SCE Public Safety Power Shutoff Update: Power Restored; PSPS Still in Effect


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Winds have improved enough for us to restore power in your area. However, high winds are still forecast, and we may have to shut off your power again. We will keep you updated as weather conditions change.

If your power is still off, please call 1-800-611-1911 or visit sce.com/outagemap.

We understand that safety outages are inconvenient and thank you for your continued patience.

For more information about PSPS and wildfire safety, please visit sce.com/psps.

Expose as Block
No

El viento ha mejorado lo suficiente como para que podamos restablecer el suministro eléctrico en su zona. Sin embargo, aún se prevén vientos fuertes y es posible que tengamos que volver a cortar la energía. Le mantendremos informado a medida que cambien las condiciones meteorológicas.

ESi el corte del suministro eléctrico perdura, llame al 1‑800‑611‑1911 o visite sce.com/outagemap.

Entendemos que las interrupciones de seguridad causan inconvenientes, por lo que agradecemos su constante paciencia.

Para obtener más información sobre los PSPS y las medidas de seguridad contra incendios forestales, visite sce.com/psps.

Expose as Block
No

바람이 잦아들어 고객님 지역의 전력이 복구되었습니다. 하지만 여전히 강풍이 예보되고 있어 전원을 다시 차단해야 할 수도 있습니다. 기상 상황이 변하는 대로 계속 알려드리겠습니다.  

전원이 여전히 차단되어 있으면 1-800-611-1911로 전화 문의하시거나  sce.com/outagemap를 방문하십시오.

안전 전력 차단이 얼마나 큰 불편을 수반하는지 잘 알고 있습니다. 인내심을 가지고 기다려 주셔서 감사합니다.

PSPS 및 산불 안전에 대한 자세한 정보는 sce.com/psps를 참조하세요.

Expose as Block
No

風力已經得到足夠改善,使我們可以在您所在地區恢復供電。但是,預計仍然有大風,我們可能不得不再度切斷您的電源。我們會隨著天氣狀況的變化為您提供最新資訊。

如果仍然停電,請致電 1-800-611-1911 或訪問 sce.com/outagemap

我們明白安全斷電會造成不便,因此感謝您持續的耐心配合。

有關 PSPS 和森林火災安全的更多資訊,請瀏覽 sce.com/psps

Expose as Block
No

Gió đã cải thiện đủ để chúng tôi khôi phục điện trong khu vực của bạn. Tuy nhiên, gió lớn vẫn được dự báo và chúng tôi có thể phải ngắt điện của bạn một lần nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn khi điều kiện thời tiết thay đổi.

Nếu bạn vẫn bị ngắt điện, vui lòng gọi 1-800-611-1911 hoặc truy cập sce.com/outagemap.

Chúng tôi hiểu rằng việc cắt điện vì an toàn rất bất tiện và cảm ơn bạn đã tiếp tục kiên nhẫn.

Để biết thêm thông tin về PSPS và an toàn cháy rừng, vui lòng truy cập sce.com/psps.

Expose as Block
No

Sapat na bumuti na ang lagay ng hangin para maibalik namin ang kuryente sa inyong lugar. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang malakas na hangin, at maaaring kailanganin naming pataying muli ang inyong kuryente. Patuloy naming kayong ia-update sa pagbabago ng mga kondisyon ng panahon.

Kung wala pa rin kayong kuryente, tumawag sa 1-800-611-1911 o bisitahin ang sce.com/outagemap.

Nauunawaan naming nakakaabala ang anumang pangkaligtasang pag-brownout at salamat sa iyong patuloy na pasensya.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PSPS at kaligtasan ng sunog, mangyaring bisitahin ang sce.com/psps.

Expose as Block
No

لقد تحسَّنَت حالة الرياح في منطقتك بدرجة تمكننا من إعادة توصيل التيار الكهربائي، رغم ذلك، من المتوقع هبوب رياح قوية مجددًا، وربما نضطرُ إلى قطع التيار مرة أخرى. سنبقيك على اطلاعٍ دائم على آخر المستجدات عند وجود تغير في الأحوال الجوية.

إن استمر التيار مقطوعًا عندك، فضلًا اتصل بهذا الرقم: 1911-611-800-1 أو تفضَّل بزيارة هذا الرابط: sce.com/outagemap.

نحن ندرك أن انقطاع التيار لأغراض السلامة أمر غير مريح، ونشكركم على تفهمكم المستمر.

للحصول على معلومات عن عمليات PSPS وإجراءات السلامة الخاصة بحرائق الغابات، تفضل بزيارة sce.com/psps.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Քամիները բավականաչափ բարելավվել են, որպեսզի մենք վերականգնենք ձեր տարածքում հզորությունը: Սակայն դեռեւս կանխատեսվում է, որ ուժեղ քամիներ են լինելու, եւ գուցե ստիպված լինենք կրկին անջատել ձեր հզորությունը։ Եղանակային պայմանների փոփոխության հետ ձեզ կպահպանենք թարմացված:

Եթե ձեր հզորությունը դեռ անջատված է, խնդրում ենք զանգահարել 1-800-611-1911 կամ այցելել sce.com/outagemap։

Մենք հասկանում ենք, որանվտանգության համար անջատումներն անհարմար են և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր շարունակական համբերության համար։

PSPS-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների և անտառային հրդեհների անվտանգության համար խնդրում ենք այցելել sce.com/psps հղումով։

Expose as Block
No

بادها به اندازه کافی فروکش کرده تا بتوانیم برق منطقه شما را وصل کنیم. با این حال، وزش بادهای شدید همچنان پیش‌بینی می‌شود و ممکن است مجبور شویم دوباره برق شما را قطع کنیم. به‌محض تغییر شرایط آب و هوایی، شما را در جریان خواهیم گذاشت.

اگر برق شما همچنان قطع است، لطفاً با شماره 1-800-611-1911 تماس بگیرید یا به sce.com/outagemap.

متوجه هستیم که هرگونه قطعی برق به دلیل حفظ ایمنی دردسرساز است و از شکیبایی مستمر شما سپاسگزاریم!

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد PSPS و ایمنی در شرایط آتش‌سوزی جنگل، لطفاً از نشانی اینترنتی sce.com/psps بازدید نمایید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Les vents sont suffisamment tombés pour que nous puissions rétablir le courant dans votre zone. Cependant, des vents forts sont toujours prévus et il se peut que nous devions à nouveau couper votre électricité. Nous vous tiendrons informés de l'évolution des conditions météorologiques.

Si votre électricité est toujours coupée, veuillez appeler le 1-800-611-1911 ou vous rendre sur sce.com/outagemap.

Nous sommes conscients qu'une coupure de courant pour la sécurité publique peut être gênante et nous vous remercions de votre patience.

Pour en savoir plus sur les PSPS et la protection contre les feux de forêt, rendez-vous sur sce.com/psps.

Expose as Block
No

Der Wind hat ausreichend nachgelassen, um die Stromversorgung in Ihrem Gebiet wiederherzustellen. Es sind jedoch weiterhin starke Winde vorhergesagt, sodass es möglicherweise zu einer erneuten Stromabschaltung kommt. Wir melden uns mit neuen Informationen bei Ihnen, wenn sich die Wetterbedingungen ändern.

Wenn Sie immer noch keinen Strom haben, rufen Sie bitte 1-800-611-1911 an oder besuchen Sie sce.com/outagemap.

Wir verstehen, dass Ausfälle aus Sicherheitsgründen Unannehmlichkeiten mit sich bringen, und bedanken uns für Ihre Geduld.

Weitere Informationen über PSPS und Sicherheit bei Waldbränden finden Sie unter sce.com/psps.

Expose as Block
No

風が弱まったため、お住まいの地域の電力供給を再開いたしました。しかし、まだ強風の予報が出ており、電力を再び遮断しなければならない可能性があります。気象条件の変化に応じて最新情報をお知らせします。

まだ電力供給が停止している場合は、1-800-611-1911にお電話いただくか、sce.com/outagemap.をご覧ください。

安全のための停電により不便をおかけし、大変申し訳ございません。引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

PSPSと山火事の安全性についての詳細は、sce.com/psps.をご覧ください。

Expose as Block
No

ខ្យល់បានប្រសើរឡើងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការស្ដារថាមពលឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្យល់ខ្លាំងនៅតែត្រូវបានព្យាករណ៍ ហើយ យើងប្រហែលជាត្រូវបិទថាមពលរបស់អ្នកម្ដងទៀត។ យើងនឹងផ្ដល់ដំណឹងជូនអ្នកនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមានការផ្លាស់ប្ដូរ។

ប្រសិនបើថាមពលរបស់អ្នកនៅតែដាច់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-611-1911 ឬចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/outagemap។ 

យើងដឹងថាការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពគឺមិនស្រួលទេ ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការបន្តអត់ធ្មត់របស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពី PSPS និងសុត្ថិភាពនៃភ្លើងឆេះព្រៃ សូមចូលមើលនៅលើ sce.com/psps

Class name
wpo-word-break
Expose as Block
No

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-611-1911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ sce.com/outagemap.'ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧੀਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

PSPS ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ sce.com/psps. 'ਤੇ ਜਾਓ।

Expose as Block
No

Погода наладилась, и нам удалось восстановить подачу электроэнергии, однако по-прежнему ожидаются сильные порывы ветра, и поэтому есть вероятность, что отключение повторится. Мы будем держать вас в курсе ситуации.

Если у вас все еще отключено электричество, позвоните по телефону 1-800-611-1911 или посетите сайт sce.com/outagemap.

Мы понимаем, что отсутствие электричества создает множество неудобств, и благодарим вас за терпение!

Более подробная информация об экстренных отключениях (PSPS) и безопасности при пожарах доступна здесь: sce.com/psps.

Expose as Block
No

Os ventos melhoraram o suficiente para que possamos reestabelecer a energia em sua área. No entanto, ainda há previsão de ventos fortes, e talvez tenhamos que desligar sua energia novamente. Manteremos você informado(a) sobre as mudanças nas condições climáticas.

Se sua energia ainda estiver desligada, ligue para 1-800-611-1911 ou acesse sce.com/outagemap.

Entendemos que as interrupções por motivos de segurança são inconvenientes e agradecemos sua paciência.

Para obter mais informações sobre as PSPS e segurança contra queimadas, visite sce.com/psps.

Expose as Block
No

आपके क्षेत्र में बिजली बहाल करने के लिए हवाओं में पर्याप्त मात्रा में सुधार हुआ है। हालाँकि, तेज़ हवाएँ चलने की संभावना अभी भी है और हमें आपकी बिजली फिर से काटनी पड़ सकतीहै। मौसम की स्थिति बदलने के साथ ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे।

यदि आपकी बिजली अभी भी बंद है, तो कृपया 1-800-611-1911 पर कॉल करें या sce.com/outagemap. पर जाएं।

हम समझते हैं कि सुरक्षा की वजह से कटौती किए जाने से होने वाले व्यवधान असुविधाजनक हैं और आपका निरंतर धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद।

PSPS और जंगल की आग से सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया sce.com/psps पर जाएं।

Expose as Block
No

Cov cua tsis hlob heev lawm uas zoo txaus rau peb rov tso hluav taws xob tuaj rau koj cheeb tsam lawm. Txawm li cas los xij, tseem kwv yees tias tseem yuav muaj cua hlob, thiab tej zaum peb yuav tsum tau kaw koj li hluav taws xob dua. Peb yuav qhia rau koj paub dua tshiab thaum huab cua muaj qhov hloov pauv.

Yog tias koj li hluav taws xob tseem tsis tau tuaj, thov hu rau 1-800-611-1911 los sis mus saib hauv sce.com/outagemap

Peb nkag siab tias qhov kev nyab xeeb kev kaw hluav taws xob tsis yooj yim thiab ua tsaug rau koj rau siab ua ntxiv mus.

Yog xav paub ntxiv txog PSPS thiab kev ruaj ntseg txog kev kub hyiab, thov mus saib hauv  sce.com/psps.

Expose as Block
No

สภาพลมดีขึ้นมากพอที่เราจะกลับมาจ่ายไฟฟ้าอีกครั้งในพื้นที่ของคุณ อย่างไรก็ตาม ยังคาดการณ์ว่าจะมีลมแรง และเราอาจจำเป็นต้องตัดไฟฟ้าของคุณอีกครั้ง เราจะแจ้งความคืบหน้าให้คุณทราบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

หากไฟฟ้าของคุณยังคงไม่สามารถใช้ได้ โปรดโทรติดต่อ 1-800-611-1911 หรือไปที่ sce.com/outagemap

เราเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องเพื่อความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกได้และขอขอบคุณที่อดทนรอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSPS และความปลอดภัยจากไฟป่า โปรดไปที่ sce.com/psps

Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No