Daim Phiaj Qhia Paub Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob

Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
 

Kev Kuaj Pom Txog Lub Cuab Yeej Tshawb Nrhiav Uas Siv Tsis Tau

Hom   no yuav tsis raug txuas mus ntxiv lawm. Phab ntawv yuav tsis ua hauj lwm raws siab xav tseg. Saib cov ntaub ntawv ntawm phab ntawv no koj yuav tau siv yam tshawg kawg hom Safari, Google Chrome, Firefox, los yog Microsoft Edge.

Class name
sce-cap2-error-msg
Expose as Block
No

Cov Kev Kaw Hluav Taws Xob

Search by:
Address
Outage Number
Meter Number

 
We are unable to find an outage for the number entered. Please do not enter the first three 000 in the outage number. Not all outage numbers will begin with 000. If you continue to have a problem, call us at 1-800-611-1911 so we can assist you.
 
Please enter valid outage number between 6 and 9 digits
Class name
sce-cap2-heading
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Expose as Block
No
Class name
sce-cap-metersearch
Expose as Block
No

If you received a notification from us about an outage in your area, enter your Outage Number above. You can find it on your notification.

Class name
cap-oan-top
Expose as Block
No

Cov Txiaj Ntsig Tshawb Tau Los

Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
 
Class name
sce-cap-hfa
Expose as Block
No
Cov Kev Hloov Tua Hluav Taws Xob Hauv Pab Pawg:

  

 

Vim Li Cas Kuv Thiaj Yuav Tsum Muaj Kuv Li Pab Pawg Ntawm Kev Hluav Tua Hluav Taws Xob Tus Npawb?

Kawm Paub Ntxiv  
Class name
ro-group-name
Expose as Block
No

Qhov Kev Kaw Hluav Taws Xob Tseem Ceeb

Tam sim no SCE tau txais kev cuam tshuam los ntawm cov kev kaw hluav taws xob tseem ceeb.
Mus saib rau Qhov kev kaw hluav taws xob tseem ceeb nplooj ntawm rau cov ntsiab lus qhia ntau ntxiv.

Class name
sce-cap2-major-outages
Expose as Block
No

Tsis Pom Koj Li Kev Kaw Hluav Taws Xob?

Tau Hloov Kho Zaum Kawg Nkaus: Tsis Muaj

Class name
sce-cap2-report
Expose as Block
No

Cov Kev Ceeb Toom Rau Kev Kaw Hluav Taws Xob

Tau txais kev ceeb toom txog kev kho tsis tau npaj siab tseg thiab tswj xyuas kev kaw hluav taws xob

Class name
sce-cap2-alert
Expose as Block
No

Kev Txhawb Nqa Zej Zog

Class name
sce-cap2-comm-supp
Expose as Block
No

SCE Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zos muaj los pab txhawb cov neeg siv hluav taws xob thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem.... ntau ntxivicon. SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos thiab Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zog muaj los pab txhawb cov neeg siv thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem. Peb soj ntsuam txoj kev xyaum thiab npaj cov Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob, uas muaj xws li PSPS cov lus qhia xws li, cov khoom noj txom ncauj, dej, tej khoom siv tiv thaiv me-me, thiab tej khoom tiv thaiv ntawm tus kheej. Cov ntsib lus qhia txog qhov chaw thiab sij hawm ua hauj lwm feem ntau hloov kho ib hnub ua ntej muaj xwm txheej PSPS. Kawm paub ntau ntxiv ntawm no txog cov peev txheej ntxiv thiab cov phiaj xwm los pab koj npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev los sis kev kaw hluav taws xob. SCE ua raws cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 uas siv tau muab los ntawm cov koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv hauv nroog thiab hauv xeev. tsawgicon

 
 

Saib Tag Nrho Lub Cha Pab Cuam Hauv Zej Zog

Class name
sce-cap2-crc-tab-content
Expose as Block
No

SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos muaj los pab txhawb cov neeg siv hluav taws xob thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem.... ntau ntxivicon. SCE Pab Pawg Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Zej Zos thiab Cov Chaw Pab Cuam Hauv Zej Zog muaj los pab txhawb cov neeg siv thaum lub sij hawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem. Peb soj ntsuam txoj kev xyaum thiab npaj cov Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Hluav Taws Xob, uas muaj xws li PSPS cov lus qhia xws li, cov khoom noj txom ncauj, dej, tej khoom siv tiv thaiv me-me, thiab tej khoom tiv thaiv ntawm tus kheej. Cov ntsib lus qhia txog qhov chaw thiab sij hawm ua hauj lwm feem ntau hloov kho ib hnub ua ntej muaj xwm txheej PSPS. Kawm paub ntau ntxiv ntawm no txog cov peev txheej ntxiv thiab cov phiaj xwm los pab koj npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev los sis kev kaw hluav taws xob. SCE ua raws cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 uas siv tau muab los ntawm cov koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv hauv nroog thiab hauv xeev. tsawgicon

 
 
Class name
sce-cap2-ccv-tab-content
Expose as Block
No

Cov kev pab cuam hauv qab no tuaj yeem pab cov neeg siv khoom uas xav tau kev siv hluav taws xob thaum lub sij hawm PSPS suav nrog thaum CRC tsis qhib:

SCE Lub Khoos Khas Luv Nqi Tsev So - Cov qhua uas ntsib kev kaw hluav taws xob txuas ntxiv tuaj yeem tau qhov zoo dua ntawm cov nqi tshwj xeeb ntawm cov tsev so uas koom nrog thiab choj cov cuab yeej hluav taws xob ntiag tug hauv lub sij hawm uas lawv tuaj so

211 - Hu rau211 los sis sau "PSPS" mus sau 211211. 211 yog hu dawb, 24/7, kev pab cuam tsis pub lwm tus paub uas muab cov ntaub ntawv thiab peev txheej kom tau raws li ntau yam kev xav tau, suav nrog tsev nyob ib ntus, zaub mov, kev thauj mus los, thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv.

SCE Daim Phees Thij Qhia Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob – Cov neeg siv hluav taws xob xav paub seb qhov chaw nyob los sis qhov chaw cuam tshuam los ntawm PSPS tuaj yeem sau qhov chaw nyob hauv lub npov nrhiav qhov chaw rau saum toj ntawm nplooj ntawv no.

Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-left
Expose as Block
No
 
 
current outages
Kev Kaw Hluav Taws Xob
scheduled outages
Cov Kev Kaw Hluav Taws Xob Uas Tau Teem Sij Hawm Tseg Yuav Los Txog Sai No
PSPS_Bell
PSPSPSPS Uas Tseem Siv
 
PSPS Kev Ceeb Toom Txog Kev Kaw Hluav Taws Xob
 
Qhov Chaw Uas Yuav Raug Hluav Taws
 
Cov Kev SIb Txuas Hluav Taws Xob
 
Qhov Kev Kaw Hluav Taws Xob Tseem Ceeb
 
Cov Kev Hloov Tua Hluav Taws Xob Hauv Pab Pawg
ev stations
Lub Chaw Choj Hluav Taws Xob EV
resource centers
Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam
mobile centers
Cov Tsheb Rau Pab Pawg Ua Hauj Lwm
Expose as Block
No
Class name
sce-cap2-right
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Cov hom ntawm cov kev kaw hluav taws xob sib txawv ntawd muaj dab tsi thiab?

Kev Tua Hluav Taws Xob Rau Kev Kho

Qhov kev kaw hluav taws xob tshwm sim los ntawm cov xwm txheej uas tsis tau npaj cia, xws li tsheb sib tsoo hauv kev tsheb los sis huab cua tsis zoo heev. Peb ua hauj lwm los kho cov kev kaw hluav taws xob no kom sai

Kev Kaw Hluav Taws Xob Txog Kev Hwj Xwm

Kev kaw hluav taws xob uas tau teem sij hawm tseg uas tshwj sim thaum peb tua hluav taws xob rau cov kev hloov cov khoom siv tshiab. Peb ceeb toom rau koj ua ntej yog tias koj yuav tau txais kev cuam tshuam los ntawm kev kaw hluav taws xowb txog kev hwj xwm

Cov Kev Hloov Tua Hluav Taws Xob

Kev kaw hluav taws xob uas tsis tshua muaj, uas muaj kev tswj hwm uas peb teev cia ua txoj kev xaiv tom kawg thaum uas muaj Qhov Xwm Txheej Ceev Qib 3 thoob plaws lub xeev uas tau tshaj tawm. Qee lub sij hawm hu ua "hlauv taws tuag.

Expose as Block
No

Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS)

Hauv lub sij hawm ntawm cov xwm txheej ntawm PSPS, peb yuav tua hluav taws kiag los pab txo qis qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hnyiab. Cov xwm txheej no feem ntau yuav muab hu thaum muaj cov xwm txheej huab cua tsis zoo thiab tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij tau. Kev tua peb cov qhua cov hluav taws xob tsis yog qee yam uas peb ua yam tsis tseem ceeb thiab peb txiav txim txog ob peb yam ua ntej peb ua qhov kev txiav txim siab no.

Peb npaj los ceeb toom rau cov qhua uas tau txais kev cuam tshuam kwv yees li ntawm 48 teev ua ntej ntawm qhov xwm txhej PSPS uas tuaj yeem tshwm sim tau thiab yuav npaj los ceeb toom rau cov qhua ntxiv kwv yees li ntawm 24 teev ua ntej yuav kawm hluav taws xob.tn Yuav ua cov kev ceeb toom ntxiv thoob plaws qhov kev kaw hluav taws xob, thaum hluav taws xob twb tau muab kaw lawm thiab thaum nws twb tau muab kho txuas lawm. Cov kev ceeb toom yuav tshwm sim los ntawm kev sib koom ntawm kev hu xov tooj, sau ntawv, sce.com, xa email thiab hauv xov xwm rau zej tsoom. Tej zaum yuav muaj cov xwm txheej uas tiv thaiv peb los ntawm kev muab daim ntawv ceeb toom ua ntej vim rau qhov muaj cov xwm txheej ntawm huab cua thiab lwm cov xwm txheej tshaj ntawm peb li kev tswj hwm.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

PSPS Nyob Rau Tam Sim No

Thaum muaj kev phom sij loj txog kev hluas taws kuv hav zoov, peb tej zaum yuav kaw hluav taws xob nyob ib puag ncig koj ib puag kom tiv thaiv peb lub tshuab hluav taws xob kom tsis txhob ua chaw ciaj nplaim taws. Siv daim ntawv phiaj qhia los tshawb cov chaw raug cuam tshuam thiab cov chaw ntawm peb cov Cov Tsheb Rau Pab Pawg Hauv Zegj Zog thiab Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Hauv Zej Zog.

Class name
psps-tab-sec
Expose as Block
No

Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem Tam Sim No

Of SCE’s 5 million cov neeg siv hluav taws xob:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No

Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem Tau Txais Kev Txiav Txim Lawm

Ntawm SCE's 5 lab leej qhua:
(0%)

 
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Last Visit:  . To see the most recent number of impacted customers, please refresh this page.

Class name
sce-cap-psps-timestamp
Expose as Block
No

Lus Cim Tseg:

  1. Cov Chaw thiab huab cua hloov pauv tsis xwm li ib txwm. Tej zaum cov ntaub ntawv ntawm lub sij hawm tiag-tiag yuav ntsib kev ncua. Thov khij rov qab rau qhov hloov tshiab ntawm cov cheeb tsam cuam tshuam tsis ntev los no.
  2. Cov neeg suav yog suav raws li hauv cheeb tsam nrog kev sib txuas hluav taws xob. Yog tias kev sib txuas hluav taws xob nthuav dav dhau ib lub cheeb tsam nroog, cov neeg siv hluav taws xob yuav raug suav hauv txhua lub nroog. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev suav dhau. Cov kev suav zaum kawg muaj tom qab cov xwm txheej Ntawm No.
Class name
sce-cap2-psps-disclaimer
Expose as Block
No

Koj puas tau txais kev ceeb toom txog cov xwm txheej txog huab cua hluav taws kub hnyiab loj?

Raws li ob peb yam, suav nrog cov xwm txheej huab cua tsis zoo uas tau kwv yees cia, tej zaum pab yuav tsum tau hu ua Kev Kaw Hluav Taws Xob Txog Kev Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS) qhov xwm txheej thiab kaw hluav taws xob hauv koj cheeb tsam ua ntej txawm rau txo qis kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov.

Expose as Block
No

Kuaj Xyuas Qhov Xwm Txheej Kev Kaw Hluav Taws Xob Txog Kev Hwj Xwm

Yog tias koj tau txais kev ceeb toom los ntawm peb txog kev kaw hluav taws xob hauv koj cheeb tsam, ntaus nkag koj Tus Naj Npawb Ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob rau hauv qab no. Koj tuaj yeem pom tau hauv koj qhov kev ceeb toom.


 
Peb tsis tuaj yeem pom qhov kev kaw hluav taws xob rau tus lej nkag mus. Thov hu rau peb ntawm 1-800-611-1911 yog li peb tuaj yeem pab koj.
 
Thov sau tus lej siv tsis rau kev kaw hluav taws xob ntawm 6 thiab 9 tus lej
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

 

Class name
sce-cap-to-top
Expose as Block
No