មជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅឯករាជ្យ


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

មជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅឯករាជ្យ បម្រើជនពិការគ្រប់វ័យ និងគ្រប់កម្រិតប្រាក់ចំណូល ហើយត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការបង្កើនឯករាជ្យភាព លទ្ធភាពទទួលបាន និងឱកាសស្មើគ្នា។ SCE ចាប់ដៃគូជាមួយ ILCs ខាងក្រោមនៅក្នុងតំបន់សេវាកម្មរបស់យើង ដើម្បីជួយអតិថិជនរៀបចំសម្រាប់ភាពអាសន្ន និងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។ SCE ក៏ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយមូលនិធិនៃមជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅដោយឯករាជ្យនៃរដ្ឋ (CFILC) ដើម្បីផ្តល់ជូនកម្មវិធីធនធាននិងលទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់សេវាគ្រាអាសន្នសម្រាប់ជនពិការ (DDAR) ដល់អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចូលរួមក្នុង ILC ដែលដំណើរការជា DDARCផងដែរនោះ សូមចុចទីនេះ។

Class name
sce-livingcenter-desc sce-space-md
Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No