SCE Continued Public Safety Power Shutoff (PSPS) 


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Thank you for your continued patience during this Public Safety Power Shutoff. When the weather improves, we will inspect our lines for damage before we restore power. This is expected to take up to 8 hours but could take longer if we need daylight for safe inspections or if we find damage.

Thank you again for your continued patience as we work to keep your community safe!

For the most up to date information, including outage map and restoration information, and availability of SCE community resources, visit sce.com/outagemap.

REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Gracias por su paciencia durante este corte de energía por motivos de seguridad pública. Cuando el clima mejore, inspeccionaremos nuestras líneas para comprobar si hay daños antes de restablecer el suministro eléctrico. Se espera que esto lleve alrededor de 8 horas, pero podría llevar más tiempo ya que necesitamos luz natural para realizar inspecciones seguras o si encontramos algún daño.

Agradecemos de nuevo su paciencia constante mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad.

Para obtener información actualizada, incluido el mapa de interrupciones y la información sobre el restablecimiento del suministro eléctrico, así como la disponibilidad de los recursos comunitarios de SCE, visite sce.com/outagemap.

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Expose as Block
No

이번 공공 안전 전원 차단 기간 동안 양해해 주셔서 감사합니다. 날씨가 좋아지면 전력을 복구하기 전에 전선 손상 여부를 점검할 예정입니다. 최대 8시간이 소요될 것으로 예상되지만, 안전한 검사를 위해 일광이 필요하거나 손상이 발견된 경우에는 더 오래 걸릴 수 있습니다.

당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.

정전 지도 및 복구 정보, SCE 커뮤니티 리소스 이용 가능 여부 등 최신 정보를 보려면  sce.com/outagemap을 방문하십시오.

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.

Expose as Block
No

感謝您在此公共安全斷電期間耐心等待。在天氣狀況有所改善時,我們會檢查電線的損壞情況,然後恢復供電。這預計最多需要 8 小時才能恢復,但如果我們需要日光以進行安全檢查或如果發現損壞,則可能需要更長時間。

我們努力確保社區安全,再次感謝您持續的耐心配合!

如需最新資訊,包括停電地圖和電力恢復資訊,以及 SCE 社區資源的供應情況,請造訪  sce.com/outagemap.

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。

Expose as Block
No

Cảm ơn bạn đã tiếp tục kiên nhẫn trong thời gian Ngắt Điện An Toàn Công Cộng này. Khi thời tiết cải thiện, chúng tôi sẽ kiểm tra đường dây của mình xem có bị hư hỏng không trước khi khôi phục điện. Quá trình này dự kiến sẽ mất tối đa 8 giờ nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng tôi cần ánh sáng ban ngày để kiểm tra an toàn hoặc nếu chúng tôi tìm thấy thiệt hại.

Một lần nữa cảm ơn bạn đã luôn kiên nhẫn trong khi chúng tôi nỗ lực làm việc để giữ an toàn cho cộng đồng!

Để biết thông tin cập nhật nhất, bao gồm bản đồ ngắt điện và thông tin phục hồi, các nguồn lực cộng đồng SCE có sẵn, hãy truy cập sce.com/outagemap.

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Salamat sa inyong patuloy na pagpapasensya sa panahon ng Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko na ito. Kapag bumuti na ang lagay ng panahon, susuriin namin ang aming mga linya ng kuryente para sa pinsala bago namin ibalik ang kuryente. Inaasahang aabutin ito nang hanggang 8 oras ngunit maaaring mas tumagal pa kung kailangan namin ng liwanag ng araw para sa ligtas na mga pag-inspeksyon o kung makakakita kami ng pinsala.

Maraming salamat muli sa iyong patuloy na pasensya habang nagtatrabaho kami upang mapanatiling ligtas ang iyong komunidad!

Para sa pinaka up to date na impormasyon, kabilang ang mapa ng pag-brownout at impormasyon sa pagpapanumbalik, at pagiging available ng mga mapagkukunan ng komunidad ng SCE, bisitahin ang  sce.com/outagemap.

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

نشكر لك سعة الصدر التي تتسم بها دائمًا في حالات قطع التيار من أجل السلامة العامة. عندما يتحسن الطقس، سنفحص كابلات الكهرباء بحثًا عن أي تلف بها قبل إعادة توصيل التيار. من المتوقع أن يستغرق هذا العمل ما يصل إلى 8 ساعات؛ وربما يستغرق المزيد من الوقت إن كنا بحاجة إلى انتظار ضوء النهار من أجل إجراء عمليات تفتيش آمنة، أو إن وجدنا تلفيات.

نشكركم مرة أخرى على تفهمكم المستمر، بينما نعمل على الحفاظ على سلامة مجتمعكم!

لمزيد من المعلومات المُحدَّثة، بما في ذلك خريطة انقطاع التيار، وبيانات إعادة توصيل التيار، وبيانات توافر موارد مجتمع SCE، تفضَّل بزيارة:  sce.com/outagemap.

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Շնորհակալություն Հանրային անվտանգության այս power Shutoff-ի ընթացքում ձեր շարունակական համբերության համար: Երբ եղանակը բարելավվի, մենք կստուգենք մեր գծերը վնասվելու համար, նախքան կվերականգնենք էներգիան: Ակնկալվում է, որ դա կպահանջի մինչեւ 8 ժամ, սակայն կարող է ավելի երկար տեւել, եթե մեզ անհրաժեշտ է ցերեկային լույս անվտանգ ստուգումների կամ վնասվածքի դեպքում։

Կրկին շնորհակալություն ձեր շարունակական համբերության համար, քանի որ մենք աշխատում ենք ձեր համայնքը ապահով պահելու համար:

Ամենաթարմ տեղեկությունների համար, այդ թվում՝ անջատման քարտեզի եւ վերականգնման տեղեկատվության եւ SCE համայնքի ռեսուրսների մատչելիության համար այցելեք  sce.com/outagemap:

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։

Expose as Block
No

از شما به‌خاطر صبر و شکیبایی‌تان طی این قطعی برق به‌دلیل حفظ امنیت عمومی سپاسگزاریم. به‌محض بهبود وضعیت آب و هوا، خطوط خود را از حیث آسیب‌دیدگی بررسی و سپس برق را وصل خواهیم کرد. انتظار می‌رود این کار تا 8 ساعت طول بکشد؛ اما اگر برای بازرسی ایمن به نور روز نیاز داشته باشیم یا آسیب‌هایی را در خطوط برق ببینیم، ممکن است بیشتر طول بکشد.

مجدداً از شکیبایی مستمر شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه هستیم، سپاسگزاریم!

برای دریافت به‌روزترین اطلاعات، از جمله نقشه قطعی برق و اطلاعات وصل مجدد، و در دسترس بودن منابع انجمن SCE، به  sce.com/outagemapرجوع کنید.

به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Encore une fois, nous vous remercions de votre patience pendant cette coupure de courant pour la sécurité publique. Une fois que les conditions météorologiques s'amélioreront, nous inspecterons nos lignes afin de constater les dégâts avant de rétablir le courant. Cette opération devrait prendre jusqu'à 8 heures, voire plus si nous avons besoin de la lumière du jour pour pouvoir réaliser des contrôles en toute sécurité ou si nous constatons des dommages.

Merci encore de la patience dont vous faites preuve pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté !

Pour obtenir les informations les plus récentes, notamment la carte des pannes et les informations sur le rétablissement du réseau, ainsi que la disponibilité des ressources communautaires SCE, rendez-vous sur sce.com/outagemap.

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Vielen Dank für Ihre Geduld während der Abschaltung der Stromversorgung für die öffentliche Sicherheit. Sobald sich das Wetter bessert, untersuchen wir vor Wiederherstellung der Stromversorgung unsere Leitungen auf Schäden. Es wird erwartet, dass dies bis zu 8 Stunden dauert, doch bei Schäden oder der Notwendigkeit von Tageslicht für sichere Inspektionen kann dies auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wir möchten uns noch einmal für Ihre Geduld bedanken, während wir uns für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen!

Die aktuellsten Informationen, einschließlich einer Stromausfallkarte und Informationen zur Wiederherstellung sowie zur Verfügbarkeit von SCE-Community-Ressourcen, erhalten Sie unter sce.com/outagemap.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.

Expose as Block
No

公共電気遮断措置が継続し、お客さまにご不便をおかけしております。天候が回復したら、電力を復旧させる前に送電線に損傷がないか点検します。点検には最大8時間かかると想定されますが、安全な点検のために屋外の明るさが必要な場合や、破損が見つかった場合は、それ以上の時間がかかる可能性があります。

皆様の地域の安全を守るために、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

停電マップや復旧情報、SCEのコミュニティリソースの利用状況など、最新の情報については、 sce.com/outagemapをご覧ください。

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。

Expose as Block
No

សូមអរគុណចំពោះការបន្តអត់ធ្មត់របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈនេះ។ នៅពេលដែលអាកាសធាតុមានភាពប្រសើរឡើង យើងនឹងពិនិត្យមើលខ្សែរបស់យើងសម្រាប់ការខូចខាត មុនពេលយើងភ្ជាប់ថាមពលឡើងវិញ។ ដំណើរការនេះរំពឹងថានឹងចំណាយពេលរហូតដល់ 8 ម៉ោង ប៉ុន្តែអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ ប្រសិនបើយើងត្រូវការពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ឬប្រសិនបើយើងរកឃើញការខូចខាត។

សូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបន្តអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព!

សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុត រួមទាំងផែនទីនៃការដាច់អគ្គិសនី និងព័ត៌មានអំពីការតភ្ជាប់ឡើងវិញ និងភាពអាចរកបាននៃធនធានសហគមន៍ SCE សូមចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/outagemap

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈੈ ਪਰ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧੀਰਜ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

Благодарим вас за терпение на фоне отключения электроэнергии! Как только погода наладится, мы осмотрим линии электропередач на предмет повреждений и начнем восстановительные работы. Они, как правило, занимают до 8 часов, но могут продлиться и дольше, если обнаружатся повреждения или понадобится дневной свет для безопасной проверки.

Мы уже ведем активную работу в вашем районе и еще раз благодарим вас за терпение!

Вы найдете последнюю информацию, карту отключений, новости о восстановительных работах, а также полезные ресурсы от SCE на сайте sce.com/outagemap.

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Agradecemos por toda sua paciência durante este desligamento de energia por motivos de segurança pública. Quando as condições meteorológicas melhorarem, inspecionaremos nossas linhas de transmissão em busca de danos antes de restabelecermos a energia. Estima-se que isso levará até 8 horas, mas pode levar mais tempo se precisarmos de luz do dia para inspeções seguras ou se encontrarmos danos.

Agradecemos novamente por toda sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura!

Para as informações mais atualizadas, como mapa de interrupção e informações sobre restabelecimento, e disponibilidade de recursos comunitários da SCE, acesse sce.com/outagemap.

LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

इस पब्लिक सेफ़्टी पावर शटऑफ़ के दौरान धैर्य रखने के लिए आपका धन्यवाद। जब मौसम में सुधार होगा, तो हम बिजली बहाल करने से पहले अपनी लाइनों के नुकसान का निरीक्षण करेंगे। इसमें 8 घंटे तक का समय लग सकता है, लेकिन यदि हमें सुरक्षित निरीक्षण के लिए दिन के उजाले की आवश्यकता होती है या हमें किसी नुकसान का पता चलता है, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हुए आपके निरंतर धैर्य बनाए रखने के लिए फिर से धन्यवाद!

आउटेज मैप और बिजली की बहाली संबंधित जानकारी और SCE सामुदायिक संसाधनों की उपलब्धता सहित सबसे नवीनतम जानकारी के लिए, sce.com/outagemap पर जाएं।

याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।

Expose as Block
No

Ua tsaug rau koj lub siab ntev thaum Muaj Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem no. Thaum huab cua zoo lawm, peb yuav soj ntsuam peb cov xov hluav taws xobseb puas muaj kev puas tsuaj ua ntej peb yuav rov tso hluav taws xob tuaj. Xav tias yuav siv sij hawm li 8 teev tab sis tuaj yeem siv sij hawm ntev dua ntawd yog tias peb yuav tsum tau ua hauj lwm thaum nruab hnub xwb kom ua tau cov kev soj ntsuam yam nyab xeeb los sis yog tias peb pom tias muaj kev puas tsuaj.

Ua tsaug ib zaug ntxiv rau koj txoj kev ua siab ntev thaum peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb!

Yog xav tau ntaub ntawv qhia paub uas tshiab tshaj plaws, suav nrog daim duab qhia kev txog qhov chaw hluav taws xob tuag thiab tej ntaub ntawv qhia paub txog kev rov tso hluav taws xob tuaj, thiab qhov chaw muaj ntawm SCE cov peev txheej kev pab rau zej zog, mus saib hauv  sce.com/outagemap.

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

ขอขอบคุณที่อดทนรออย่างต่อเนื่องในระหว่างการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะครั้งนี้ เมื่อสภาพอากาศดีขึ้น เราจะตรวจสอบสายไฟเพื่อสำรวจความเสียหายก่อนที่เราจะกลับมาจ่ายไฟอีกครั้ง การดำเนินการนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง แต่อาจนานกว่านั้นหากเราต้องการแสงสว่างเวลากลางวันเพื่อการตรวจสอบที่ปลอดภัย หรือหากเราพบความเสียหาย

ขอขอบคุณอีกครั้งที่อดทนรอในขณะที่เราพยายามดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ!

สำหรับข้อมูลล่าสุด รวมถึงแผนที่เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและข้อมูลการกลับสู่สภาพปกติ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรชุมชนของ SCE โปรดไปที่  sce.com/outagemap.

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911

Expose as Block
No
Class name
sce-ot-accordion sce-ot-rm-rl-pad sce-space-xl
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No