị có thể hưởng lợi từ việc tham gia, đồng thời đem lại lợi ích cho lưới điện và môi trường. Quý vị cũng có thể lưu tâm đến chương trình Đáp Ứng theo Nhu Cầu Tự Động để có thêm tiện lợi, hoặc một bộ Quản Lý Năng Lượng có các công cụ tiết kiệm miễn phí của chúng tôi.

Chính Phủ Qua các Con Số3

  • Chính phủ Hoa Kỳ là thành phần sử dụng năng lượng lớn nhất trên toàn quốc
  • Chính phủ liên bang đã dùng 55.6 tỷ kWh điện trong tài khóa 2008
  • Chỉ riêng Bộ Quốc Phòng cũng đã dùng hơn 100 tỷ BTU.


1E Source: Dữ liệu lấy từ Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration).
2E Source: Dữ Liệu lấy từ Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration) truy cập năm 2008
3Energy Information Administration Department of Energy (Ban Năng Lượng của Cơ Quan Quản Trị Thông Tin Năng Lượng)