Mga Pagsisikap sa Pagbawas ng Wildfire

""

Prayoridad Namin ang Kaligtasan sa Wildfire

Mula sa pag-upgrade ng aming kagamitan hanggang sa pamumuhunan sa mga advanced na teknolohiya, gumagawa kami ng mga hakbang araw-araw para protektahan ang kaligtasan ng aming mga customer at komunidad. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na pagkilos, makakatulong kaming mapigilan ang mga wildfire bago mangyari ang mga ito, mas mahulaan kung kailan maaaring maganap ang isang wildfire, at makakatugon kami nang mabilis kung magkakaroon nito. Sa paglipas ng panahon, babawasan ng mga hakbang na ito ang pangangailangan para sa mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs o PSPS) sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog at papaliitin ang bilang ng mga apektadong customer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Ano ang Plano sa Pagbawas ng Wildfire para sa 2020-2022?

Ang aming Plano sa Pagbawas ng Wildfire ay isang naaaksyunan, nasusukat at naiaangkop na plano para bawasan ang panganib na magdulot ang potensyal na wildfire ng mga pagsiklab na nauugnay sa imprastraktura ng kuryente ng SCE sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog para protektahan ang kaligtasan ng publiko. Nagpatupad kami ng mga aktibidad para sa pagbawas ng wildfire at patuloy kaming nagsasagawa ng pagpapahusay sa pamamagitan ng pagpapalawak sa mga kasalukuyang programa, pagsasama sa mga natutunang aral at pagsubok ng mga bagong teknolohiya. Ang mga pagsisikap na ito ay kasabay ng mga pinahusay na pagsisikap ng estado, na kinabibilangan ng pagbibigay ng suporta para sa pamamahala ng gubat at resources sa pagsugpo sa sunog.

Maghahain ang SCE ng kanilang Update sa Plano sa Pagbawas ng Wildfire para sa taong 2021, isang taunang update sa Plano ng Pagbawas sa Wildfire para sa taong 2020-22, sa Peb 5. Alamin pa:

Ang Ginagawa Namin para Panatilihin Kayong Ligtas

Ito ang ilan sa mga paraang ginagawa namin para bawasan ang mga panganib ng wildfire at paliitin ang mga epekto ng PSPS.

""

Mga Inspeksyon para sa Mataas na Panganib ng Sunog

Matapos makumpleto ang mga inspeksyon para sa lahat ng overhead na transmisyon, distribusyon, at kagamitan sa paglikha ng kuryente na matatagpuan sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog noong 2019, patuloy kaming nagsasagawa ng taon-taong inspeksyon sa mga istrukturang may pinakamataas na panganib na tinukoy ng aming advanced na modelo para sa panganib. Ang mga pag-inspeksyon sa lupa sa pamamagitan ng mga field crew at panghimpapawid na inspeksyon gamit ang mga drone at helicopter ay isinasagawa upang makakuha ng 360-degree view ang aming kagamitan para sa anumang kinakailangang pagmementina, pagkukumpuni o pagpapalit.

Expose as Block
No
"'

Pagpapatibay sa Disenyo at Sistema ng Grid

Nagkakabit kami ng mga bago o pinahusay na aparato at teknolohiya para mabawasan ang posibilidad na mapagmumulan ng pagsiklab ang aming elektrikal na sistema. Ang mga hakbang na ito ay bahagi rin ng aming mga pinagsamang pagsisikap na paliitin ang bilang ng mga apektadong customer sa panahon ng isang PSPS.

Sa pagtatapos ng Setyembre 2020:

  • Mga May Takip na Conductor: Higit sa 1,480 milya ang naikabit
  • Mga Poste na Hindi Tinatablan ng Apoy: Higit sa 7,510 poste ang naikabit
  • Mga Fast-Acting na Fuse: Higit sa 12,900 fuse ang naikabit
  • Mga Sectionalizing Devices: Higit sa 100 device ang naikabit
Expose as Block
No
""

Kamalayan sa Sitwasyon

Ang pagmomonitor sa mga kondisyon ay isa sa maraming paraan para mas mahulaan namin ang mga panganib ng wildfire at masubaybayan ang real-time na lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng pagpapalawig sa bilang ng mga weather station na nakakabit, mas napapabuti namin ang aming pagtataya ng panahon at mga kakayahan sa pagmomodelo. Ang mga pinahusay na kakayahan at karagdagang sectionalizing device na ito ay nagbibigay-daan sa mga mas nakapuntiryang kaganapan ng PSPS, na nagpapaliit sa bilang mga taong apektado.

  • Mga Weather Station: Higit sa 1,050 ang naikabit
  • Mga Wildfire Camera: 166 camera ang naikabit na lubusang sinasakop ang mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog
Expose as Block
No

Pamamahala ng mga Halaman

Ipinagpapatuloy namin ang aming mga pagsisikap na magsiyasat, magtabas, at mag-alis ng mga puno para pigilang dumikit ang mga halaman sa elektrikal na kagamitan at posibleng magpasiklab ng apoy. Sinusuri rin ang matataas na puno na may potensyal na matumba sa mga linya ng kuryente na lampas sa aming karaniwang saklaw ng pagtabas.

  • Inspeksyunin ang 1.1 milyong puno taon-taon, at i-prune ang halos 750,000 sa mga punong ito. Mayroong higit sa 500,000 puno ang nasa mga lugar ng may mataas na panganib ng sunog.
Expose as Block
No
""

Mga Proyekto para sa Backup na Kuryente

Nagbibigay kami ng mga solusyon para sa paglikha ng backup na kuryente at baterya para ihanda ang aming mga customer at komunidad para sa mga potensyal na emergency at pagkawala ng kuryente. Makakatulong ang mga programa at serbisyong ito na paliitin ang epekto ng PSPS, lalo na para sa aming mga pinakabulnerableng komunidad.

  • Libreng backup na baterya at solar panel para sa mga customer na kwalipikado ang kitana umaasa sa kagamitang medikal para sa mga layunin ng pagsuporta sa buhay at nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog
  • Mga rebate sa mga portable power station, generator, at imbakan ng baterya
  • Pansamantalang paglikha ng backup na kuryente para sa mahahalagang serbisyo tulad ng mga botika, grocery store, at gasolinahan, sa mga rural na komunidad sa panahon ng PSPS
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

Habang patuloy kaming gumagawa ng progreso sa aming mga pagsisikap sa pagbawas, ang ilan sa mga customer namin sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog ay maaari pa ring makaranas ng PSPS sa panahon ng mga potensyal na mapanganib na kondisyon ng panahon at gasolina. Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming pansamantalang patayin ang inyong kuryente para mabawasan ang banta ng mga wildfire.

Alamin Pa ang Tungkol sa PSPS > 

Mga Programa para Tulungan Kayong Maghanda

Nag-aalok kami ng mga programa at mga mapagkukunan ng impormasyon para tulungan kayong maghanda para sa mga pagkawala ng kuryente at iba pang emergency. Maaaring maging kwalipikado ka para sa mga rebate o insentibo para sa mga solusyon sa portable na backup na baterya, pagpapakabit ng solar sa tahanan, o mga solusyon sa imbakan ng baterya.

I-explore ang mga Mapagkukunan ng Impormasyon at Suporta para sa Customer >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.