Kev Mob Siab Los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov

""

Kev Nyab Xeeb Rau Hluav Taws Kub Hav Zoov Yog Ib Qho Tseem Ceeb Rau Peb Suav Daws

Suav txij kev hloov kho dua tshiab peb cov cuab yeej siv los mus rau kev nqis peev hauv cov thev naus laus zis tshiab, peb tau siv cov kauj ruam xthua hnub los tiv thaiv kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog Nrog rau cov hauj lwm hauv qab no, peb tuaj yeem tiv thaiv hluav taws hav zoov ua ntej nws yuav tshwm sim, pab kom suav daws muaj kev paub ua ntej hais tias lub sij hawm twg hluav taws hav zoov yuav tshwm sim zoo dua, thiab kev daws teeb meem ceev lub sij hawm muaj ib qho pib kub twg. Thaum lub sij hawm dhau mus, cov kev nstuas no yuav pab txo txoj kev xav tau ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) nyob rau ntawm ib thaj chaw pheej hmoo twg thiab ua rau txo qis peb cov neeg siv hluav taws xob kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Txoj Phiaj Xwm Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov Xyoo 2020-2022 yog dab tsi ?

Peb 2020-22 Txoj Phiaj Xwm Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov yog ib qho kev ua hauj lwm tau zoo, ntsuas tau zoo, thiab hloov kho kom txo tau qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm cov coj uas yuav ua rau muaj kev cuam tshuam nrog SCE qhov hluav taws xob hluav taws xob nyob hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo siab los tiv thaiv pej xeem kev nyab xeeb. Txoj kev npaj ntau yam ua tau los ntawm kev nce qib uas peb tau ua los ntawm kev nthuav dav cov kev pab cuam uas twb muaj lawm thiab sim cov thev naus laus zis tshiab. Cov kev siv zog no ua rau lub xeev tau txhim kho kev siv hluav taws kub, uas suav nrog kev pab nyiaj ntxiv rau kev tswj hav zoov thiab cov kev pab cuam tua hluav taws.

Yam Uas Peb Tab Tom Ua Kom Koj Muaj Txoj Kev Nyab Xeeb

Qhov no yog ob peb txoj kev uas peb tab tom ua hauj lwm los txo qis cov kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov thiab pab txo qis kom tsis pub muaj kev cuam tshuam rau ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS).

""

Kev Tshuaj Xyuas Qhov Muaj Pheej Hmoo Tsis Zoo Ntawm Hluav Taws Kub Muaj Ceem

Nyob rau xyoo 2019, peb tau ua tiav txoj hauj lwm tshuaj xyuas cov kev hloov kho tag rho, cov khoom muab pab, thiab ntau yam khoom siv uas tau npaj mus rau ntawm tej qhov chaw pheej hmoo siab. Txij no mus lawm yav tom ntej, ntxhua lub xyoo peb yuav tau soj xyuas qhov chaw uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws suav daws yuav tau siv kev tshuaj xyuas sab hauv av thiab tshuaj xyuas sab sauv los mus. Hais txog ntawm cov kev tshuaj xyuas sab sauv tuaj mus, peb yuav tau siv cov nyoob hoom Drones thiab cov nyoob hoom qav taub nrog rau cov thev naus laus zis infrared, uas yog ib qho khoom siv ntsuas qhov kub thiab paub tau hais tias cov khoom siv hauv tau puas lawm.

Expose as Block
No
""

Lub Cuab Yeej Cais Hluav Taws Xob

Peb tab tom nruab cov khoom siv tshiab los sis muab cov cuab yeej hloov kho dua tshiab thiab cov thev naus laus zis kom txo tau qhov uas peb cov hluav taws xob yuav hloov mus ua hluav taws kub tau. Ntxhua yam qhov ntuas no kuj tseem yog ib yam ntawm peb suav daws txoj kev sib pab kom pab tau tsis pub peb cov neeg siv hluav tawm xob muaj kev cuam tshuam nyob rau lub sij hawm muaj ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)

Thaum txog Lub Cuaj Hlis Ntuj xaus 2020:

  • Cov Npog Txoj Xov Hluav Taws Xob: 1,000+ nruab mais, 1,200+ mais rau xyoo 2020 xaus 
  • Cov Ncej Hluav Taws Xob: 5,900+ tau teeb tus ncej, 6,600+ tus ncej rau xyoo 2020 xaus
  • Kev Tiv Thaiv Cov Cuab Yeej Cais Hluav Taws Xob: 12,900+ cov cuab yeej nruab
Expose as Block
No
""

Kev Paub Txog Ntawm Xwm Txheej

Kev tswj xyuas cov xwm txheej yog ib qho ntawm ntau txoj hauv kev peb tuaj yeem paub zoo txog kev pheej hmoo ntawm cov hluav taws hav zoov thiab saib raws lub caij nyug tias nws yuav tshwm sim thaum twg Los ntawm cov chaw ntsuas huab cua uas tau muab caws cia, peb muaj peev xwm paub tau zoo txog ntawm cov huab cua thiab muab khaws coj los ua tau ib tus qauv saib. Cov peev txheej txhim kho no thiab cov khoom siv sib ntxiv los sib cais uas los tsom rau cov xwm txheej Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), kom txo qis tus lej ntawm cov neeg tau txais kev cuam tshuam.

  • Cov Chaw Ntsuas Huab Cua: 1,030+ tau nruab 
  • Cov Koob Yees Duab Hluav Taws Kub Hav Zoov: tau nruab 161 lub koob yees duab  thoob plaws thaj tsam uas muaj pheej hmoo hluav taws kub
Expose as Block
No
""

Kev Tswj Xyuas Txog Nroj Tsuag

Peb tseem niaj hnub ua peb qhov kev soj ntsuam, txiav, thiab tshem cov ntoo kom tsis txhob muaj nroj tsuag ntau los mus txuas tau rau cov hluav taws xob mas thiaj li yuav tsis muaj hluav taws kub hav zoov tshwm sim tau. Cov ntoo siab uas yuav muaj feem vau taus mus rau hauv cov xaim hluav taws xob kuaj yuav raug txiav txo mus.

  • Saib Xyuas 1.1 lab tsob ntoo ntxhua lub xyoo, suav nrog ntau dua 500,000 tsob ntoo nyob rau hauv thaj tsam uas muaj kev pheej hmoo txog ntawm hluav taws kub hav zoo siab heev, thiab tsob txiv prune li ntawm 750,000 ntawm cov ntoo no
Expose as Block
No
""

Cov Hauj Lwm Khaws Hluav Taws Xob Npaj Cia

Peb khaws hluav taws xob cia thiab npaj cov npev tas lij (battery) cia npaj rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog suav daws tau siv lub sij hawm muaj qhov xwm txheej ceev thiab kev kaw hluav taws xob. Cov hauj lwm thiab kev pab cuam no yuav pab txo qis kev cuam tshuam ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), tshwj xeeb rau peb cov zej zog uas muaj kev pheej hmoo siab.

  • Tsis them nqi them roj teeb thiab cov phiaj khws tshav kub tsim hluav taws xob uas vam khom rau cov cuab yeej siv kho mob rau lub hom phiaj kev pab cuam lub neej thiab nyob hauv thaj chaw muaj pheej hmoo hluav taws kub
  • Kev Txo Nqi ntawm cov chaw txawb hluav taws xob, tshuab hluav taws xob, thiab cov roj teeb khaws hluav taws xob
  • Kev khaws hluav taws xob cia rau cov kev pab cuam tseem ceeb xws li cov chaw muag tshuaj, khw muag khoom noj, thiab chaw muag roj, hauv zej zog nyob deb nroog thaum lub sij hawm muaj Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS)
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb

Lub sij hawm uas peb tab tom rhiav txoj hau kev txo qis no, qee tus ntawm peb cov neeg siv khoom hauv cov chaw muaj kev phom sij siab kuj tseem yuav tau ntsib dua Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb thaum lub sij hawm txaus ntshai huab cua thiab roj teeb meem. Nrog rau cov xwm txheej zoo li no, tej zaum peb yuav tau kaw koj li hluav taws xob kom los pab txo qis txoj kev kub txhov uas tshwm sim los ntawm hluav taws hav zoov.

Nrhiav Paub Txog Ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) >

COv Hauj Lwm Los Pab Koj Npaj Txhij

Peb tau muab cov kev pab thiab cov khoom siv los pab rau koj kom koj npaj tau koj tus kheej lub sij hawm kaw hluav taws xob thiab lwm cov xwm txheej ceev. Tej zaum koj kuj yuav tsim nyog raug them nyiaj tsawg los sis tau txais me ntsis kev pab rau qhov koj kev mus siv cov npev tas lij (battery), kev nruab daim rub phiaj tshav kub khaws los ua hluav taws xob, los sis kev siv cov npev tas lij (battery) thaum kaw hluav taws xob.

Tshawb Nrhiav Cov Kev Pab thiab Txhawb Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.