Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Ways to Stay Connected During a Power Outage

Sentro para sa Tulong

Sentro para sa Tulong

Assistance Center

Nag-aalala kami sa mga komunidad na naapektuhan ng mga kamakailan lamang na napakalalaking sunog. Nagbibigay ang Sentro para sa Tulong ng napapanahon at wastong kalagayan ng napakalaking sunog at mga pinakahuling balita kung mayroong bagong impormasyon pati na ng pag-abot sa mga mapagkukunan na may kaugnayan sa kaligtasan kung may napakalaking sunog at mga ahensiyang makokontak. 

Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang na sunog, mangyaring iharap dito ang inyong impormasyon.

 

Expose as Block
No
""

County ng Tulare sa pahina ng facebook sae

Alamin ang tungkol sa mga pag-aayos ng pagbabayad at iba pang mga magagamit na pangkukop para sa mga consumer. 

Alamin ang Higit Pa >

Mga Mapagkukunan ng para sa Pangangalaga sa Customer

Alamin ang higit pa tungkol sa makukuhang tulong ng mga customer na naapektuhan ng mga kamakailan lamang na napakalalaking sunog.

Mag-download ng aming Dokumento ng Impormasyon

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Karagdagang Mapagkukunan

  • redcross.org - Website ng American Red Cross para sa tulong kung may sakuna
  • fire.ca.gov - Opisyal na website ng Kagawaran ng California para sa Paggugubat at Pagkukop kung may Sunog 
  • readyforwildfire.org - Website ng CAL FIRE para sa kahandaan kung may napakalaking sunog 
  • caloes.ca.gov - Website ng Tanggapan ng Gobernador ng California para sa mga Serbisyong Pang-emergency 
  • ready.gov - Impormasyon ukol sa kahandaan kung may sakuna mula sa Homeland Security ng U.S.