Sentro ng Komunikasyon para sa Napakalaking Sunog

""

Maligayang Pagdating sa Wildfire Communications Center! Maa-access mo rito nang madali ang mahalagang Kaligtasan sa Wildfire at Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS) na nauugnay sa mga komunikasyon sa costumer sa iyong piniling wika. Gamitin lang menu ng nabigasyon ng wika para piliin ang mas gusto mong wika.  

Pana-panahon naming nire-refresh ang page na ito nang may mahalagang impormasyon, kaya tiyaking bumalik dito para sa pinakabagong mga update. Alamin nang higit pa kung anong ginagawa namin para bawasan ang panganib ng pagkakaroon ng wildfire at panatilihing ligtas ang ating mga komunidad. 

Huling na-update ang page: April 19, 2022

Expose as Block
No
""

Pakikipag-ugnayan sa Customer

Lubos naming siniseryoso ang responsibilidad para panatilihing ligtas, may kaalaman, at handa ang aming mga customer sa panahon ng pagkakaroon ng wildfire. Tingnan ang mahahalagang komunikasyong ito na nagtatampok sa aming mga pagsisikap para pigilan ang pagkakaroon ng wildfire, mga available na programa at rebate, mga masasanggunian para sa paghahanda sa emergency, at mga paraan na maaari kang mag-sign up para makatanggap ng mga alertong abiso ng PSPS.

""

Abiso ng PSPS

Kung apektado ka ng isang PSPS na kaganapan at nag-sign up para makatanggap ng mga alertong abiso, ang nasa ibaba ay ang mga uri ng status ng mga abiso na matatanggap mo sa siklo ng kaganapan. Depende sa napili mong paraan noong nag-enroll ka, maaaring makatanggap ka ng mga alertong abiso ng PSPS sa pamamagitan ng email, text o telepono.

Kung hindi ka pa nakapag-sign up para makatanggap ng mga alertong PSPS, mag-sign up na ngayon.

 

""

Pakikipag-ugnayan sa Komunidad

Ang mga Pagpupulong sa Komunidad at pagpupulong ng PowerTalk ay mga halimbawa ng maraming paraan kung paano kami nakikipagtulungan sa aming mga customer at sa local at tribal na mga ahensya ng pamahalaan, sa mga ahensiya para sa sunog, mga organisasyon sa komunidad, at iba pang stakeholder para sa pagsisikap na nauugnay sa katatagan at paghahanda sa emergency.

""

Campaign Para sa Pagbibigay Kaalaman sa Customer ukol sa Wildfire

Ang aming Campaign Para sa Pagbibigay Kaalaman sa Customer ay naglalaman ng lahat ng kailangan mo para maging handa, ligtas at may kabatiran bago sumapit ang at sa panahon ng wildfire. Tingnan ang mga link sa ibaba para i-access ang nagbibigay kaalaman at kabatiran na pangtelebisyon, radyo, print, digital at social media ads at mga onlive video.