ការរកឃើញអាកាសធាតុ និងអគ្គីភ័យ

Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No
 

បានរកឃើញកម្មវិធីរុករកដែលមិនគាំទ្រ

កំណែទី   នេះលែងមានការគាំទ្រហើយ។ទំព័រនេះនឹងមិនដំណើរការតាមបំណងនោះទេ។ដើម្បីមើលព័ត៌មាននៅលើទំព័រនេះ អ្នកនឹងត្រូវប្រើកំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់ Safari, Google Chrome, Firefox, ឬMicrosoft Edge.

Class name
sce-wmp-error-msg
Expose as Block
No

បញ្ចូលអាសយដ្ឋានដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យអាកាសធាតុផ្អែកលើទីតាំង។

Class name
sce-wmp-heading
Expose as Block
No
Class name
wmp-search-results
Expose as Block
No

ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ដោយសារបញ្ហាម៉ាស៊ីនមេបណ្តោះអាសន្ន ទិន្នន័យរបស់ស្ថានីយអាកាសធាតុ MADIS ហួសសម័យហើយ។ ប្រសិនបើការផ្ទុកឡើងវិញមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យទេនោះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីទៀត។ សូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់ និងការយោគយល់របស់អ្នក ខណៈពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ទិន្នន័យបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖  
Class name
wmp-madis-fme-error
Expose as Block
No

Class name
wmp-obs-layer
Expose as Block
No

    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការឃ្លាំមើលអាកាសធាតុអគ្គីភ័យត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យ និងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអំពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលអាចមានគ្រោះអគ្គីភ័យក្នុងរយៈពេល 24 ទៅ 36 ម៉ោងបន្ទាប់។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការព្រមានរូបទង់ក្រហមត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យ និងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអំពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដែលអាចមានគ្រោះអគ្គីភ័យក្នុងរយៈពេល 12 ទៅ 24 ម៉ោងបន្ទាប់។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។

ការណែនាំអំពីខ្យល់ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវបានរំពឹងទុក៖

 1. ខ្យល់ដែលទ្រទ្រង់នៃ 31 ទៅ 39 mph សម្រាប់មួយម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ និង/ឬ
 2. សន្ទុះខ្យល់ពី 46 ទៅ 57 mph ក្នុងរយៈពេលណាមួយ
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការឃ្លាំមើលខ្យល់ខ្លាំងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមអាចធ្វើទៅបាន៖
 1. ខ្យល់ដែលទ្រទ្រង់នៃ 40 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រយៈពេលមួយម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ឬ
 2. សន្ទុះខ្យល់បក់ 58 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រយៈពេលណាមួយ
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការព្រមានអំពីខ្យល់ខ្លាំងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមត្រូវបានរំពឹងទុក៖
 1. ខ្យល់ដែលទ្រទ្រង់នៃ 40 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រយៈពេលមួយម៉ោង ឬច្រើនជាងនេះ ឬ
 2. សន្ទុះខ្យល់បក់ 58 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រយៈពេលណាមួយ
Class name
wmp-wind-data
Expose as Block
No

    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) គឺជាកម្មវិធីដ៏ទូលំទូលាយមួយដោយការប្រើចាប់សញ្ញានៅលើផ្កាយរណបពីរដែលផ្កាយរណបនីមួយៗផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់ពេញលេញប្រចាំថ្ងៃនៃផែនដី។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) លក្ខណៈសមត្ថភាពនៃរូបភាពប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងក្រុមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចជាច្រើន ដើម្បីប្រមូលរូបភាពបរិយាកាសដែលមានភាពច្បាស់ខ្លាំង និងផលិតផលឧបករណ៍ផ្សេងទៀត រួមទាំងរូបភាពដែលអាចមើលឃើញ និងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដនៃខ្យល់ព្យុះ និងការរកឃើញភ្លើង ផ្សែង និងភាគល្អិតនៅក្នុងបរិយាកាស ដូចជាធូលីជាដើម។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការតំណាងនៃការរីករាលដាលអគ្គីភ័យថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់សេវា SCE។
Class name
wmp-wildfire-direction
Expose as Block
No

    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
រូបភាពផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្តាញ ALERT Wildfire ពីកាមេរ៉ាជូនដំណឹងអគ្គីភ័យដោយបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងទឹកដីសេវាកម្ម SCE។
 
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
Class name
wmp-wildfire-camera
Expose as Block
No

    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលទឹកជំនន់ជិតមកដល់ ឬកើតឡើង។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលទឹកជំនន់ជិតមកដល់ ឬកើតឡើង។
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការឃ្លាំមើលព្យុះផ្គររន្ទះធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលមានព្យុះផ្គររន្ទះខ្លាំងអាចកើតមាន និងនៅជិតតំបន់ឃ្លាំមើល។ ព្យុះផ្គររន្ទះធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
 1. ខ្យល់ 58 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះ និង/ឬ
 2. ព្រិលមួយអ៊ីញក្នុងអង្កត់ផ្ចិត ឬធំជាងនេះ
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។

ការព្រមានពីព្យុះផ្គររន្ទះធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលព្យុះផ្គររន្ទះធ្ងន់ធ្ងរកំពុងកើតឡើង ឬជិតមកដល់នៅក្នុង តំបន់ព្រមាន។

ព្យុះផ្គររន្ទះធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

 1. ខ្យល់ 58 mph ឬខ្ពស់ជាងនេះ និង/ឬ
 2. ព្រិលមួយអ៊ីញក្នុងអង្កត់ផ្ចិត ឬធំជាងនេះ
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការឃ្លាំមើលព្យុះនៅរដូវរងារត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេល ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់អាកាសធាតុរដូវរងារសំខាន់ និងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង។ អាកាសធាតុរដូវរងាសំខាន់ និងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានកំណត់ថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នា៖
 1. ប្រាំអ៊ីញ ឬច្រើនជាងនេះនៃព្រិល/ភ្លៀងលាយព្រិលក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង ឬប្រាំពីរអ៊ីញ ឬច្រើនជាងនេះនៃព្រិល/ភ្លៀងលាយព្រិលក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង និង/ឬ
 2. ការកកកុញទឹកកកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យបង្កការខូចខាតដល់ដើមឈើ ឬខ្សែភ្លើង និង/ឬ
 3. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃព្រិល និង/ឬទឹកកកដែលប្រមូលផ្តុំដោយខ្យល់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត និងការខូតខាត
    
តម្រងទិន្នន័យដែលមិនមានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ប្រសិនបើការព្យាយាមផ្ទុកឡើងវិញបរាជ័យ សូមរង់ចាំក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយព្យាយាមម្តងទៀត។ យើងសូមអរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក។
ការព្រមានពីព្យុះរដូវរងារត្រូវបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏សំខាន់មួយនៃអាកាសធាតុរដូវរងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់កំពុងកើតឡើង ឬជិតមកដល់។ អាកាសធាតុរដូវរងាសំខាន់ និងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានកំណត់ថាជាការរួមបញ្ចូលគ្នា៖
 1. ប្រាំអ៊ីញ ឬច្រើនជាងនេះនៃព្រិល/ភ្លៀងលាយព្រិលក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង ឬប្រាំពីរអ៊ីញ ឬច្រើនជាងនេះនៃព្រិល/ភ្លៀងលាយព្រិលក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង និង/ឬ
 2. ការកកកុញទឹកកកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យបង្កការខូចខាតដល់ដើមឈើ ឬខ្សែភ្លើង និង/ឬ
 3. ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃព្រិល និង/ឬទឹកកកដែលប្រមូលផ្តុំដោយខ្យល់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត និងការខូតខាត
Class name
wmp-wildfire-watches
Expose as Block
No

អតិថិជនដែលជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ជាញឹកញាប់សួរថាហេតុអ្វីបានជាថាមពលរបស់ពួកគេត្រូវបានបិទ។ ផែនទីអាកាសធាតុ និងអគ្គីភ័យនៃអន្តរកម្មថ្មីរបស់ SCE ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងអំពី៖

 • ការបញ្ឆេះភ្លើង និងបរិវេណដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់របស់អ្នក
 • លក្ខខណ្ឌដែលបានសង្កេតដោយកាមេរ៉ា HD ជាច្រើនដែលបានដំឡើងនៅទូទាំងតំបន់នៃសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ការព្រមានអំពីទង់ក្រហម និងការជូនដំណឹងអំពីសេវាកម្ម អាកាសធាតុជាតិដែលទាក់ទងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃផ្សេងទៀតរួម ទាំងការគំរាមកំហែងពីព្យុះដែលមានសក្តានុពល
ស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ PSPS
Class name
hide
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-fire-map
Expose as Block
No

ចុចពីរដងនៅលើផែនទី ឬប្រើប៊ូតុងសញ្ញា "+" ដើម្បីពង្រីកឱ្យធំ ហើយមើលទិន្នន័យស្ថានីយអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ រួមមានល្បឿនខ្យល់ សីតុណ្ហភាព និងច្រើនទៀត។

Class name
obs-zoom-txt
Expose as Block
No

ល្បឿនខ្យល់កំពូល

ទិន្នន័យល្បឿនខ្យល់មិនមានជាបណ្តោះអាសន្នពីម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបីទេ។ សូមពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
Class name
wmp-top-speed
Expose as Block
No

សីតុណ្ហភាព (F°) កំពូល

ទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពគឺមិនមានជាបណ្តោះអាសន្នពីម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបីទេ។ សូមពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
Class name
wmp-top-temp
Expose as Block
No

សំណើមកំពូល

ទិន្នន័យសំណើមគឺមិនមានជាបណ្តោះអាសន្នពីម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបីទេ។ សូមពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
Class name
wmp-top-humid
Expose as Block
No

សន្ទុះខ្យល់កំពូល

ទិន្នន័យសន្ទុះខ្យល់គឺមិនមានជាបណ្តោះអាសន្នពីម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបីទេ។ សូមពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
Class name
wmp-top-gust
Expose as Block
No

ឧប្បត្តិហេតុអគ្គិភ័យថ្មីៗនេះ

ទិន្នន័យឧប្បត្តិហេតុអគ្គីភ័យគឺមិនមានជាបណ្តោះអាសន្នពីម៉ាស៊ីនមេភាគីទីបីទេ។ សូមពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
Class name
wmp-rec-fire
Expose as Block
No

កាលបរិច្ឆេទនៃបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖  

Class name
obs_last_date
Expose as Block
No
Class name
wmp-obs-cards-wrapper
Expose as Block
No

អតិថិជនដែលជួបប្រទះព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ជាញឹកញាប់សួរថាហេតុអ្វីបានជាថាមពលរបស់ពួកគេត្រូវបានបិទ។ ផែនទីអាកាសធាតុ និងអគ្គីភ័យនៃអន្តរកម្មថ្មីរបស់ SCE ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងអំពី៖

 • ការបញ្ឆេះភ្លើង និងបរិវេណដែលប៉ះពាល់ដល់តំបន់របស់អ្នក
 • លក្ខខណ្ឌដែលបានសង្កេតដោយកាមេរ៉ា HD ជាច្រើនដែលបានដំឡើងនៅទូទាំងតំបន់នៃសេវាកម្មរបស់យើង។
 • ការព្រមានអំពីទង់ក្រហម និងការជូនដំណឹងអំពីសេវាកម្ម អាកាសធាតុជាតិដែលទាក់ទងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃផ្សេងទៀតរួម ទាំងការគំរាមកំហែងពីព្យុះដែលមានសក្តានុពល
ស្វែងយល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ PSPS
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-left
Expose as Block
No

កំពុងផ្ទុកឡើងកម្មវិធី។ អរគុណសម្រាប់ការរង់ចាំ។

     
Expose as Block
No
Class name
sce-wmp-col-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Class name
wmp-session-refresh
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No