Pag-access at Mga Functional na Pangangailangan

""

Pag-access at Mga Functional na Pangangailangan

Nag-aalok kami ng Mga Mapagkukunan ng Tulong at Suporta para sa Iba't ibang Pangangailangan ng aming Mga Customer Sa Oras ng Mga Kaganapang Public Safety Power Shutoff (PSPS)

Tiyakin na Makatanggap ng Mga Alerto Tungkol sa Mga Kaganapang PSPS

Bagama't ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para manatiling mayroon kayong kuryente, sa ilang mga pagkakataon, maaaring kailanganin naming pansamantalang patayin ang kuryente sa inyong lugar. Sakaling magkaroon ng Public Safety Power Shutoff , ipapaalam namin ito sa inyo sa pamamagitan ng maagang mga abisong babala sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, alerto sa text, email, at iba pang paraan bago patayin ang kuryente, kapag maaari. (Minsan kailangan naming patayin ang kuryente nang wala o anumang paunang abiso kapag biglang nagkaroon ng mga mapanganib na kondisyon ng panahon).

Mangyaring tiyakin na up-to-date ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong online account upang matiyak na maabot ka namin sa panahong may mga nagaganap na pag-brownout.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Umaasa Ka Ba Sa Kuryente Para sa Mga Pangangailangang Medikal?

Humingi ng Tulong Kung Gumagamit Ka ng Medikal na Kagamitan

Kung nangangailangan ka o ang isang tao sa iyong sambahayan ng regular na paggamit ng de-kuryenteng medikal na kagamitan o iba pang kwalipikadong medikal na device, maaaring kwalipikado ka para sa aming programang Medical Baseline Allowance. Nagbibigay ang programang ito ng karagdagang 16.5 killowatt-hour (kWh) na kuryente kada araw. Makakatulong itong bawasan ang gastusin sa paggamit ng medikal na kagamitan kung nasa pinakamababang batayang rate.

Kapag nagkaroon ng Public Safety Power Outage (PSPS), susubukan naming makipag-ugnayan sa aming mga customer ng Medical Baseline sa pamamagitan ng kanilang mas gustong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan (Email, Text, o Voice Call). Kung hindi ka namin direktang maka-ugnayan sa pamamagitan ng iyong mas gustong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan, susubukan naming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan (tulad ng sa pamamagitan ng telepono at posibleng pagpapadala ng isang technician sa iyong bahay upang subukang gumawa ng personal na pakikipag-ugnay, kung kinakailangan) upang maihatid ang mensahe patungkol sa kaganapang PSPS.

Expose as Block
No

Magkaroon ng Backup na Kuryente gamit ang Aming Critical Care Backup Battery na Programa

Kung ikaw ay isang costumer ng Medical Baseline at umaasa sa medikal na kagamitang pinagagana ng kuryente, kailangan mong planuhin ang pagkakaroon ng backup na mapagkukunan ng kuryente, tulad ng uninterruptible power supply, o backup na lokasyon sakaling magka-brownout. Maaaring kwalipikado ka para sa isang libreng malinis-na-enerhiya na backup na baterya upang mapatakbo ang iyong aparatong pangmedikal sa panahon ng isang brownout.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Pagpapatunay sa Sarili

Kung hindi ka pa nakapag-sign up para sa programang medical baseline ng SCE o hindi ka kwalipikado, ngunit ang isang tao sa iyong sambahayan ay may kundisyon na maaaring maapektuhan ng paghinto ng kuryente sa oras ng kaganapang PSPS o diskoneksyon para sa hindi pagbabayad ng bayarin, maaari mong sariling patunayan ang iyong account nang sa gayon ay magkaroon ng kamalayan ang SCE.

  • Ang pagpapatunay sa sarili ay may bisa sa loob ng 90 araw
  • Ang benepisyo sa pagpapatunay sa sarili ay kung sakaling magkaroon ng diskoneksyon, susubukan naming makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng iyong mas gustong pamamaraan ng pakikipag-ugnay (Email, Text, o Voice Call).
  • Kung hindi ka namin direktang maka-ugnayan sa pamamagitan ng iyong mas gusto o alternatibong pamamaraan ng pakikipag-ugnay, magpapadala kami ng isang technician sa iyong bahay upang subukang gumawa ng personal na pakikipag-ugnay upang maihatid ang mensahe tungkol sa diskoneksyon.
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Mga Independent Living Center

Ang mga Independent Living Center ay naglilingkod sa mga taong may kapansanan, sa lahat ng edad, at lahat ng antas ng kita at nakatuon sa pagtaas ng kasarinlan, pag-access, at pantay na pagkakataon. Nakikipagtulungan ang SCE sa mga sumusunod na ILC sa aming teritoryo ng serbisyo upang matulungan ang mga customer na maghanda para sa mga emergency at kaganapang PSPS.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

2-1-1 Tulong na Handang Umagapay

Nagbibigay ang 2-1-1 sa mga komunidad ng access sa wasto at up-to-date na impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng tulong sa oras ng mga kaganapang PSPS. Ang libre, kumpidensyal na serbisyong ito ay available sa mga komunidad 24 na oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo sa maraming wika sa pamamagitan ng tawag telepono, web, at text. Iniuugnay ng 2-1-1 ang mga nangangailangan sa impormasyon at mapagkukunan ng tulong para sa medikal, tirahan, pagkain, at iba pang suporta para sa mga indibidwal na maaaring mangailangan ng karagdagang tulong dahil sa anumang kondisyon na maaaring makalimita sa kanilang kakayahang kumilos sa oras ng kaganapang PSPS.

Bisitahin ang https://www.211.org, tumawag sa 2-1-1, o i-text ang “PSPS” sa 211211  

Kabilang sa mga serbisyo ng 2-1-1 ang:

  • Mga serbisyo para sa paghahanda sa emergency, pagtugon, at pagbangon muli  
  • Tulong sa upa/pabahay
  • Mga programang pantulong sa publiko
  • Pantulong sa trabaho  
  • Mga Serbisyo sa Kalusugang Pangkaisipan
  • Mga serbisyo ng pantry ng pagkain at paghahatid ng pagkain
  • Mga serbisyo sa transportasyon
Expose as Block
No
Expose as Block
No

May Available na Tulong Pinansyal

Kung nawalan ka ng trabaho kamakailan o nagbago ang iyong kita, narito kami upang tulungan ka. Mayroon kaming maraming programa, mula sa mga nagbabawas ng bayarin at tumutulong sa mga pagbabayad, hanggang sa pagbibigay ng mga kagamitan na matipid sa kuryente para sa iyong tahanan.

Expose as Block
No
Expose as Block
No

Paghahanda sa Emergency at Mga Solusyong Back-up na Kuryente

Alamin kung paano mag-set up ng isang PSPS supply kit, ihanda ang inyong tahanan para sa mga pag-brownout sa hinaharap, at manatiling ligtas kapag nagkaroon ng pag-brownout.

Alamin ang tungkol sa iba't ibang mapagkukunan ng tulong ng costumer na inaalok ng SCE, kabilang ang mga solusyong backup na kuryente.

Makatipid Nang Higit Pa sa Mga Rebate at Insentibo ng SCE

Expose as Block
No
Expose as Block
No