Pagsusumite ng Inyong Pag-angkin

null

Patakaran natin na mabilis at makatarungang tumugon sa mga pag-angkin, at padaliin ang proseso para sa inyo. Sa aming paghalaga ng inyong pag-angkin, maaaring pag-aralan naming muli ang mga ulat, kausapin ang mga saksi o mga empleyado, at magsagawa ng isang paghalagang teknikal. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpleto at wastong impormasyon at dokumentasyon.

Isa-isa naming sinusuri ang bawat pag-angkin, at inaalam:

 • Kung nagkaroon ng mga kawalan o pagkalugi dahil sa aming pagpapabaya
 • Paano nangyari ang insidente
 • Gaano kalaki ang naging pinsala
 • Ano ang itinuturing ng batas na katamtamang kabayaran

Layunin namin na makabuo ng isang desisyon para sa karamihan ng mga pag-angkin sa loob ng 30 araw pagkatanggap nito. Maaaring tumagal ang proseso kung magkakaroon ng mga kumplikadong isyu, kung kailangan ng karagdagang impormasyon, o kung may mga pangyayaring napapabawa. Kapag nakumpleto na ang aming imbestigasyon, kokontakin namin kayo tungkol sa aming pagpasya.

Kung tatanggapin ng Edison ang responsibilidad sa pinsala sa personal na ari-arian ng kustomer, babayaran nito ang kustomer para sa pinakamababang halaga ng mga sumusunod: pagkukumpuni, patas na halaga sa merkado o kapalit. Para sa mga bagay-bagay na hindi naman bago at hindi na makukumpuni, aalamin ang patas na halaga sa merkado gamit ang tinatantiyang halaga ng naturang bagay bago nangyari ang pinsala.

Expose as Block
No

Sa pangkalahatan, responsibilidad namin ang mga kawalan na nangyari dahil sa aming pagpapabaya. Gayunpaman, sa maraming pagkakataon, HINDI namin responsibilidad ang mga pagkawala ng kuryente, mga pagtaas-baba ng boltahe, kawalan o pagkasira ng pagkain, o pinsala sa ari-arian na nangyari dahil sa mga puwersang labas na sa aming kakayahang makontrol, tulad ng mga lindol at mga kondisyong kaugnay ng panahon tulad ng hangin, ulan, makapal na ulap (fog), kidlat, o matinding init.

Naninindigan kami sa pagbibigay ng isang tuloy-tuloy at sapat na tustos ng kuryente sa aming kustomer, at sa pag-iwas sa anumang kakulangan o paghinto sa paghahatid ng serbisyo. Gayunpaman, wala kaming responsibilidad sa paghinto ng o sa kakulangan sa tustos, maging sa anumang naidulot na kawalan o pinsala, kung ang naturang paghinto o kawalan ay resulta ng anumang sanhi na lampas sa kakayahin naming kontrolin.

Para sa kumpletong teksto ukol sa paghinto ng o sa kakulangan sa tustos, bisitahin ang Tuntunin 14 sa Taripa (Tariff Rule 14) – Kakulangan sa Tustos at Paghinto ng Paghahatid (Shortage of Supply and Interruption of Delivery).

Expose as Block
No

Matutulungan ninyo kami na maproseso ang inyong pag-angkin nang mas mabilis sa pamamagitan ng masusing pagkukumpleto ng inyong form, at sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng mga pang-suportang dokumentasyon. Maaaring kabilang sa mga dokumento ang:

 • Para sa mga pag-angkin sa pinsala sa ari-arian: mga tantiya ng magagastos sa pagkukumpuni, mga invoice, katibayan ng mga binili 
 • Para sa mga pag-angkin na may kaugnayan sa personal na pinsala: mga ulat medikal, mga resibo
 • Para sa mga pag-angkin ukol sa nawalang mga sahod: Ang tagal ng panahon na hindi kayo nakapagtrabaho dahil sa personal na pinsala, mga dokumento ng inyong suweldo o payroll stub na nagpapakita ng kung magkano ang inyong sahod kada oras o kada araw. Walang mababawing kabayaran sa panahong ginamit ninyo sa pag-aasikaso ng inyong pag-angkin.
 • Para sa mga pag-angkin kaugnay ng mga nalugi sa negosyo: mga rekord ng buwis, mga statement ng bangko, mga rekord ng sahod o payroll, mga ulat kaugnay ng mga kinita at ginastos, mga resibo ng mga napagbentahan 
 • Para sa mga pag-angkin ukol sa mga samu’t-saring kawalan: mga resibo ng hotel at restoran, mga resibo ng pagrenta sa sasakyan 
 • Para sa mga pag-angkin ukol sa nasirang pagkain: inisa-isang listahan na nagdedetalye ng nasira o napanis na pagkain, nang mga resibo o dokumentasyon ng halaga
Expose as Block
No

Upang makatulong sa pagtitiyak ng isang maayos na proseso para sa inyong pag-angkin, inirerekomenda namin na kayo ay:

 • Magtago ng mga kopya ng lahat ng resibo at dokumentasyon na isusumite ninyo sa amin
 • Magsagawa ng lahat ninyong magagawa upang maiwasa ang mga mawawala at ang mga pinsala (tulad ng pagkakaroon ng yelo upang maiwasan ang pagkasira ng pagkain kung mawawalan ng kuryente) 
 • Mangyaring tiyakin na ang mga nawala o ang mga gastos (halimbawa, sa pagtatago, sa pagrerenta ng sasakyan, at iba pa) ay hindi nagpapapatong-patong nang walang katuwiran
Expose as Block
No

Ang unang gagawin kapag nagsusumite ng isang pag-angkin ay ang pag-iipon ng lahat ng pang-suportang dokumentasyon; tiyakin na pananatilihin ninyo na mayroon kayong orihinal ng anumang mga papeles na inyong isusumite. Upang maging madali para sa inyo, may dalawang paraan upang makapagsumite kayo sa amin ng inyong pag-angkin:

 1. Isumite ang Inyong Pag-angkin sa Online. Makakapagsumite kayo ng inyong buong pag-angkin sa online. Gagabayan kayo sa pagsasagawa ng isang prosesong may 4-na-hakbang at doon ay makakapag-upload kayo ng mga litrato at ng mga ulat upang masuportahan ang inyong pag-angkin. Mangyaring ihanda muna ang inyong mga dokumentasyon bago kayo magsimula.
 2. Magsumite ng Form ng Pag-angkin (Claim Form) Sa Pamamagitan ng E-Mail, Fax o sa koreo sa U.S. Mail. Upang makapagsumite ng inyong pag-angkin sa pamamagitan ng alinman sa mga pamamaraang ito, mangyaring kumplethin ang isang form ng Pag-angkin (nasa PDF) na pang-residensyal o pang-negosyo at ibalik ito sa amin kasama ang lahat ng pang-suportang dokumentasyon. Kung nagsusumite sa pamamagitan ng e-mail, mangyaring ilakip ang lahat nga naaangkop na pang-suportang litrato o mga papeles dagdag pa sa inyong nakumpletong form. Kung magsusumite sa pamamagitan ng fax, tiyakin na lahat ng dokumentasyon ay malinaw na nalagyan ng inyong pangalan o ng pangalan ng negosyo, ng numero ng account ng serbisyo at ng impormasyon kung paano kayo makokontak.

Email: claims@sce.com

Fax: (626) 569-2573

US Mail: Southern California Edison Company, Attn: Claims Department, P.O. Box 900, Rosemead, CA 91770

Tandaan: Hindi kailangang magsumite ng isang Pag-angkin sa maraming pamamaraan sapagkat maaaring patagalin lamang nito ang panahon ng pagpoproseso.

Expose as Block
No

Bilang isa pang opsyon, maaari ninyong piliin na magsumite ng isang pag-angkin sa kompanya ng inyong seguro upang mabawi ang nawala sa inyo, aalisin ang mga maibabawas ninyo; at pagkatapos ay maaari nang piliin ng inyong tagapag-seguro na ibigay sa amin ang isang pag-angkin upang mabawi ang kabayarang ibinayad ninyo.

Expose as Block
No

Naninindigan kami sa serbisyo sa kustomer. Kung sa anumang kadahilanan ay kakailanganin na kayo ay magsumite ng pag-angkin, tutulungan namin kayo sa pag-aasikaso mula sa pagsusumite at sa proseso ng paghahalaga sa madali at mabilis na pamamaraang kakayanin namin. 1-800-251-3311

Español (Spanish) 1-800-441-2233

한국어 (Korean) 1-800-628-3061

中文 (Chinese) 1-800-843-8343

Tiếng Việt (Vietnamese) 1-800-327-3031

Cambodian: 1-800-843-1309

Mga Tinanggihang Pag-angkin

Masusi naming pinag-aaralang muli ang lahat ng pag-angkin. Kung tinanggihan ang inyong pag-angkin, ipapaliwanag namin sa inyo ang mga dahilan kung bakit kayo tinanggihan. May karapatan kayo sa lahat ng panahon na magsampa ng isang aksyong sibil, kasama ang isang aksyon para sa hindi-mahal na pag-angkin. Ang mga limitasyon ayon sa batas kaugnay ng pagsusumite ng isang pag-angkin ay 3ng taon para sa pinsala sa ari-arian, at 2ng taon para sa pinsala sa katawan.

Ang Papel na Ginagampanan ng California Public Utilities Commission (CPUC)

Kung may mali sa siningil sa inyong kuryente na hindi ninyo nalutasan sa SCE, maaari kayong magsumite ng isang reklamo sa California Public Utilities Commission. Inilalatag din ng CPUC ang mga pangkalahatang patakaran na may kaugnayan sa pagpoproseso ng mga pag-angkin, subalit hindi nanununtunan sa mga merito ng mga indibidwal na pag-angkin. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa papel na ginagampanan ng CPUC, tumawag sa 1-800-649-7570 o bumisita sa www.cpuc.ca.gov.

Expose as Block
No

Makipag-ugnayan sa Amin

English: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off