Suporta sa Sakuna

Makipag-ugnayan

Kapag nagkakaroon ng malalalaking sakuna, may nakatuong Customer Support Team ang SCE para tulungan ang mga apektadong customer. Kung naapektuhan kayo ng isang sakuna, nandito ang SCE para tumulong: Pakitawagan kami sa 1-800-250-7339 mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Lunes hanggang Biyernes, o tuwing Sabado mula 8 a.m. hanggang 5 p.m.

Suporta para sa mga Customer na Apektado ng isang Malaking Sakuna

Sa SCE, nakikipagtulungan kami sa mga customer na apektado ng malalaking sakuna para tulungan sila sa pagbangon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagpaplano ng pagbabayad kung kinakailangan, pagtulong sa pagtatayo ng serbisyo sa mga pansamantalang lokasyon, pagtiyak na ang aming mga customer na may kwalipikadong kita ay nakatatanggap ng kinakailangang impormasyon ng suporta, at pagpapabilis sa muling pagtatayo kasama ng nakatuong team sa Pagpaplano ng Serbisyo. Narito ang ilang karagdagang bagay na dapat isaalang-alang:

Mga Pagpaplano ng Pagbabayad (Payment Arrangements)

Kung nakararanas kayo ng mga pansamantalang problemang pinansyal bilang resulta ng sakuna, maaari ninyong ipagpaliban ang isang pagbabayad hanggang sa ibang petsa. Maaari ninyong i-set up ang inyong mga pagpaplano ng pagbabayad online sa pamamagitan ng  Account Ko o sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa 1-800-250-7339.

Magsumite ng Paghahabol (Claim)

Kung kailangan ninyong maghain ng paghahabol, nandito kami para magbigay ng patnubay at suporta sa buong proseso. Tawagan kami sa 1-800-251-3311 o isumite ang inyong paghahabol online.
Matuto pa tungkol sa mga paghahabol 

Suporta para sa mga Customer na may Kwalipikadong Kita

Sa panahon ng malaking sakuna, sa pagsisikap na tulungan ang mga customer ng California Alternate Rates for Energy (CARE) na maaaring apektado, pini-freeze namin ang lahat ng pagbeberipika ng kita. Kakanselahin din ang anumang mga nakabinbing pagbeberipika para sa mga customer sa mga apektadong lugar. Para sa impormasyon sa kung paano maging kwalipikado para sa CARE, pakitawagan ang 1-800-251-3311.

Bukod pa rito, nakatuon ang Energy Assistance Fund (EAF) sa pagbibigay ng kritikal na suporta sa pagtulong sa mga customer na bayaran ang kanilang bill ng kuryente kapag pinakakailangan nila ito. Paki-click ang link na ito para matuto pa tungkol dito.

Ang aming nakatuong staff ng suporta ay nandito para tumulong na malampasan ang mahihirap na epekto na nararanasan ng aming mga customer bilang resulta ng mga sakuna. Umaasa kaming matulungan ang mga apektado.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Support for Net Energy Metering (NEM) Customers

If you are a Residential NEM customer that has been impacted by a major disaster, for which a state of emergency has been declared, and you decide to rebuild your NEM system, it may be possible for you to remain on your original NEM tariff and have application fees waived if you meet these requirements:

  • You notify us of your intent to rebuild within 2 years from the date the major disaster occurred; AND
  • You complete your NEM system rebuild and submit a new NEM application within 4 years from the date the major disaster occurred.

To notify us of your intent to rebuild your NEM system, please complete this Disaster Support Form.

If you have additional questions, please contact us at: nem@sce.com.

Mga Karagdagang Mapagkukunan

  • redcross.org - Website ng American Red Cross para sa tulong kung may sakuna
  • caloes.ca.gov - Website ng Tanggapan ng Gobernador ng California para sa mga Serbisyong Pang-emergency 
  • ready.gov - Impormasyon ukol sa kahandaan kung may sakuna mula sa Homeland Security ng U.S.
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No

Mga Karagdagang Mapagkukunan

  • redcross.org - Website ng American Red Cross para sa tulong kung may sakuna
  • caloes.ca.gov - Website ng Tanggapan ng Gobernador ng California para sa mga Serbisyong Pang-emergency 
  • ready.gov - Impormasyon ukol sa kahandaan kung may sakuna mula sa Homeland Security ng U.S.