Mapa ng Kamalayan sa Pag-brownout

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

Natukoy na Hindi Sinusuportahang Browser

Hindi na sinusuportahan ang bersyon na ito ng   .Hindi gagana ang page gaya ng nilalayon.Upang tingnan ang impormasyon sa page na ito kakailanganin mong gamitin ang pinakabagong bersyon ng Safari, Google Chrome, Firefox, o Microsoft Edge.

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

Mga Pag-brownout

Maghanap ayon sa:

 
Wala kaming nakitang pag-brownout para sa numerong inilagay. Kung magpatuloy ang problema, tawagan kami sa 1-800-611-1911 para matulungan ka namin.
 
Mangyaring ilagay ang wastong numero ng pag-brownout sa pagitan ng 6 at 12 na digit
Class name
sce-cap2-heading
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-cap-metersearch
Expose as Block
No

Kung nakatanggap ka ng abiso mula sa amin tungkol sa pag-brownout sa iyong lugar, ilagay ang iyong Numero ng Pag-brownout sa ibaba. Makikita mo ito sa iyong abiso.

Class name
cap-oan-top
Expose as Block
No

Resulta ng Paghahanap

Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
Grupo para sa Pagrerelyebo ng Pagkawala ng Kuryente:

  

 

Bakit Kailangan Kong Malalaman ang Aking Numero ng Grupo para sa Rotating na Pag-brownout?

Alamin Ang Higit Pa  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

Pangunahing mga pagkawala ng kuryente

Kasalukuyang apektado ang SCE ng maraming pag-brownout.
Puntahan ang Pangunahing mga pagkawala ng kuryente page para sa higit pang detalye.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

Hindi Nakikita ang Pag-brownout sa Inyo?

Huling Na-update: Hindi Available

Class name
sce-cap2-report
Expose as Block
No

Mga Alerto sa Pag-brownout

Laging alamin ang tungkol sa mga hindi nakaplanong pagkukumpuni at mga nakaplanong mga pagmementinang pag-brownout.

Class name
sce-cap2-alert
Expose as Block
No

Suporta ng Komunidad

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

Available ang Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE upang alalayan ang mga customer sa panahon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko.... higit paicon. Mayroong Mga Sasakyan ng Tauhan sa Komunidad at Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE (SCE Community Crew Vehicles at Community Resource Centers) upang alalayan ang mga costumer sa panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Nagbibigay kami ng access sa aming pangkat ng serbisyo sa costumer, pati na rin ng Mga Resiliency Kit para sa Customer, na may kasamang impormasyon sa PSPS, simpleng miryenda, tubig, mga maliliit na resiliency device, at personal na kagamitang panpangangalaga. Ang mga detalye sa lokasyon at oras ng operasyon ay karaniwang ina-update isang araw bago ang anumang posibleng kaganapang PSPS. Alamin pa dito ang tungkol sa karagdagang masasanggunian at programa upang matulungan kang maghanda sa mga emergency at pag-brownout. Sumusunod ang SCE sa umiiral na panuntunan para sa COVID-19 na binigay ng mga lokal at estadong ahensiya ng kalusugan. mas kauntiicon

 
 

Tingnan ang Lahat ng Sentro ng Mahihingan ng Tulong ng Komunidad

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

Available ang mga Sasakyan ng Tauhan ng Komunidad ng SCE para alalayan ang mga customer sa panahon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko... higit paicon. Mayroong Mga Sasakyan ng Tauhan sa Komunidad at Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong ng Komunidad ng SCE (SCE Community Crew Vehicles at Community Resource Centers) upang alalayan ang mga costumer sa panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Nagbibigay kami ng access sa aming pangkat ng serbisyo sa costumer, pati na rin ng Mga Resiliency Kit para sa Customer, na may kasamang impormasyon sa PSPS, simpleng miryenda, tubig, mga maliliit na resiliency device, at personal na kagamitang panpangangalaga. Ang mga detalye sa lokasyon at oras ng operasyon ay karaniwang ina-update isang araw bago ang anumang posibleng kaganapang PSPS. Alamin pa dito ang tungkol sa karagdagang masasanggunian at programa upang matulungan kang maghanda sa mga emergency at pag-brownout. Sumusunod ang SCE sa umiiral na panuntunan para sa COVID-19 na binigay ng mga lokal at estadong ahensiya ng kalusugan. mas kauntiicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

Ang mga mapagkukunan ng tulong sa ibaba ay maaaring makatulong sa mga customer na nangangailangan ng pag-access sa kuryente sa panahon na may isang kaganapang PSPS kasama ang panahon kung kailan hindi bukas ang CRC:

Diskwentong Programa sa Hotel ng SCE - Maaaring makakuha ng mga espesyal na rate sa mga kalahok na hotel ang mga customer na nakakaranas ng pinalawig na brownoutat mag-charge ng mga personal na elektronikong device sa oras ng kanilang pananatili

2-1-1 - Tumawag sa 211 o i-text ang "PSPS" sa 211211. Ang 211 ay isang libreng 24/7 na kumpidensiyal na serbisyo na nagbibigay ng impormasyon at mapagkukunan ng tulong para matugunan ang iba't ibang pangunahing pangangailangan, kasama ang pansamantalang tirahan, pagkain, transportasyon, at pangangalagang pangkalusugan.

Ang Mapa ng Kamalayan sa Pag-brownout ng SCE - Maaaring i-type ng mga costumer ang address na nagnanais malaman kung apektado ba ng PSPS ang isang partikular na address o lugar sa address search box na nasa taas ng webpage na ito.

Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-left
Expose as Block
No
 
 
current outages
Brownout
scheduled outages
Mga Paparating na Naka-iskedyul na Pag-brownout
PSPS_Bell
PSPSAktibo ang PSPS
 
Babala para sa Pagpatay ng Kuryente ng PSPS
 
Lugar na may Mataas na Panganib na Magkasunog
 
(Mga) Downstream Circuit
 
Malaking Pag-brownout
 
Grupo para sa Pagrerelyebo ng Pagkawala ng Kuryente
ev stations
Istasyon para sa Pagta-charge ng EV
resource centers
Mga Sentro ng Mapagkukunan
mobile centers
Mga Sasakyan ng Tauhan
Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ano ang iba't ibang uri ng pag-brownout?

Expose as Block
No

Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)

Sa oras ng mga kaganapang PSPS, maagap naming pinapatay ang kuryente upang makatulong na mabawasan ang peligro ng pagkakaroon ng mga wildfire. Pangunahing isasagawa ang mga pangyayaring ito sa oras ng matitindi at posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon. Ang pagpatay sa kuryente ng aming customer ay hindi isang bagay na basta na lang namin ginagawa, at isinasaalang-alang namin ang ilang salik bago namin gawin ang desisyong ito.

Nilalayon naming abisuhan ang mga apektadong customer nang humigit-kumulang 48 oras bago pa mangyari ang posibleng PSPS na kaganapan at susubukan naming abisuhang muli ang mga customer nang humigit-kumulang 24 na oras bago patayin ang kuryente. Magpapadala ng karagdagang abiso sa panahon ng pag-brownout, kapag pinatay ang kuryente at kapag naibalik na ito ulit. Maaaring ipadala ang mga abiso sa pamamagitan ng kombinasyon ng tawag sa telepono, text, sce.com, email at social media. Maaaring may mga sitwasyon na humahadlang sa amin sa pagbibigay ng advance na paunawa nang dahil sa matitinding kondisyon ng panahon at iba pang pangyayari na wala kaming kontrol.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Kasalukuyang Status ng PSPS

Kapag mayroong mataas na panganib ng pagkakaroon ng wildfire, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente sa iyong kapitbahayan upang maiwasang pagmulan ng pagsiklab ang aming sistemang elektrikal.

Class name
psps-tab-sec
Expose as Block
No

Mga Kasalukuyang Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Ng 5 milyong customer ng SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Mga Isinasaalang-alang na Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Ng 5 milyong customer ng SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Huling pagbisita:  . Upang makita ang pinakabagong bilang ng mga naapektuhang customer, paki-refresh ang page na ito.

Class name
sce-cap-psps-timestamp
Expose as Block
No

Mga Tatandaan:

  1. Regular na nagbabago ang mga kalagayan ng lugar at panahon. Maaaring makaranas ng paminsan-minsang pagkaalanta ang real-time na datos. Mangyaring bumalik para sa mga update sa mga lugar na kamakailan lamang naapektuhan.
  2. Ang bilang ng costumer ay nakabatay sa mga circuit ng county. Kung ang isang circuit ay lalampas pa sa isang county, bibilangin ang mga costumer sa bawat county. Maaari itong magresulta sa isang labis na bilang. Magkakaroon ng panghuling bilang pagkatapos ng kaganapan  dito.
Class name
sce-cap2-psps-disclaimer
Expose as Block
No

Naabisuhan ka ba tungkol sa matitinding lagay ng panahon na magkasunog?

Batay sa ilang salik, kasama ang tinatayang matitinding lagay ng panahon, maaaring kailangan naming magpatupad ng Public Safety Power Shutoff (Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, PSPS) at preemptive na pagpatay ng kuryente sa iyong lugar para mabawasan ang peligro ng pagkakaroon ng mga wildfire.

Expose as Block
No

Suriin ang Status ng Pag-brownout dahil sa Pagmementina

Kung nakatanggap ka ng abiso mula sa amin tungkol sa pag-brownout sa iyong lugar, ilagay ang iyong Numero ng Pag-brownout sa ibaba. Makikita mo ito sa iyong abiso.


 
Wala kaming nakitang pag-brownout para sa numerong inilagay. Kung magpatuloy ang problema, tawagan kami sa 1-800-611-1911 para matulungan ka namin.
 
Mangyaring ilagay ang wastong numero ng pag-brownout sa pagitan ng 6 at 12 na digit
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Class name
sce-cap-to-top
Expose as Block
No