មិនមានទិន្នន័យទេ

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

បានរកឃើញកម្មវិធីរុករកដែលមិនគាំទ្រ

កំណែទី   នេះលែងមានការគាំទ្រហើយ។ទំព័រនេះនឹងមិនដំណើរការតាមបំណងនោះទេ។ដើម្បីមើលព័ត៌មាននៅលើទំព័រនេះ អ្នកនឹងត្រូវប្រើកំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់ Safari, Google Chrome, FirefoxMicrosoft Edge

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

ផែនទីអំពីការយល់ដឹងអំពីការដាច់អគ្គិសនី

ស្វែងរកតាម:

 
យើងខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការដាច់អគ្គិសនីផ្អែកលើលេខការដាច់អគ្គិសនីដែលបានបញ្ចូលបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តមានបញ្ហា សូមទូរសព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ 1-800-611-1911 ដើម្បីឱ្យយើងអាចជួយអ្នកបាន។
 
សូមបញ្ចូលលេខការដាច់អគ្គិសនីដែលមានសុពលភាពចន្លោះពី 6 ទៅ 12 ខ្ទង់។
Class name
sce-cap2-heading
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-cap-metersearch
Expose as Block
No

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការជូនដំណឹងពីយើងអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូមបញ្ចូលលេខការដាច់អគ្គិសនីរបស់អ្នកខាងលើ។ អ្នកអាចរកឃើញការជូនដំណឹងរបស់អ្នក។

Class name
cap-oan-top
Expose as Block
No

ទិដ្ឋភាពផែនទី

Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS):

  

 

ដើម្បីមើលលទ្ធផលលម្អិតអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។

ស្វែងយល់បន្ថែម  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

ក្រុមវេនផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លាស់វេនគ្នា៖

SCE បច្ចុប្បន្នកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំ។
ចូលមើលនៅ ក្រុមវេនផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លាស់វេនគ្នា៖ page for more details.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

មិនបានមើលឃើញការដាច់អគ្គិសនីរបស់អ្នក?

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ: ដែលអាចរកបាន

Class name
sce-cap2-report
Expose as Block
No

ការជូនដំណឹងអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

សូមរងចាំពត៌មានអំពីការជួសជុលការដាច់អគ្គិសនីដែលមិនបានគ្រោងទុក និងការជួសជុលការដាច់អគ្គិសនីដែលបានគ្រោងទុក។

Class name
sce-cap2-alert
Expose as Block
No

ការគាំទ្រសម្រាប់សហគមន៍

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ SCE អាចរកបានដើម្បីគាំទ្រអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ... បន្ថែមទៀតicon. រថយន្តរបស់ក្រុមការងារសហគមន៍ SCE និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍មានផ្តល់ជូនដើម្បីគាំទ្រអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់ក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជាកញ្ចប់ឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អតិថិជន ដែលរួមមានព័ត៌មាន PSPS អាហារសម្រន់ ទឹក ឧបករណ៍ជំនួយ និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងនិងម៉ោងធ្វើការត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដែលអាចកើតឡើង។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីធនធាន និងកម្មវិធីបន្ថែមដើម្បីជួយអ្នករៀបចំខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្ន ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ SCE អនុវត្តតាមគោលការណ៍ការពារជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្តល់ដោយទីភ្នាក់ងារសុខភាពក្នុងស្រុកនិងរដ្ឋ។ តិចជាងនេះicon

 
 

ពិនិត្យមើលមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ទាំងអស់

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ SCE អាចរកបានដើម្បីគាំទ្រអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។... ច្រើនទៀតicon. រថយន្តរបស់ក្រុមការងារសហគមន៍ SCE និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍មានផ្តល់ជូនដើម្បីគាំទ្រអតិថិជនក្នុងកំឡុងពេលបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មរបស់ក្រុមសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង ក៏ដូចជាកញ្ចប់ឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អតិថិជន ដែលរួមមានព័ត៌មាន PSPS អាហារសម្រន់ ទឹក ឧបករណ៍ជំនួយ និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងនិងម៉ោងធ្វើការត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមួយថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដែលអាចកើតឡើង។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីធនធាន និងកម្មវិធីបន្ថែមដើម្បីជួយអ្នករៀបចំខ្លួនសម្រាប់ភាពអាសន្ន ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ SCE អនុវត្តតាមគោលការណ៍ការពារជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្តល់ដោយទីភ្នាក់ងារសុខភាពក្នុងស្រុកនិងរដ្ឋ។ តិចជាងនេះicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

ធនធានខាងក្រោមអាចជួយដល់អតិថិជនដែលត្រូវការអគ្គិសនីក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS រួមទាំងនៅពេលដែល CRC មិនបើកដំណើការ៖:

កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃរបស់សណ្ឋាគារ SCE - អតិថិជនដែលឆ្លងកាត់ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេលយូរអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីតម្លៃពិសេសនៅសណ្ឋាគារដែលចូលរួម ហើយសាកថ្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរបស់ពួកគេ។

211 - - សូមទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬផ្ញើសារទៅកាន់ “PSPS” ទៅលេខ 211211 ។ ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ដោយឥតគិតថ្លៃ 24/7 សេវាកម្មសម្ងាត់ដែលផ្តល់ព័ត៌មាននិងធនធានដើម្បីបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋានផ្សេងៗ រួមមានលំនៅដ្ឋានបណ្តោះអាសន្ន អាហារ ការដឹកជញ្ជូន និងការថែទាំសុខភាព។.

ផែនទីអំពីការយល់ដឹងអំពីការដាច់អគ្គិសនីរបស់ SCE – អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ដឹងថាអាសយដ្ឋាន ឬទីកន្លែងជាក់លាក់មួយដែលត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយ PSPS អាចវាយបញ្ចូលអាសយដ្ឋានក្នុងប្រអប់ស្វែងរកអាសយដ្ឋាននៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រនេះបាន.

Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-left
Expose as Block
No
 
 
current outages
ការដាច់អគ្គិសនី
scheduled outages
ការដាច់អគ្គិសនីនាពេលខាងមុខ
PSPS_Bell
PSPSPSPS ដែលសកម្ម
 
ការព្រមានអំពីការបិទថាមពលអគ្គិសនី PSPS
 
តំបន់មានហានិភ័យខ្ពស់ពីអគ្គិភ័យ
 
សៀគ្វីខ្សែខាងក្រោម
 
ការដាច់អគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំ
 
ក្រុមវេនផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លាស់វេនគ្នា៖
ev stations
ស្ថានីយ៍សាករថយន្ដអគ្គិសនី EV
resource centers
មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន
mobile centers
រថយន្តរបស់ក្រុមការងារ
Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

តើការដាច់អគ្គិសនីមានប្រភេទផ្សេងៗអ្វីខ្លះ?

ជួសជុលការដាច់អគ្គិសនី

នេះគឺជាការដាច់អគ្គិសនីដែលបណ្ដាលមកពីកាលៈទេសៈដែលមិនបានរំពឹងទុកជាមុន ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឬអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ យើងខ្ញុំធ្វើការជួសជុលការដាច់អគ្គិសនីទាំងនេះឱ្យបានឆាប់។.

ការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីថែទាំ

នេះគឺជាការដាច់អគ្គិសនីដែលបានកំណត់ពេល និងកើតឡើងពេលដែលយើងបិទចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីការធ្វើឱ្យឧបករណ៍ប្រសើរឡើង។ យើងជូនដំណឹងអ្នកជាមុនប្រសិនបើអ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីថែទាំ។.

ការដាច់អគ្គិសនីឆ្លាស់វេនគ្នា

ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏កម្រ ដែលយើងកំណត់ធ្វើជាជម្រើសចុងក្រោយ ពេលដែលមានការប្រកាសអាសន្នកម្រិតទី 3 ទូទាំងរដ្ឋ។ ពេលខ្លះត្រូវបានគេហៅថា “ការដាច់ភ្លើង”។

Expose as Block
No

ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណ (PSPS)

ក្នុងកំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS យើងបិទចរន្តអគ្គិសនីជាមុន ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកំឡុងពេលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់។ ការបិទចរន្តអគ្គិសនីរបស់អតិថិជនរបស់យើងមិនមែនជាអ្វីដែលយើងអនុវត្តដោយងាយៗនោះទេ ហើយយើងពិចារណាលើកត្តាមួយចំនួនមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះ។.

យើងមានបំណងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ប្រហែល 48 ម៉ោងជាមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដែលអាចកើតមាន ហើយនឹងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនម្តងទៀតប្រហែល 24 ម៉ោងមុនពេលថាមពលត្រូវបានបិទ។ ការជូនដំណឹងបន្ថែមនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងការដាច់អគ្គិសនី រួមទាំងនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានផ្ដាច់ ហើយនៅពេលវាត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។ ការជូនដំណឹងអាចកើតឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការហៅទូរសព្ទ សារ sce.com អ៊ីមែល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ អាចមានលក្ខខណ្ឌដែលរារាំងយើងពីការផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនក្នុងនោះរួមមានអាកាសធាតុមិនល្អ ឬកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ស្ថានភាព PSPS បច្ចុប្បន្ន

នៅពេលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃភ្លើងឆេះព្រៃ យើងអាចនឹងបិទចរន្តអគ្គិសនីដល់សង្កាត់របស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអគ្គីសនីរបស់យើងមិនឱ្យក្លាយជាប្រភពនៃការបញ្ឆេះភ្លើង។

Class name
psps-tab-sec
Expose as Block
No

ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ក្នុងចំណោមអតិថិជន 5 លាននាក់របស់ SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No

ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈកំពុងត្រូវបានពិចារណា

ក្នុងចំណោមអតិថិជន 5 លាននាក់របស់ SCE:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

ការចូលមើលចុងក្រោយ:  ។ ដើម្បីមើលចំនួនអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់ថ្មីៗបំផុត សូមផ្ទុកទំ័ព័រនេះឡើងវិញ។

Class name
sce-cap-psps-timestamp
Expose as Block
No

កំណត់សំគាល់:

  1. អាកាសធាតុ និង ស្ថានភាពទីវាលប្រែប្រួលជាប្រចាំ។ ទិន្នន័យពេលវេលាពិតប្រាកដអាចជួបប្រទះការពន្យារពេល។ សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នាពេលថ្មីៗនេះ។.
  2. ចំនួនអតិថិជនត្រូវបានគណនាតាមសៀគ្វីក្នុងខោនធីនីមួយៗ។ ប្រសិនបើសៀគ្វីមាននៅក្នុងខោនធីពីរឬច្រើន នោះយើងនឹងរាប់អតិថិជននៅក្នុងខោនធីនីមួយៗដែលនឹងនាំឱ្យមានចំនួនរាប់លើស។ ការគណនានេះអាចបណ្តាលឱ្យមានចំនួនរាប់លើស។ ការរាប់ចុងក្រោយអាចរកបានបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ ទីនេះ.
Class name
sce-cap2-psps-disclaimer
Expose as Block
No

តើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុងាយបង្កភ្លើងឆេះខ្លាំងដែរឬទេ?

ដោយផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួន រួមទាំងការព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ យើងបរហែលជាត្រូអនុវត្តព្រឹត្តិការណ៍ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) ហើយបិទថាមពលអគ្គិសនីទុកជាមុននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ។.

Expose as Block
No

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីថែទាំ

ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលការជូនដំណឹងពីយើងអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូមបញ្ចូលលេខការដាច់អគ្គិសនីរបស់អ្នកខាងលើ។ អ្នកអាចរកឃើញការជូនដំណឹងរបស់អ្នក។


 
យើងខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការដាច់អគ្គិសនីផ្អែកលើលេខការដាច់អគ្គិសនីដែលបានបញ្ចូលបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តមានបញ្ហា សូមទូរសព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ 1-800-611-1911 ដើម្បីឱ្យយើងអាចជួយអ្នកបាន។
 
សូមបញ្ចូលលេខការដាច់អគ្គិសនីដែលមានសុពលភាពចន្លោះពី 6 ទៅ 12 ខ្ទង់។
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Class name
sce-cap-to-top
Expose as Block
No