Outage Notifications Alert
We are aware multiple outage notifications are inadvertently being sent to customers. We are working to resolve this as soon as possible and apologize for the inconvenience.

Lunduyan Pampagkawala ng Kuryente (Outage Center)

""

Maligayang Pagdalo sa Lunduyan Pampagkawala ng Kuryente (Outage Center)

Nakatalaga kami na pananatilihin namin na napagsasabihan kayo. Kung wala kayong kuryente o kung naghahanap kayo ng mapagkukunan pampagkawala ng kuryente, nasa tamang lugar kayo.

Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan

Ang isa sa mga pamamaraan kung paano naming binabawasan ang mga panganib ng napakalalaking sunog ay ang pagkakaroon ng mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko [Public Safety Power Shutoff (PSPS)]. Sa panahon ng mga naturang kaganapang ito, maaaring kailanganin naming masigasig na tumugon at patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog bilang isang resulta ng mga napakatitinding kalagayan ng panahon.

Mga Umiikot na Pagkawala ng Kuryente ng CAISO (California Independent System Operator)

Kakailanganin ang mga umiikot na pagkawala ng kuryente ng CAISO (Mga Stage 3 CAISO Emergency) kapag mas higit ang pangangailangan ng kuryente sa state kaysa sa kayag panustusan sa sandaling iyon o kung hindi na maiiwasan. Pinangangasiwaan namin at pinalilipat-lipat ang mga pagkawala ng kuryente sa mga grupo ng customer sa buong sinisilbihang pook upang kupkupin ang integridad ng ating sistemang electrical, habang tinatakdaan ang kawalang-ginhawa para sa sinumang customer o alinmang komunidad. Bawat customer sa pook na aming sinisilbihan ay itatalaga sa isang Grupong Pang-umiikot na Pagkawala ng Kuryente.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tingnan ang Kalagayan ng Pagsusustentong kaugnay sa Pagkawala ng Kuryente

Upang alalayan ang aming mga customer na maaasahang nananatili sa kanilang mga tahanan sa panahong ito, ipinagpapaliban namin ang mga hindi gaanong kailangang-kailangang pagpapahusay ng grid. Gayunpaman, maaaring kaming mangailangan pa ring magtakda ng mga kailangang-kailangang pagkawala ng kuryente para sa mga mahahalagang gawain na tumutukoy sa emergency at sa mga usaping may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Inyong malalaman ang higit pa tungkol sa kung paano naming hinaharap ang mga mahahalagang pagkawalang ito ng kuryente sa aming Pahina ukol sa Pagtugon sa COVID-19.

Kung makakatanggap kayo ng isang patalastas tungkol sa isang pagkawala ng kuryente sa inyong lugar, makikita ninyo ang kalagayan niyon gamit ang Outage Number na nasa inyong patalastas.

Tulungan ang mga Kawani ng Aming Crew [tauhan] na Manatiling Ligtas at Malusog sa Panahon ng COVID-19

Kapag nakita ninyo ang aming mga tauhan na nagtatrabaho sa inyong lugar, mangyaring unawain na bagaman ikalulugod namin na sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa mga ginagawa naming trabaho, nakikiusap po kami na sundin natin ang mga tuntunin kaugnay ng paghihiwalay ng tao nang hindi na mas malapit sa anim na talampakan at ang payo ng bagong Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan sa California na magsuot ng mga pantakip sa mukha kapag nasa labas at kapag humaharap sa publiko. Sa ganitong paraan ay makukupkop kayo pati na ang aming mga crew, na naglilingkod sa pambungad upang makapagbigay ng isang kailangang-kailangang at napakahalagang serbisyo sa lipunan.

Upang mabawasan ang pagkalantad hangga’t maaari, ang aming mga linemen ay itinalaga na sa mga “pod” [pangkat], at tinakdaan ang paglipat papunta sa ibang mga crew — o ang pagpapalit-palit ng mga tauhan sa pagitan ng mga crew. Ang uri ng aming trabaho kung minsan ay nag-aatas sa mga empleyado na magtrabaho nang malapitan sa isa’t isa, tulad ng kung nasa mga bucket sa truck, kaya ipinatupad namin ang kaisipang pod.

Tulad din ng inyong samahan ng pamilya, o ng inyong sambahayan, na nakikipagtulungan subalit manatiling hiwalay sa buong mundo, ganyan din ang ginagawang pagkilos ng aming mga crew — mayroon silang “samahan ng pamilya” habang sila ay nasa larangan.

Manatiling may kabatiran tungkol sa mga pagkawala ng kuryente at sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS)

Magpatala para sa o isapanahon ang impormasyon kung paano kayo maaabot sa My Account upang makatanggap ng mga patalastas tungkol sa mga pagkawala ng kuryente na malapit sa inyo kabilang na ang mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PSPS). Pamahalaan ang mga Patalastas >

Wala pang account sa SCE? Maaari pa rin kayong makakuha ng mga babala tungkol sa mga kaganapang PSPS-lamang para sa (mga) tanging ZIP code .

Alamin ang higit pa tungkol sa iba’t ibang uri ng mga pagkawala ng kuryente para sa tahanan at negosyo, paano maghahanda, pananatiling ligtas, at manatiling may kaalaman sa kaganapan na magkaroon na nga ng isang pagkawala ng kuryente.

""

Tumigil ba sa paggana ang inyong AC?

Ang inyong aircon ay maaaring namatay dahil nakatala kayo sa Planong Disk’wento sa Tag-init, isang tangin programa kung saan nagbigay ang mga nakatalang customer sa amin ng permiso na patayin ang kanilang aircon sa mg panahong masyadong mataas ang pangangailangan sa kuryente. Abutin ang setting [katayuan] ninyo upang umurong o baguhin ang mga gusto ninyong katayuan.

Alamin ang higit pa >

Tingnan ang Lahat ng mga Kaganapang Pampagtugon sa Pangangailangan

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

(PowerTalks) Mga Usapang Kuryente

Alamin kung bakit nagkakaroon ng mga pagkawala ng kuryente at kung paano kaming nagtatrabaho kasama kayo upang mabawasan ang mga epekto sa isa sa aming mga nalalapit na kaganapan.

Magparehistro Ngayon

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Makipag-ugnayan sa Amin

Para makapag-ulat ng isang pagkawala ng kuryente, tumawag sa 1-800-611-1911  
Upang makapagpagana ng isang generator sa panahon ng isang Pagkawala ng Kuryente Pampagsusustento, tumawag sa call 1-888-759-6056, pagkatapos ay pindutin ang 2.  
Para sa impormasyon tungkol sa Umiikot na Pagkawala ng Kuryente para sa Grupo, tumawag sa 1-800-611-1911.  
Para sa mga pinakahuling balita tungkol sa Pagkawala ng Kuryente para sa Pampagsusustento, tumawag sa 1-888-759-6056, pagkatapos ay pindutin ang 1.

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.