Pagsusumite ng Inyong Pag-angkin

null

Patakaran sa mga Pag-angkin kaugnay ng Pansamantalang PSPS

Nauunawaan ng SCE na ang mga Pansamantang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs - PSPS) ay maaaring nakapagpapahirap sa aming mga kustomer, at patuloy kaming nagtatrabaho upang mapakonti ang mga epekto ng naturang mga pagkawala ng kuryente. Bagaman nagsusumikap kami na makapagbigay ng paunang pabatid upang ang aming mga kustomer ay makapaghanda para sa mga pagkawala ng kuryente na magtatagal pa, kung minsan, maaaring hindi posible ang makapagpadala ng mga paunang pabatid dahil sa mabilis na pagbabago ng mga kondisyon ng panahon. Alam namin na maaaring mahirap ang mga pagkawalang ito ng kuryente at ang mga kaganapang PSPS na ito ay bago sa karamihan ng ating mga kustomer, kaya ang SCE ay magbabayad ng mga kwalipikadong pag-angkin kaugnay ng mga pagkapanis/pagkasira (pagkain/gamot) sa mga karapat-dapat na kustomer na hindi tumanggap ng kulang sa 12ng oras na notipikasyon ng isang PSPS. Upang maging karapat-dapat para sa mababawing ito, kailangang pinili na ng mga kustomer na tumanggap ng mga notipikasyon at dapat nakaranas ng pagkawala ng serbisyo nang higit pa sa 8ng oras.

Makipag-ugnayan sa Amin

English: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off