SCE Public Safety Power Shutoff Update 


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Winds have died down and we are starting to inspect our lines for damage. Restoration is expected to take up to 8 hours but could take longer if we need daylight for safe inspections or if we find damage.

For updated restoration estimates in your area, and for location of SCE community resources, visit sce.com/outagemap.

We will alert you again when your power comes back on. Please turn off or unplug any appliances or equipment that could restart automatically and inspect your property for downed power lines.

We understand that Public Safety Power Shutoff events can be disruptive and thank you for your patience as we work to keep your community safe.

REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

El viento ha amainado y estamos empezando a inspeccionar nuestras líneas en busca de daños. Se espera que el restablecimiento del suministro eléctrico lleve alrededor de 8 horas, pero podría llevar más tiempo ya que necesitamos luz natural para realizar inspecciones seguras o si encontramos algún daño.

Para conocer las estimaciones actualizadas sobre el restablecimiento del suministro eléctrico en su zona y la ubicación de los recursos comunitarios de SCE, visite sce.com/outagemap.

Le volveremos a avisar cuando esto suceda. Apague o desenchufe cualquier electrodoméstico o equipo que pueda encenderse automáticamente e inspeccione su propiedad en busca de líneas eléctricas caídas.

Entendemos que los eventos de corte de energía por motivos de seguridad pública pueden causar inconvenientes y le agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad.

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Expose as Block
No

바람이 잦아들어 선로 손상 부분의 점검을 시작했습니다. 복구에는 최대 8시간이 소요될 것으로 예상되지만, 안전한 검사를 위해 일광이 필요하거나 손상이 발견된 경우에는 더 오래 소요될 수 있습니다.

고객님 지역에서 예상되는 복구 시기와 SCE 커뮤니티 리소스 위치를 보려면 sce.com/outagemap을 방문하십시오.

전력이 복구되면 다시 알려드리겠습니다. 자동으로 재시작될 수 있는 모든 가전 제품 또는 장비를 끄거나 전원 플러그를 뽑은 후 문제가 있는 전선을 점검하십시오.

공공 안전 전원 차단이 얼마나 큰 불편을 수반하는지 잘 알고 있습니다. 당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.

Expose as Block
No

風已停歇,我們開始檢查我們的線路是否有損壞。預計最多需要 8 小時才能恢復電力,但如果我們需要日光以進行安全檢查或如果發現損壞,則可能需要更長時間。

有關您所在地區的更新估計時間,以及 SCE 社區資源的位置,請訪問 sce.com/outagemap.

我們會在您的電力恢復時再次提醒您。請關閉或拔掉任何可能自動重啟的電器或設備的插頭,並檢查您的物業是否有掉落的電線。

我們明白公共安全斷電 (Public Safety Power Shutoff) 事件可能會造成破壞,我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。

Expose as Block
No

Gió đã tắt và chúng tôi đang bắt đầu kiểm tra các đường dây xem có bị hư hại không. Việc khôi phục dự kiến sẽ mất tối đa 8 giờ nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng tôi cần ánh sáng ban ngày để kiểm tra an toàn hoặc nếu chúng tôi tìm thấy thiệt hại.

Để biết các ước tính phục hồi cập nhật trong khu vực của bạn và để biết vị trí của các nguồn lực cộng đồng SCE, hãy truy cập sce.com/outagemap.

Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn khi có điện trở lại. Vui lòng tắt hoặc rút phích cắm của bất kỳ thiết bị hoặc dụng cụ nào có thể tự động khởi động lại và kiểm tra tài sản của bạn xem có đường dây điện bị hỏng không.

Chúng tôi hiểu rằng các sự kiện Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng có thể gây gián đoạn và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi nỗ lực để giữ an toàn cho cộng đồng.

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Humina na ang hangin at sinisimulan na naming inspeksyunin ang aming mga linya para sa pinsala. Inaasahang aabutin ang pagpapanumbalik nang hanggang 8 oras ngunit maaaring mas tumagal pa kung kailangan namin ng liwanag ng araw para sa ligtas na mga pag-inspeksyon o kung makakakita kami ng pinsala.

Para sa updated na mga tinatayang pagpapanumbalik sa inyong lugar, at para sa lokasyon ng mga mapagkukunan ng komunidad ng SCE, bisitahin ang sce.com/outagemap.

Aalertuhan ka naming muling kapag naibalik na ang inyong kuryente.. Mangyaring patayin o tanggalin ang plug ng anumang appliances o equipment na maaaring awtomatikong mag-restart at inspeksyunin ang inyong property para sa mga bumagsak na linya ng kuryente.

Nauunawaan namin na ang mga kaganapan sa Kaligtasan ng Publiko sa Pagpatay ng Kuryente ay maaaring maging nakakagambala at salamat sa iyong pasensya habang nagtatrabaho kami upang mapanatiling ligtas ang iyong komunidad.

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

لقد هدأت الرياح، وها نحن نبدأ في فحص كابلات الكهرباء؛ بحثًا عن أية تلفيات بها. من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة توصيل التيار مدة تصل إلى 8 ساعات، وربما تزيد عن ذلك حال احتجنا إلى ضوء النهار من أجل إجراء عمليات تفتيش آمنة، أو حال وجدنا تلفيات بها.

للاطلاع على آخر مستجدات تقديرات وقت الاستعادة في منطقتك، ومعرفة معلومات عن موقع الموارد المجتمعية الخاص بشركة أديسون جنوب كاليفورنيا، تفضل بزيارة sce.com/outagemap.

سنبلغك على الفور مرة أخرى عند إعادة توصيل التيار لديك. يُرجى إيقاف تشغيل أي أجهزة أو معدات تُعيد تشغيل نفسها تلقائيًا أو فصل التيار عنها، وتفقد المبنى والمكان لديك بحثًا عن أي كابلات ربما تكون قد سقطت من مكانها.

نحن ندرك أن عمليات قطع التيار لأغراض السلامة العامة قد تكون أمرًا مربكًا، ونشكركم مرة أخرى على تفهمكم المستمر، بينما نعمل على الحفاظ على سلامة مجتمعكم!

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Քամիները սատկել են, եւ մենք սկսում ենք ստուգել մեր գծերը՝ վնասվելու համար։ Վերականգնման համար անհրաժեշտ է մինչեւ 8 ժամ, սակայն կարող է ավելի երկար տեւել, եթե մեզ անհրաժեշտ է ցերեկային լույս անվտանգ ստուգումների կամ վնասվածքի դեպքում:

Ձեր տարածքում վերականգնման թարմացված հաշվարկների եւ SCE համայնքային ռեսուրսների տեղակայման համար այցելեք sce.com/outagemap.

Մենք նորից կզգուշացնենք ձեզ, երբ ձեր հոսանքը վերականգնվի։ Խնդրում ենք անջատել կամ անջատել ցանկացած սարքավորում կամ սարքավորում, որը կարող է ավտոմատ կերպով վերսկսել եւ ստուգել ձեր գույքը իջեցված հոսանքի լարերի համար:

Մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած Հանրաային անվտանգության էլեկոտրաէներգիայի անջատումները կարող են խանգարել և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր համբերության համար, քանի որ մենք աշխատում ենք ձեր համայնքը ապահով պահելու համար:

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։

Expose as Block
No

بادها فروکش کرده و ما شروع به بررسی خطوط خود از حیث آسیب‌دیدگی می‌کنیم. انتظار می‌رود که وصل کردن مجدد برق تا 8 ساعت طول بکشد؛ اما اگر برای بازرسی ایمن به نور روز نیاز داشته باشیم یا آسیب‌هایی را در خطوط برق ببینیم، ممکن است بیشتر طول بکشد.

برای مشاهده برآوردهای به‌روزرسانی شده درباره وصل شدن برق منطقه خود و یافتن منابع جامعه SCE، به sce.com/outagemapرجوع کنید.

هنگامی که برق وصل شد، به شما اطلاع خواهیم داد. لطفاً وسایل یا لوازم خانگی که می‌توانند به طور خودکار راه‌اندازی مجدد شوند را خاموش کنید یا از برق بکشید و ملک خود را از حیث خطوط برق قطع شده بررسی کنید.

متوجه هستیم که رویدادهای برق برای حفظ ایمنی عمومی می‌تواند در روند زندگی افراد اخلال ایجاد کند و از شکیبایی شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه هستیم، سپاسگزاریم!

ه خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Les vents sont tombés et nous commençons à inspecter nos lignes afin de constater les dégâts. Le rétablissement du courant devrait prendre jusqu'à 8 heures, voire plus si nous avons besoin de la lumière du jour pour pouvoir réaliser des contrôles en toute sécurité ou si nous constatons des dommages.

Pour obtenir des estimations de rétablissement à jour dans votre zone et pour connaître l'emplacement des ressources communautaires de SCE, rendez-vous sur sce.com/outagemap.

Nous vous préviendrons de nouveau lorsque votre courant sera rétabli. Veuillez éteindre ou débrancher les appareils électroménagers ou les équipements qui peuvent redémarrer automatiquement et inspecter votre propriété pour identifier d'éventuelles chutes de lignes électriques.

Nous sommes conscients qu'une coupure de courant pour la sécurité publique peut être gênante et nous vous remercions de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté.

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Der Wind hat nachgelassen und wir beginnen, unsere Leitungen auf Beschädigungen zu untersuchen. Die Wiederherstellung wird voraussichtlich bis zu 8 Stunden dauern, doch bei Schäden oder der Notwendigkeit von Tageslicht für sichere Inspektionen kann dies auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Aktuelle Schätzungen für die Wiederherstellung in Ihrer Region und die Standorte der SCE-Community-Ressourcen finden Sie unter sce.com/outagemap.

Wir werden Sie erneut benachrichtigen, sobald der Strom wieder da ist. Bitte achten Sie darauf, Geräte und Apparate, die sich automatisch einschalten könnten, auszuschalten oder vom Stromnetz zu trennen, und überprüfen Sie, ob auf Ihrem Grundstück Stromleitungen beschädigt wurden.

Wir verstehen, dass die Abschaltung der Stromversorgung für die öffentliche Sicherheit störend sein kann, und möchten uns für Ihre Geduld bedanken, während wir uns für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.

Expose as Block
No

風が弱まったので、送電線に損傷がないか点検しています。復旧には 最大8時間かかると想定されますが、安全な点検のために屋外の明るさが必要な場合や、破損が見つかった場合は、それ以上の時間がかかる可能性があります。

お住まいの地域の最新の復旧予測、およびSCEのコミュニティリソースの場所については、 sce.com/outagemapをご覧ください。

電力が復旧した時点で、再度お知らせいたします。なお、電力復旧時に自動的に再起動する可能性のある電化製品や機器については、あらかじめ電源を切るか、コンセントを抜いておいてください。

公共電気遮断措置による停電でご不便をおかけし、大変申し訳ございません。皆様の地域の安全を守るために、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。

Expose as Block
No

ខ្យល់បានស្ងប់ទៅវិញ ហើយយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យការខូចខាតខ្សែភ្លើងរបស់យើង។ ការស្ដារឡើងវិញត្រូវបានរំពឹងថានឹងចំណាយពេល រហូតដល់ទៅ 8 ម៉ោង ប៉ុន្តែអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះប្រសិនបើយើងត្រូវការពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព ឬប្រសិនបើយើងរកឃើញការខូចខាត។

សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានអំពីការស្ដារឡើងវិញថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងសម្រាប់ទីតាំងនៃធនធានសហគមន៍ SCE សូមចូលទៅកាន់ sce.com/outagemap.

យើងនឹងជូនដំណឹងទៅអ្នកម្តងទៀត នៅពេលដែលអគ្គិសនីរបស់អ្នកមានឡើងវិញ។ សូមបិទ ឬដកគ្រឿបបរិក្ខារ ឬឧបករណ៍ដែលអាចចាប់ផ្តើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយពិនិត្យមើលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកចំពោះខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់ចុះ។

យើងដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈអាចជាការរំខាន ហើសូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព!

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។

Expose as Block
No

ਹਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਆਂਗੇੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

Ветер стих, и мы начинаем проверять линии электропередач на предмет повреждений. Восстановительные работы займут до 8 часов, однако могут продлиться и дольше, если обнаружатся повреждения или понадобится дневной свет для безопасной проверки.

Последние данные о сроках возобновления подачи электроэнергии в вашем регионе, а также сведения о местонахождении ресурсов SCE приведены на сайте sce.com/outagemap.

Мы сообщим вам, как только электроснабжение будет восстановлено. Не забудьте выключить или отсоединить от розетки все устройства и приборы, которые могут автоматически запуститься при восстановлении подачи энергии. Также проверьте, не оборвались ли провода рядом с домом.

Мы понимаем, что экстренные отключения электроэнергии создают массу неудобств, однако мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение!

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

A intensidade dos ventos diminuiu, e estamos começando a inspecionar nossas linhas de transmissão em busca de danos. Espera-se que a restauração demore até 8 horas, mas pode levar mais tempo se precisarmos de luz do dia para inspeções seguras ou se encontrarmos danos.

Para obter estimativas atualizadas para o restabelecimento em sua área e para a localização dos recursos comunitários da SCE, acesse sce.com/outagemap.

Alertaremos novamente quando sua energia voltar. Desligue ou desconecte todos os aparelhos ou equipamentos que possam ser reiniciados automaticamente e inspecione sua propriedade em busca de cabos de energia rompidos.

Entendemos que os eventos de interrupção de energia por motivos de segurança pública podem ser perturbadores. Por isso, agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura.

LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

हवाएं बंद हो गई हैं और हम अपनी लाइनों के नुकसान का निरीक्षण करना शुरू कर रहे हैं। बिजली बहाल होने में 8 घंटे तक का समय लग सकता है , लेकिन यदि हमें सुरक्षित निरीक्षण के लिए दिन के उजाले की आवश्यकता होती है या किसी नुकसान का पता चलता है तो इसमें अधिक समय लग सकता है।

अपने क्षेत्र में बिजली बहाल होने के नवीनतम अनुमान, और और SCE समुदायिक संसाधनों के स्थान के बारे में जानकारी के लिए, sce.com/outagemapपर जाएं।

जब आपकी बिजली वापस आएगी तो हम आपको फिर से सूचित करेंगे। कृपया ऐसे किसी भी उपकरण बंद या अनप्लग कर दें, जो अपने आप चालू हो सकता है और अपनी संपत्ति का निरीक्षण करें कि उस पर बिजली की लाइन तो नहीं गिर गई है।

हम समझते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा बिजली बंद होने की घटनाएँ विघटनकारी हो सकती हैं और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं।

याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।

Expose as Block
No

Tsis muaj cua hlob lawm thiab peb tab tom yuav pib soj ntsuam peb cov xov hluav taws xob seb puas muaj kev puas tsuaj. Xav tias kev rov tso hluav taws tuaj yuav siv sij hawm li 8 teev, tiam sis tuaj yeem yuav siv sij hawm ntev dua ntawd yog tias peb xav tau cov kev soj ntsuam yam muaj kev nyab xeeb rau thaum nruab hnub los sis yog tias peb pom muaj kev puas tsuaj.

Hais txog cov kev kwv yees uas hloov kho tshiab txog kev rov tso hluav taws xob tuaj hauv koj cheeb tsam, thiab txog qhov chaw uas muaj SCE cov peev txheej kev pab rau zej zog, mus saib hauv sce.com/outagemap.

Peb yuav ceeb toom qhia koj paub dua thaum koj li hluav taws xob rov qab tuaj lawm. Thov tua los sis rho cov khoom siv hauv tsev los sis tej khoom cuab yeej twg uas nws yuav rov qhib ntawm nws tus kheej thiab soj ntsuam koj tej khoom vaj khoom tsev seb puas muaj cov xov hluav taws xob tu.

Peb nkag siab tias Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pej Xeem Kev Nyab Xeeb cov xwm txheej tuaj yeem cuam tshuam thiab ua tsaug rau koj ua siab ntev thaum peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb.

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

ขณะนี้ลมได้สงบลงแล้วและเรากำลังเริ่มตรวจสอบสายไฟเพื่อสำรวจความเสียหาย การกลับสู่สภาพปกติคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง แต่อาจนานกว่านั้นหากเราต้องการแสงสว่างเวลากลางวันเพื่อการตรวจสอบที่ปลอดภัย หรือหากเราพบความเสียหาย

สำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการประมาณการณ์ในการกลับสู่สภาพปกติในพื้นที่ของคุณ และสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรชุมชนของ SCE โปรดไปที่ sce.com/outagemap.

เราจะแจ้งเตือนคุณอีกครั้งเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ โปรดปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่อาจรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ และตรวจหาสายไฟที่หล่นลงมาในบริเวณพื้นที่ของคุณ

เราเข้าใจดีว่าเหตุการณ์การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากได้และขอขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราพยายามดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911

Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No