Lub Khoo Kas Pab Lub Roj Khaws Hluav Taws Xob Npaj Rau Kev Kho Mob Tseem Ceeb

""

Lub Khoo Kas Pab Lub Roj Teeb Khaws Hluav Taws Xob Npaj Rau Kev Kho Mob Tseem Ceeb

Muab Lub zog hluav taws xob uas ntseeg tau thiab ua rau cov neeg siv khoom muaj kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb ua ntej tshaj plaws. Peb tau cog lus los pab cov yim neeg uas xav tau kev siv cov cuab yeej kho mob uas qhib siv tau los ntawm hluav taws xob kom npaj txhij rau kev kaw hluav taws xob yam tsis tau npaj tseg. Peb Lub Khoos Kas Pab Lub Roj Teeb Khaws Hluav Taws Xob Npaj Rau Kev Kho Mob Tseem Ceeb (CCBB) muab lub roj teeb khaws hluav taws xob uas nqa tau nrog yus pab dawb rau koj los qhib koj cov cuab yeej kho mob kom ua hauj lwm hauv qhov txheej xwm thaum muaj kev kaw hluav taws xob. Thiab yog tias kev kaw hluav taws xob yog qhov xwm txheej ceev uas ua rau koj yuav tsum tau khiav tawm, qhov hluav taws xob ib ntus uas nqa tau nrog yus no tuaj yeem pab tau thaum koj hloov chaw mus rau qhov muaj kev nyab xeeb.

Expose as Block
No

Leej twg thiaj tsim nyog los koom nrog hauv Lub Khoos Kas CCBB? *

Koj yuav muaj cai tau txais yog tias koj nyob hauv cov chaw uas muaj kev pheej hmoo hluav taws kub hnyiab siab thiab kuj tseem tau:

  • Rau npe rau hauv peb lub khoos kas Lub Hauv Paus Kev Kho Mob, uas xav tau kev siv qhov khoom siv uas qhib siv los ntawm hluav taws xob yam tsis tu ncua los sis lwm lub cuab yeej kho mob uas tsim nyog

Thiab...

  • Tau rau npe rau hauv ib qhov twg ntawm lub khoos kas California Lwm Cov Nqi rau Hluav Taws Xob (CARE) los sis lub khoos kas Kev Pab Them Tus Nqi Hluav Taws Xob Rau Tsev Neeg (FERA). Kawm paub ntxiv >

Muaj dab tsi thiab nyob hauv Lub Khoos Kas CCBB?

Ua ke nrog lub roj teeb khaws hluav taws xob, uas nqa tau nrog yus, tuaj yeem choj tau, thiab lub zog-huv, lub khoos kas pab muab qhov khoom siv ntawm daim choj hluav taws xob tshav ntuj ntxiv rau kom muaj lub peev xwm choj ntxiv. Cov roj teeb los ua ke nrog ntau qhov loj me los muab lub zog hluav taws xob ib ntus rau cov cuab yeej kho mob tseem ceeb thiab, nrog cov daim choj hluav taws xob tshav ntuj, tau muab xa tuaj thiab tau muab teeb yam tsis muaj tus nqi rau cov neeg siv khoom uas tsim nyog. Tag nrho cov roj teeb tau txais kev txhawb nqa los ntawm kev lav lees hauv 3-lub xyoo.

Cov cuab yeej kho mob twg uas lub roj teeb khaws hluav taws xob siv tau nrog?

Nyob ntawm qhov loj me ntawm lub roj teeb, qhov hluav taws xob khaws tseg ib ntus tuaj yeem muab rau cov cuab yeej xws li lub tshuab nqus tshuaj, lub choj lub laub thawb neeg mob uas siv lub tshuab, lub pab ua pa kom thaiv kab mob, lub pab ua pa, los sis lwm cov cuab yeej kho mob. Saib daim ntawv teev npe ntawm cov cuab yeej kho mob uas tsim nyog.

Lub Khoos Kas CCBB ua hauj lwm li cas?

Peb tus neeg muab kev pab cuam uas tau txais kev tso cai yuav tham nrog koj hauv lub xov tooj los txheeb xyuas koj qhov kev tsim nyog, txiav txim txog qhov loj me ntawm lub roj teeb uas tsim nyog rau koj (cov) cuab yeej kho mob tam sim no, thiab npaj kev teem caij nyoog tuaj xa. Xws li lub roj teeb, kev xa thiab kev teeb - uas suav nrog kev tshuaj xyuas kev ua hauj lwm yooj yim htiab kev saib xyuas qhov khoom siv - tau muab rau koj yam tsis muaj tus nqi.

Tsis txhob plam lub hwj tsam no kiag li.

Yog tias koj tau txais ib tsab ntawv hauv kev xa ntawv, tej zaum koj twb tau txais kev xaiv rau lub khoos kas no lawm. Hu rau koj tus neeg muab kev pab cuam hauv cheeb tsam uas tau teev npe tseg hauv tsab ntawv. Yog tias koj muaj cov nqe lus nug twg txog lub khoos kas, hu rau peb tau ntawm 1-800-736-4777.

Tsis muaj cai rau CCBB lov?

Kawm paub ntxiv txog cov khoos kas kho mob rau tus neeg siv khoom uas peb muab rau cov neeg siv khoom uas tsim nyog suav nrog cov kev daws teeb meem rau hluav taws xob khaws cia pab thiab cov kev them rov qab rau cov kev daws teeb meem hluav taws xob uas nqa tau nrog yus thiab cov tshuab tsim hluav taws xob.

Kawm paub ntxiv txog lwm cov khoom siv, cov peev txheej, thiab cov khoos kas.

*Lub Khoos Kas Pab Lub Roj Teeb Khaws Hluav Taws Xob Npaj Rau Kev Kho Mob Tseem Ceeb tau muab kev pab los ntawm California cov neeg them nqi siv khoom siv hluav taws xob thiab muab kev tswj hwm los ntawm Southern California Edision hauv cov kev txhawb nqa ntawm California Pab Pawg Saib Xyuas Khoom Siv Rau Pej Xeem. Cov kev txwv hauv lub khoos kas ntxiv thiab cov kev txwv tuaj yeem thov tau. Cov kev pab cuam yuav tsis muaj hauv txhua cov thaj chaw. Cov kev pab cuam tau muab hauv qhov lub hauv paus leej twg tuaj ua ntej, muab rau tus ntawd ua ntej kom txog thaum kev pab nyiaj yuav tag los sis lub khoos kas yuav tau txais kev tsum. Lub Khoos Kas tuaj yeem tau txais kev hloov kho los sis txiav tawm yam tsis muaj kev ceeb toom ua ntej. California cov neeg siv khoom tsis tas los yuav kev pab cuam ntawm tus nqi tag nrho twg los sis lwm cov kev pab cuam uas tsis tau txais kev pab nyiaj los ntawm lub khoos kas no. Lub khoos kas no muaj rau tag nrho cov tswv tsev thiab cov neeg xauj tsev tib si. Cov neeg xauj tsev yuav tsum tau txais kev tso cai ua ntawv sau ntawm tus tswv tsev ua ntej tau txais cov kev pab cuam.