Kev Mob Siab Los Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov

""

Kev Nyab Xeeb Rau Hluav Taws Kub Hav Zoov Yog Ib Qho Tseem Ceeb Rau Peb Suav Daws

Suav txij kev hloov kho dua tshiab peb cov cuab yeej siv los mus rau kev nqis peev hauv cov thev naus laus zis tshiab, peb tau siv cov kauj ruam xthua hnub los tiv thaiv kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog Nrog rau cov hauj lwm hauv qab no, peb tuaj yeem tiv thaiv hluav taws hav zoov ua ntej nws yuav tshwm sim, pab kom suav daws muaj kev paub ua ntej hais tias lub sij hawm twg hluav taws hav zoov yuav tshwm sim zoo dua, thiab kev daws teeb meem ceev lub sij hawm muaj ib qho pib kub twg. Thaum lub sij hawm dhau mus, cov kev nstuas no yuav pab txo txoj kev xav tau ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) nyob rau ntawm ib thaj chaw pheej hmoo twg thiab ua rau txo qis peb cov neeg siv hluav taws xob kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Txoj Kev Npaj Txo Qis Txog Kev Hluav Taws Kub Hav Zoov Yog Dab Tsi?

Peb 2020-22 Txoj Phiaj Xwm Txo Hluav Taws Kub Hav Zoov yog ib qho kev ua hauj lwm tau zoo, ntsuas tau zoo, thiab hloov kho kom txo tau qhov kev pheej hmoo ntawm hluav taws kub hav zoov los ntawm cov coj uas yuav ua rau muaj kev cuam tshuam nrog SCE qhov hluav taws xob hluav taws xob nyob hauv cov chaw muaj kev pheej hmoo siab los tiv thaiv pej xeem kev nyab xeeb. Txoj kev npaj ntau yam ua tau los ntawm kev nce qib uas peb tau ua los ntawm kev nthuav dav cov kev pab cuam uas twb muaj lawm thiab sim cov thev naus laus zis tshiab. Cov kev siv zog no ua rau lub xeev tau txhim kho kev siv hluav taws kub, uas suav nrog kev pab nyiaj ntxiv rau kev tswj hav zoov thiab cov kev pab cuam tua hluav taws.

SCE tau khaws nws li 2021 Kev Npaj Txo Qis Kev Hluav Taws Kub Hav Zoo Uas Tau Kho Tshiab,qhov kev kho tshiab raws niaj xyoo mus rau xyoo 2020-22 Kev Npaj Txo Qis Kev Hluav Taws Kub Hav Zoov, rau Lub Ob Hlis 5. Kawm paub ntau ntxiv:

Yam Uas Peb Tab Tom Ua Kom Koj Muaj Txoj Kev Nyab Xeeb

Qhov no yog ob peb txoj kev uas peb tab tom ua hauj lwm los txo qis cov kev pheej hmoo hluav taws kub hav zoov thiab pab txo qis kom tsis pub muaj kev cuam tshuam rau ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS).

""

Kev Tshuaj Xyuas Qhov Muaj Pheej Hmoo Tsis Zoo Ntawm Hluav Taws Kub Muaj Ceem

Tom qab ua tiav kev kuaj xyuas rau txhua kev xa hluav taws xob uas npaj tshwj cia, kev xa tawm thiab cov cuab yeej siv los tsim hluav taws xob nyob rau qhov chaw uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws hauv xyoo 2019, peb ua txhuas ntxiv mus saib xyuas tej chaw uas muaj kev pheej hmoo siab tshaj plaws uas tshawb tau los ntawm peb cov qauv cuab yeej fab kev pheej hmoo uas siab heev. Cov kev kuaj xyuas hauv av los ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab kev soj ntsuam huab cua uas siv nyuj hoom me tsis muaj neeg tsav (drones) thiab nyuj hoom qav taub uas raug txuas los ua kom thaij tau duab 360-seem (degree) ntawm peb cov khoom siv rau txhua qhov xav tau kev tu saib xyuas, kho los sis hloov pauv.

Expose as Block
No
""

Lub Cuab Yeej Cais Hluav Taws Xob

Peb tab tom nruab cov khoom siv tshiab los sis muab cov cuab yeej hloov kho dua tshiab thiab cov thev naus laus zis kom txo tau qhov uas peb cov hluav taws xob yuav hloov mus ua hluav taws kub tau. Qee yam kev ntsuas no kuj yog ib feem ntawm peb kev txhawj xeeb txog qhov rau siab los txo qhov cuam tshuam tsis zoo rau cov neeg siv ncua sij hawm PSPS.

Thaum txog Lub Kaum Ob Hlis Ntuj xaus 2020:

  • Txoj Xov Hluav Taws Xob Uas Looj Plaub Lawm: 1,480+ mais deb tau muab nrhuab rau
  • Cov Ncej Tiv Tau Hluav Taws: 7,510+ cov nce uas nruab lawm
  • Cov Pob Txiav Hluav Taws Xob Uas Ua Hauj Lwm Sai: 12,900+ pob txiav hluav taws xob uas nruab cia lawm
  • Cov Cuab Yeej Cais Hluav Taws Xob: 100+ cov cuab yeej nruab cia lawm
Expose as Block
No
""

Kev Paub Txog Ntawm Xwm Txheej

Kev tswj xyuas cov xwm txheej yog ib qho ntawm ntau txoj hauv kev peb tuaj yeem paub zoo txog kev pheej hmoo ntawm cov hluav taws hav zoov thiab saib raws lub caij nyug tias nws yuav tshwm sim thaum twg Los ntawm cov chaw ntsuas huab cua uas tau muab caws cia, peb muaj peev xwm paub tau zoo txog ntawm cov huab cua thiab muab khaws coj los ua tau ib tus qauv saib. Cov peev txheej txhim kho no thiab cov khoom siv sib ntxiv los sib cais uas los tsom rau cov xwm txheej Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), kom txo qis tus lej ntawm cov neeg tau txais kev cuam tshuam.

  • Cov Chaw Ntsuas Huab Cua: 1,050+ tau nruab 
  • Cov Koob Yees Duab Hluav Taws Kub Hav Zoov: tau nruab 166 lub koob yees duab  thoob plaws thaj tsam uas muaj pheej hmoo hluav taws kub
Expose as Block
No
""

Kev Tswj Xyuas Txog Nroj Tsuag

Peb tseem niaj hnub ua peb qhov kev soj ntsuam, txiav, thiab tshem cov ntoo kom tsis txhob muaj nroj tsuag ntau los mus txuas tau rau cov hluav taws xob mas thiaj li yuav tsis muaj hluav taws kub hav zoov tshwm sim tau. Cov ntoo siab uas yuav muaj feem vau taus mus rau hauv cov xaim hluav taws xob kuaj yuav raug txiav txo mus.

  • Ntsuam xyuas 1.1 lab tsob ntoo ib xyoos ib zaug thiab txiav ceg ntoo ze li ntawm 750,000 tsob ntoo. Muaj ntau tshaj 500,000 tsob ntoo nyob hauv cheeb tsam pheej hmoo siab uas hluv taws kub.
Expose as Block
No
""

Cov Hauj Lwm Khaws Hluav Taws Xob Npaj Cia

Peb khaws hluav taws xob cia thiab npaj cov npev tas lij (battery) cia npaj rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zej zog suav daws tau siv lub sij hawm muaj qhov xwm txheej ceev thiab kev kaw hluav taws xob. Cov hauj lwm thiab kev pab cuam no yuav pab txo qis kev cuam tshuam ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS), tshwj xeeb rau peb cov zej zog uas muaj kev pheej hmoo siab.

  • Tsis them nqi them roj teeb thiab cov phiaj khws tshav kub tsim hluav taws xob rau cov neeg uas tsim nyog tau txaistus uas muaj kev yuav tsum tau siv cov cuab yeej kho mob thiab nyob rau ntawm cov chaw uas muaj kev pheej hmoo kev hluav taws kub siab
  • Kev Rov Tau Txaisntawm cov chaw tsim hluav taws xob uas nqa tau mus los, cov cav tsim hluav taws xob thiab cov roj teeb
  • Kev khaws hluav taws xob cia rau cov kev pab cuam tseem ceeb xws li cov khw muag tshuaj, tsev muag khoom noj thiab cov chaw muag roj, nyob rau hauv cov zej zog thaum muaj PSPS
Expose as Block
No

SCE Wildfire Safety Video

Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb

Lub sij hawm uas peb tab tom rhiav txoj hau kev txo qis no, qee tus ntawm peb cov neeg siv khoom hauv cov chaw muaj kev phom sij siab kuj tseem yuav tau ntsib dua Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb thaum lub sij hawm txaus ntshai huab cua thiab roj teeb meem. Nrog rau cov xwm txheej zoo li no, tej zaum peb yuav tau kaw koj li hluav taws xob kom los pab txo qis txoj kev kub txhov uas tshwm sim los ntawm hluav taws hav zoov.

Nrhiav Paub Txog Ntawm Kev Kaw Hluav Taws Xob Kom Pej Xeem Muaj Kev Nyab Xeeb (PSPS) >

COv Hauj Lwm Los Pab Koj Npaj Txhij

Peb muaj cov kev pab thiab cov chaw muab kev pab uas yuav pab koj npaj rau thaum hluav taws xob raug kaw lawm thiab cov xwm txheej ceev. Tej zaum koj kuj yuav tsim nyog rau kev rov tau txais los sis kev txhawb siab rau cov roj teeb uas nqa tau mus los, hluav taws xob siv duab tshav ntuj los sis siv roj teeb.

Tshawb Nrhiav Cov Kev Pab thiab Txhawb Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
Get Outage Alerts
 

Sign up or update your contact information to get emails or texts about outages near you, including PSPS.