Mahahalagang Pasilidad at Imprastraktura

City Skyline of Critical Facilities and Infrastructure

Mahahalagang Pasilidad at Imprastraktura

Habang patuloy na tumataas ang kalubhaan at dalas ng mga wildfire sa California, nagpatupad ang mga utilidad ng estado, kabilang ang Southern California Edison, ng Public Safety Power Shutoffs (PSPS) para mabawasan ang peligro ng mga imprastraktura ng kuryente na pagmulan ng malaking wildfire.  Ang PSPS ay isang panghuling paraan. 

Ang PSPS ay awtorisado at nireregula ng Komisyon ng Mga Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission). Upang mabawasan ang epekto ng PSPS sa komunidad at kaligtasan, tinutukoy ng CPUC ang mahahalagang pasilidad at imprastraktura bilang mga entidad "na mahalaga sa kaligtasan ng publiko at nangangailangan ng karagdagang tulong at advance na pagpaplano para matiyak ang katatagan sa oras ng mga de-energization na pangyayari."

Makakatanggap ng paunang abiso ang mga entidad na itinalaga bilang mahahalagang pasilidad at imprastraktura para sa mga PSPS na pangyayari at maaaring makinabang sa pag-access sa secure na Public Safety Partner Portal  ng SCE, na may na-update na impormasyon ng PSPS na kaganapan. Makikipagtulungan kami sa mahahalagang pasilidad at imprastraktura na entidad para makatulong na masuri ang kanilang katatagan at access sa backup na kuryente.

Ang mga entidad na kabilang sa mga sektor ng industriya na nakalista sa ibaba ay itinuturing na “mahahalagang pasilidad at imprastraktura,” tulad ng tinukoy ng CPUC.     

Mga Sektor ng Industriya

Makipag-ugnayan sa Amin

Para idagdag ang iyong negosyo sa aming itinalagang roster ng mahahalagang pasilidad at imprastraktura, o kung may iba pang tanong, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong account manager o magpadala ng tanong sa:

Maria Rios
Senior Advisor, Business Customer Division
scebcdcustomersupport@sce.com