Lunduyan Pampagkawala ng Kuryente (Outage Center)

Image of calendar

Mga Pagpupulong sa PowerTalk

Alamin kung bakit nagkakaroon ng mga pagkawala ng kuryente at kung paano kaming nagtatrabaho kasama kayo upang mabawasan ang mga epekto sa isa sa aming mga nalalapit na kaganapan. Magagamit pa rin ang mga upuan. Magparehistro Ngayon >

Maligayang Pagdalo sa Lunduyan Pampagkawala ng Kuryente (Outage Center)

Nakatalaga kami na pananatilihin namin na napagsasabihan kayo. Kung wala kayong kuryente o kung naghahanap kayo ng mapagkukunan pampagkawala ng kuryente, nasa tamang lugar kayo.

Image of man in the dark on phone

Mag-ulat ng isang Pagkawala ng Kuryente

Alamin ang higit pa tungkol sa iba’t ibang uri ng mga pagkawala ng kuryente para sa tahanan at negosyo, paano maghahanda, pananatiling ligtas, at manatiling may kaalaman sa kaganapan na magkaroon na nga ng isang pagkawala ng kuryente.

Ipaalam sa amin kung nakakaranas kayo ng isang pagkawala ng kuryente o kung patay ang ilaw sa kalsada. Para makapag-ulat ng tungkol sa mga nagbagsakang kawad ng kuryente, mangyaring tumawag sa 9-1-1.

Mag-ulat ng Pagkawala ng Kuryente sa Tahanan o sa Negosyo >

Mag-ulat na Namatay ang Ilaw sa Kalsada >

Mga Mapagkukunan Pampagkawala ng Kuryente

Tungkol sa mga Pagkawala ng Kuryente >

Paano Namin Ibinabalik ang Kuryente >

Mga Tip Pampagkawala ng Kuryente >

Gabay para sa Negosyo kaugnay ng Pagkawala at Pagbabalik ng Kuryente

Gabay para sa Tahanan kaugnay ng Pagkawala at Pagbabalik ng Kuryente

Tingnan ang Lahat ng mga Kaganapang Pampagtugon sa Pangangailangan

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.

Pamahalaan ang mga Babala >

 

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Image of high winds

Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan

Ang isa sa mga pamamaraan kung paano naming binabawasan ang mga panganib ng napakalalaking sunog ay ang pagkakaroon ng mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko [Public Safety Power Shutoff (PSPS)]. Sa panahon ng mga naturang kaganapang ito, maaaring kailanganin naming masigasig na tumugon at patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog bilang isang resulta ng mga napakatitinding kalagayan ng panahon.

Image of power lines

Mga Umiikot na Pagkawala ng Kuryente ng CAISO (California Independent System Operator)

Kakailanganin ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente ng CAISO (Mga Stage 3 CAISO Emergency) kapag mas higit ang pangangailangan ng kuryente sa state kaysa sa kayag panustusan sa sandaling iyon o kung hindi na maiiwasan. Pinangangasiwaan namin at pinalilipat-lipat ang mga pagkawala ng kuryente sa mga grupo ng customer sa buong sinisilbihang pook upang kupkupin ang integridad ng ating sistemang electrical, habang tinatakdaan ang kawalang-ginhawa para sa sinumang customer o alinmang komunidad. Bawat customer sa pook na aming sinisilbihan ay itatalaga sa isang Grupong Pang-umiikot na Pagkawala ng Kuryente.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Anu-ano ang iba’t ibang uri ng mga Pagkawala ng Kuryente?

Tulungan ang mga Kawani ng Aming Crew [tauhan] na Manatiling Ligtas at Malusog sa Panahon ng COVID-19

Kapag nakita ninyo ang aming mga tauhan na nagtatrabaho sa inyong lugar, mangyaring unawain na bagaman ikalulugod namin na sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa mga ginagawa naming trabaho, nakikiusap po kami na sundin natin ang mga tuntunin kaugnay ng paghihiwalay ng tao nang hindi na mas malapit sa anim na talampakan at ang payo ng bagong Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan sa California na magsuot ng mga pantakip sa mukha kapag nasa labas at kapag humaharap sa publiko. Sa ganitong paraan ay makukupkop kayo pati na ang aming mga crew, na naglilingkod sa pambungad upang makapagbigay ng isang kailangang-kailangang at napakahalagang serbisyo sa lipunan.

Upang mabawasan ang pagkalantad hangga’t maaari, ang aming mga linemen ay itinalaga na sa mga “pod” [pangkat], at tinakdaan ang paglipat papunta sa ibang mga crew — o ang pagpapalit-palit ng mga tauhan sa pagitan ng mga crew. Ang uri ng aming trabaho kung minsan ay nag-aatas sa mga empleyado na magtrabaho nang malapitan sa isa’t isa, tulad ng kung nasa mga bucket sa truck, kaya ipinatupad namin ang kaisipang pod.

Tulad din ng inyong samahan ng pamilya, o ng inyong sambahayan, na nakikipagtulungan subalit manatiling hiwalay sa buong mundo, ganyan din ang ginagawang pagkilos ng aming mga crew — mayroon silang “samahan ng pamilya” habang sila ay nasa larangan.

Image of air conditioner

Tumigil ba sa paggana ang inyong AC?

Ang inyong aircon ay maaaring namatay dahil nakatala kayo sa Planong Disk’wento sa Tag-init, isang tangin programa kung saan nagbigay ang mga nakatalang customer sa amin ng permiso na patayin ang kanilang aircon sa mg panahong masyadong mataas ang pangangailangan sa kuryente. Abutin ang setting [katayuan] ninyo upang umurong o baguhin ang mga gusto ninyong katayuan.

Mga Sentrong Palamigan

Kailangang magpalamig muna? Paginhawahin ang inyong pakiramdam sa isang Sentrong Palamigan.

Alamin ang Pinakamalapit na Sentrong Palamigan >

Diskuwento sa Hotel 


Nakakaranas ng brownout? Mag-click DITO upang makahanap ng mga diskuwento sa hotel (sa mga kalahok na hotel) para sa mga customer na nakakaranas ng pinalawig na brownout.

Makipag-ugnayan sa Amin


Para makapag-ulat ng isang pagkawala ng kuryente, tumawag sa 1-800-611-1911  
Upang makapagpagana ng isang generator sa panahon ng isang Pagkawala ng Kuryente Pampagsusustento, tumawag sa call 1-888-759-6056, pagkatapos ay pindutin ang 2.  
Para sa impormasyon tungkol sa Umiikot na Pagkawala ng Kuryente para sa Grupo, tumawag sa 1-800-611-1911.  
Para sa mga pinakahuling balita tungkol sa Pagkawala ng Kuryente para sa Pampagsusustento, tumawag sa 1-888-759-6056, pagkatapos ay pindutin ang 1.
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off