មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងពីភ្លើងឆេះព្រៃ

""

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានភ្លើងឆេះព្រៃ!  នៅទីនេះអ្នកអាចចូលប្រើប្រាស់សេវាទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់សុវត្ថិភាពក្នុងពេលភ្លើងឆេះព្រៃ និងការកាត់ផ្ដាច់ថាមពលសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ក្នុងភាសាដែលអ្នកជ្រើសរើស។ គ្រាន់តែប្រើម៉ឺនុយរុករកភាសាដើម្បីជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកពេញចិត្ត។

យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័រនេះនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗយូរៗម្ដង ដូច្នេះសូមចូលពិនិត្យមើលព័ត៌មានថ្មីៗ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បី កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ និងរក្សាសហគមន៍របស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

ទំព័រដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ៖ April 19, 2022

Expose as Block
No
""

ការចូលរួមរបស់អតិថិជន

ការការពារសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជន ផ្ដល់ដំណឹង និងរៀបចំសម្រាប់រដូវភ្លើងឆេះព្រៃ គឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ ពិនិត្យមើលព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងនេះដែលបង្ហាញពីកិច្ចការកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃ គម្រោងនិងប្រាក់សំណង ធនធានត្រៀមសម្រាប់គ្រាអាសន្ន និងវិធីដែលអ្នកអាចចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងរបស់ PSPS ។

""

លិខិតផ្តល់ដំណឹងរបស់ PSPS

ប្រសិនបើអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ហើយបានចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹង ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទនៃការជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពក្នុងកំឡុងពេលដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍។  ដោយផ្អែកលើរបៀមដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ អ្នកអាចទទួលបានការជូនដំណឹងរបស់ PSPS តាមរយៈអ៊ីម៉ែល សំបុត្រ ឬទូរស័ព្ទ។ 

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងរបស់ PSPS សូម ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ។

 

""

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍

ការប្រជុំសហគមន៍ និងការប្រជុំ PowerTalk ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃវិធីជាច្រើនដែលយើងធ្វើការជាមួយអតិថិជនរបស់យើង និងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់និងរដ្ឋាភិបាលជនជាតិដើម ភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យ អង្គការសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតស្តីពីភាពធន់ទ្រាំនិងការរៀបចំសម្រាប់គ្រាអាសន្ន។

""

យុទ្ធនាការអប់រំអតិថិជនពីភ្លើងឆេះព្រៃ

យុទ្ធនាការអប់រំអតិថិជនពីភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីត្រៀមខ្លួន រក្សារសុវត្ថិភាព និងជូនដំណឹងមុនរដូវភ្លើងឆេះព្រៃនិងក្នុងរដូវភ្លើងឆេះព្រៃ។ សូមមើលបណ្តាញភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានការអប់រំ និងព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ វិទ្យុ ការបោះពុម្ភព័ត៌មាន ព័ត៌មានតាមឌីជីថល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិត។