តម្រូវការការចូលប្រើប្រាស់ និងមុខងារ

""

តម្រូវការការចូលប្រើប្រាស់ និងមុខងារ

យើងផ្ដល់ជូនធនធាននិងការគាំទ្រសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗរបស់អតិថិជនរបស់យើង ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។

ត្រូវប្រាកដថា អ្នកអាចទទួលបានដំណឹងក្រើនរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS

ខណៈពេលដែលយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាង ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបន្តរក្សាថាមពលអគ្គិសនីឱ្យដំណើរការ ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងអាចនឹងត្រូវការបិទថាមពលអគ្គិសនីជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈយើងនឹងជម្រាបដំណឹងជូនអ្នកតាមរយៈការជូនដំណឹងក្រើនរំលឹកទុកជាមុន តាមរយៈទូរសព្ទ ការក្រើនរំលឹកជាសារអក្សរ អ៊ីមែល និងមធ្យោបាយដទៃទៀតមុនពេលបិទចរន្តអគ្គិសនី ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។ (ពេលខ្លះយើងត្រូវការបិទអគ្គិសនីដោយមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុនបានច្រើន ពេលដែលលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងភ្លាមៗ)។

សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថា ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងគណនីអនឡាញរបស់អ្នកជាព័ត៌មានថ្មីបំផុតដើម្បីធានាថាយើងអាចទាក់ទងទៅអ្នកបានក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ការដាច់អគ្គិសនី។

Expose as Block
No
Expose as Block
No

តើអ្នកអាស្រ័យទៅលើអគ្គីសនីសម្រាប់តម្រូវការខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែរឬទេ?

សុំជំនួយប្រសិនបើអ្នកប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រអគ្គិសនីជាប្រចាំ ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសក្តិសមផ្សេងទៀត អ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline Allowance ។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនអគ្គិសនីបន្ថែម 16.5 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដោយការផ្តល់ជូនក្នុងអត្រាជាមូលដ្ឋានដើមទាបបំផុត ការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយបន្ថយតម្លៃនៃការដំណើរការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ។

ប្រសិនបើការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ត្រូវបានស្នើឱ្យមាន យើងនឹងខិតខំព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់អតិថិជនរបស់ Medical Baseline តាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលពួកគេចង់បាន (អ៊ីមែល សារអក្សរ ឬការហៅទូរសព្ទជាសំឡេង)។ ប្រសិនបើយើងមិនអាចទាក់ទងទៅកាន់អ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចង់បាន យើងនឹងព្យាយាមទាក់ទងទៅអ្នកតាមរយៈមធ្យោបាយជំនួស (ដូចជាការហៅទូរសព្ទ និងអាចនឹងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសឱ្យទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមទំនាក់ទំនងដោយជួបផ្ទាល់ ប្រសិនបើចាំបាច់) ដើម្បីផ្ដល់សារអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។

Expose as Block
No

មានថាមពលបម្រុងជាមួយនឹងកម្មវិធីអាគុយបម្រុងភ្លើងសម្រាប់ការថែទាំកម្រិតធ្ងន់របស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន Medical Baseline និងពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលប្រើអគ្គិសនី នោះអ្នកគួរតែមានគម្រោងក្នុងការមានប្រភពថាមពលអគ្គិសនីបម្រុងទុក ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីដែលមិនមានការកាត់ផ្ដាច់ ឬទីតាំងបម្រុងទុកក្នុងករណីនៃការកាដាច់អគ្គិសនីមួយ។ អ្នកអាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអាគុយបម្រុងថាមពលសុទ្ធដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីដំណើរការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាច់អគ្គិសនី។

Expose as Block
No
Expose as Block
No

ស្វ័យបញ្ជាក់

ប្រសិនបើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline របស់ SCE នៅឡើយទេនោះ ឬអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន ប៉ុន្តែអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកមានស្ថានភាពដែលអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានការអាក់ខាននៃអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ឬការផ្ដាច់អគ្គិសនីដោយសារតែការមិនបង់ថ្លៃវិក្កយបត្រគិតប្រាក់ អ្នកអាចធ្វើការបញ្ជាក់គណនីដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយ SCE ដឹងអំពីរឿងនោះ។

 • ការស្វ័យបញ្ជាក់មានសុពលភាពរយៈពេល 90 ថ្ងៃ។
 • អត្ថប្រយោជន៍នៃការស្វ័យបញ្ជាក់គឺថា នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការដាច់បណ្ដាញអគ្គិសនី យើងនឹងព្យាយាមទាក់ទងទៅអ្នកតាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចង់បាន (អ៊ីមែល សារជាអក្សរ ឬការហៅទូរសព្ទជាសំឡេង)។
 • ប្រសិនបើយើងមិនអាចទាក់ទងទៅជួបអ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈវិធីទំនាក់ទំនងដែលអ្នកចង់បាន ឬវិធីជំនួសទេនោះ យើងនឹងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីព្យាយាមធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយជួបផ្ទាល់ ដើម្បីផ្ដល់សារអំពីការផ្ដាច់បណ្ដាញអគ្គិសនីនោះ។
Expose as Block
No
Expose as Block
No

មជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅដោយឯករាជ្យ

មជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅឯករាជ្យបម្រើដល់ប្រជាជនដែលមានពិការភាពទាំងអស់ នៅគ្រប់អាយុ និងគ្រប់កម្រិតប្រាក់ចំណូល ហើយធ្វើការប្តេជ្ញាក្នុងការបង្កើនភាពឯករាជ្យ លទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់សេវា និងឱកាសស្មើៗគ្នា។ SCE ចាប់ដៃគូជាមួយនឹង ILCs ខាងក្រោមនៅក្នុងតំបន់សេវារបស់យើងដើម្បីជួយអតិថិជនឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រាអាសន្ន និងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។

Expose as Block
No
Expose as Block
No

2-1-1 ជំនួយនៅជិតខ្លួន

2-1-1 ផ្ដល់ជូនសហគមន៍នូវលទ្ធភាពចូលមើលព័ត៌មានថ្មីៗនិងត្រឹមត្រូវ អំពីធនធានក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។ សេវាកម្មសម្ងាត់ដោយឥតគិតថ្លៃនេះអាចរកបានសម្រាប់សហគមន៍ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាភាសាច្រើនភាសាតាមរយៈទូរសព្ទ គេហទំព័រ និងសារជាអក្សរ។ 2-1-1 តភ្ជាប់អ្នកដែលមានតម្រូវការទៅកាន់ព័ត៌មាននិងធនធានសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រខាងចំណីអាហារ កន្លែងស្នាក់នៅ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយគាំទ្រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បុគ្គល ដែលអាចត្រូវការជំនួយបន្ថែមដោយសារតែស្ថានភាពណាមួយ ដែលដាក់កម្រិតដល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។

មើលនៅhttps://www.211.org, ទូរសព្ទទៅកាន់លេខ 2-1-1 ឬផ្ញើសារ “PSPS” ទៅកាន់ 211211 

2-1-1 សេវាកម្មរួមបញ្ចូលទាំង៖

 • ការត្រៀមខ្លួន ការឆ្លើយតប និងសេវាសម្រាប់ការត្រឡប់មកកាន់ភាពដើមវិញក្នុងគ្រាអាសន្ន  
 • ជំនួយដល់ថ្លៃជួលផ្ទះ/លំនៅដ្ឋាន
 • កម្មវិធីជំនួយជាសាធារណៈ
 • ជំនួយការងារ  
 • សេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • កន្លែងផ្តល់អាហារ និងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអាហារ
 • សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
Expose as Block
No
Expose as Block
No

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអាចរកបាន

ប្រសិនបើអ្នកបានបាត់បង់ការងាររបស់អ្នកថ្មីៗនេះ ឬប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរ យើងខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។ យើងមានកម្មវិធីមួយចំនួន ពីកម្មវិធីដែលជួយកាត់បន្ថយថ្លៃបង់វិក្កយបត្រ និងជួយជាមួយនឹងការទូទាត់ប្រាក់ ដល់កម្មវិធីផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារដែលប្រើថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នក។

 • អត្រាជំនួសសម្រាប់ថាមពលនៅ California (CARE) – CARE កាត់បន្ថយថ្លៃបង់ថាមពលសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន បានប្រហែល 30%។
 • ជំនួយអត្រាថ្លៃអគ្គិសនីប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសារ (FERA) – FERA កាត់បន្ថយថ្លៃបង់ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់បានប្រហែល 18%។
 • មូលនិធិជំនួយថាមពល (EAF) – EAF គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណូល និងសប្បរធម៌របស់ SCE ដែលផ្ដល់ជំនួយក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការ។
 • គម្រោងរៀបចំការទូទាត់សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែ – អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលមានសមតុល្យដល់ពេលត្រូវបង់ហួសការកំណត់ អាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រោងសងប្រាក់រយៈពេល 12 ខែ។ ចូរទូរសព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ 1-800-655-4555 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
 • កម្មវិធីជំនួយក្នុងការសន្សំថាមពល (ESAP) – អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ខាងប្រាក់ចំណូល អាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារដែលប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនគិតថ្លៃ ឬក្នុងតម្លៃតិចតួចបំផុត។
Expose as Block
No
Expose as Block
No

ការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់គ្រាអាសន្ន និងដំណោះស្រាយថាមពលបម្រុង

ស្វែងយល់ពីវិធីដំឡើងឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ត្រៀមរៀបចំផ្ទះរបស់អ្នកសម្រាប់ការដាច់អគ្គិសនីនាពេលអនាគតនិងរក្សាសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការដាច់អគ្គិសនីកើតឡើង។

ស្វែងយល់អំពីធនធានរបស់អតិថិជនផ្សេងៗគ្នាដែល SCE ផ្ដល់ជូនរួមបញ្ចូលទាំងដំណោះស្រាយថាមពលបម្រុង។

សន្សំសំចៃកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងរង្វាន់និងប្រាក់បង្វិលសងវិញរបស់ SCE

Expose as Block
No
Expose as Block
No