Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Learn more.

Mga Pagsusumikap kaugnay sa Pagbawas ng Napakalaking Sunog

Prayoridad Namin ang Kaligtasan Kung May Napakalalaking Sunog

Sa pagharap sa mga hamong dulot ng napakalaking sunog sa Mga Lugar na may Mataas na Panganib ng Sunog, ang aming panukalang 2020-22 Wildfire Mitigation Plan (WMP) (Plano para sa Pagpapagaan ng Napakalaking Sunog) ay nagbabalangkas ng mga pagsasagawang pagsisiyasat at paggagamit ng maraming iba’t ibang uri ng maglilikhang, bagong mga teknolohiya na magagamit upang mahulaan at mapigilan ang pagpalya ng mga kagamitan na maaaring magsiklab ng mga sunog. Para sa buod ng 2020-22 na Plano sa Pagbabawa ng Napakalaking Sunog, tingnan itong dokumento ng mga kaalaman.

SCE Wildfire Safety Video

Paano Namin Pinalalakas Ang Aming Sistema

""

Pag-a-Update Ng Aming Grid [pagkakakabit]

Pinatitibay naming ang aming grid sa pamamagitan ng pagpapalit ng kasalukuyang kagamitan gamit ang mga makabagong teknolohiya na nakakatulong sa pagbabawas sa mga panganib ng napakalalaking sunog, kabilang ang:

  • Mga kawad na binalot ng insulasyon (insulated wires) na nagpapababa sa pagkakataong magkaroon ng mga punit at mga pagkislap na maaaring lumikha ng mga pagsiklab kapag ang mga iyon ay napadikit sa mga hayop, halaman o iba pang mga kalat.
  • Mga pinaghalong-sangkap na poste (composite poles) na mas matatatag at mas matitibay kaysa mga posteng kahoy.
  • Mga fuse na mabilis gumana, mga makabagong pampagpigil ng kidlat, at iba pang mga kagamitan na makakatugon nang mas mabilis upang mabawasan ang mga panganib ng sunog.
Expose as Block
No
""

Pagsasagawa ng Pagkilos Pampag-iwas

Masigasig kaming kumikolos at nagtatrabaho upang matukoy ang mga puno at iba pang mga halamanan na maaaring magbanta ng isang panganib sa mga linya ng kuryente sa mga lugar na mabilis masunog. Dinagdagan na namin ang kadalasan ng pagpapatrol namin sa mga halamanan at nag-susuri kami ng higit pa sa 1 milyong puno taun-taon. Pinuputol namin ang halos 750,000 puno kada taon at inaalis ang mga punong nangamatay na, natutuyot na o mamamatay na sa teritoryong aming sinisilbihan. Sinusubaybayan din ng aming mga pangkat ng mga puno sa labas ng mga iniatas na hahawiin na maaaring magbanta ng isang maaaring panganib sa mga linya ng kuryente ng kompanya.

Mag-download ng Polyeto ukol sa mga Katotohanan (Fact Sheet)

Expose as Block
No
""

Pagbabantay ng mga Kondisyon 24/7

Nakapamuhunan na kami sa ilang mga paraan upang lalo pang mapaghandaan ang mga maaaring kondisyon ng napakalalaking sunog at upang maging mas epektibo sa pagtugon sa mga kaganapang dulot ng sunog kapag nangyari na nga ang mga iyon.

Ang aming Sentro ng Kaaalaman patungkol sa Sitwasyon (Situational Awareness Center) ay may mga tauhan na nagtatrabaho nang magdamagan na kasama sa mga meteorologist at mga propesyunal sa Geographic Information System (GIS) kapag may mga kaganapan at mga pangyayari. Ang mga bago naming madetalyeng mapa ng datos ukol sa panahon (high-resolution weather data maps) ay makakatulong sa aming mga meteorologist na matukoy ang mga napakatitinding kondisyon.

Nagtatag na kami ng mga karagdagang istasyon ng panahon (weather station) na nagbibigay ng impormasyon sa mismong oras ng pangyayari tungkol sa hangin, temperatura, at kahalumigimigan upang matulungan kami sa mga pangunahing pagpasya kapag may mga maaaring kondisyon ng sunog, kabilang ang mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS).

Ang aming mga tumatakbong kamera na nagsusubaybay ng sunog (fire monitoring camera) ay makakatulong sa mga namumunong pangkat para sa mga ganitong insidente at sa mga unang tumutugon upang mas mabilis na matasa at matugunan ang mga naiulat na sunog.

Panoorin ang mga Tumatakbong Kamera

Expose as Block
No
""

Mga Pagpapatay ng Kuryente bilang Pagtugon

Isa sa mga isinagawa naming hakbang para sa pag-iwas upang makatulong sa pagpag-aalaga laban sa mga napakalalaking sunog ang mga kaganapang Pagpapatay ng Sunog para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS). Maaaring magsagawa ng mga naturang kaganapan sa panahon ng matitindi at maaaring mapapanganib na kondisyon ng panahon.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa PSPS dito.

Alamin ang papel na ginagampanan ng panahon sa PSPS.

Ang Aming Mga Katuwang

Ang aming pangkat na nangangasiwa ng sunog ay nakikipagtulungan sa mga ahensiya ng sunog sa buong teritoryo na aming sinisilbihan upang:

  • Mapabuti ang pagiging maaasahan ng aming serbiyso sa panahon ng mga kritikal na pangyayari
  • Masuportahan ang kaligtasan ng publiko at ng bumbero
  • Makapagtaguyod ng mga ugnayang magpapabilis sa mga oras ng pagtugon
""
Expose as Block
No
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.