Energy Conservation

MAGTIPID AT PANATILIHIN ANG KURYENTE PARA SA LAHAT


Ang pagtitipid ng kuryente ay tumutulong sa pagbabawas na mapuwersa ang grid ng kuryente.

Dahil sa matinding init, tumataas ang paggamit ng kuryente at napupuwersa ang tustos ng kuryente. Kapag nangyari ito, ang kusang loob na pagtitipid sa ating mga tahanan at negosyo ay makakatulong sa paghinto ng mga pagkawala ng kuryente. Naririto ang ilang mga tip kaugnay ng pagtitipid, at isang listahan ng mga mapagkukunan na makakatulong sa inyo.

Residensiyal

Ang mga kustomer na pang-residensiyal ay makakatulong sa pagtitipid at pagpapanatili ng kuryente sa mga panahon ng napakatinding kainitan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ilang mga simpleng tip para sa maghapon, mapapanatiling nakakapagpalamig ang mga kustomer habang pinananatili ang kuryente para sa lahat.

Negosyo

Ang mga negosyo ay hinihikayat na tumulong sa pagtitipid ng kuryente at bawasan ang paggamit ng kuryente sa panahon ng napakatinding kainitan. Gamit ang ilang mga simpleng hakbang, ang mga negosyo ay makakapaglingkod pa rin sa kanilang mga kustomer habang pinananatiling may kuryente ang lahat.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Magpatala para sa mga notipikasyong Flex Alert upang malaman ninyo kung panahon na upang magtipid ng kuryente. Para sa karagdagang kaalaman at makapagpatala, bisitahin ang  flexalert.org.

Mga KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Mga Kustomer na Pang-residensiyal

Ginagantimpalaan kayo ng programang Power Saver Rewards para sa kusang loob na pagpapababa ng inyong paggamit ng kuryente sa panahon ng mga kaganapang Power Saver Rewards, na tinatawag kapag ang grid ng kuryente ay napupuwersa. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang  Powersaver.sce.com.

Mga Pang-negosyong Kustomer

Kung mapapababa ng inyong negosyo ang paggamit nito ng kuryente sa pagitan ng 4 nang hapon hanggang 9 nang gabi, kikita kayo ng mga insentibo sa pag-eenrol sa Emergency Load Reduction Program (ELRP). Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang ELRP.sce.com.

Expose as Block
No

Kung kayo ay umaasa sa kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente, maaaring karapat-dapat kayo para sa programang Medical Baseline Allowance ng SCE. Ang programang ito ay nagbibigay ng karagdagang 16.5 kilowatt-hours (kWh) ng kuryente kada araw. Ibinibigay nang nasa pinakamababang batayang antas, tumutulong ito na mabawi ang halaga ng pang-operasyong kagamitang medikal.

Expose as Block
No

Ang programang Critical Care Backup Battery ng SCE ay nagbibigay sa mga karapat-dapat na kustomer, na nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib ng sunog at naka-enrol sa programang Medical Baseline Allowance ng SCE, ng libreng nabibitbit na pang-back-up na baterya upang makapagbigay ng pansamantalang kuryente para sa aparato (mga aparato) sa kaganapan ng isang pagkawala ng kuryente.

Expose as Block
No

Ang mga Sentrong Palamigan (Cooling Centers) ay nagbibigay ng ligtas, naka-aircon na mga pasilidad sa mga panahon ng napakatinding kainitan. Maghanap ng isang Cool Center.

Expose as Block
No

  • Ang aming mga tauhan ay nakahanda para sa napakatinding kainitan at matatawagan upang magsagawa ng mga pagkukumpuni nang mabilis at nang ligtas hangga’t maaari.
  • Regular naming ina-update ang impormasyon sa sce.com kaugnay ng CAISO outage.
  • Bisitahin ang Power Outage Awareness Map upang makita ang kalagayan ng mga pagkawala ng kuryente sa inyong lugar.
Expose as Block
No