Chaw Sib Txuas Lus Txog Toj Pob Kub Nyhiab!

""

Zoo Siab Txais Tos rau Lub Chaw Muab Kev Qhia Paub Txog Hluav Taws Kub Hav Zoov!  Ntawm no koj tuaj yeem nkag mus rau ib qho tseem ceeb ntawm Kev Nyab Xeeb Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS) ntsig txog cov neeg siv kev sib txuas lus hauv koj hom lus uas koj xaiv. Tsuas siv cov lus qhia kev xaiv ntawm lub tshuab raj los xaiv cov lus koj nyiam.

Peb yuav kho nplooj ntawv no tsis tu ncua nrog cov ntaub ntawv tseem ceeb, yog li nco ntsoov xyuas rov qab rau cov hloov tshiab kawg. Kawm ntxiv txog yam peb ua yuav txo kev phom sij hav zoov thiab ua kom peb cov zej zog muaj kev nyab xeeb.

Nplooj ntawv hloov tshiab kawg: April 19, 2022

Expose as Block
No
""

Kev Sib Koom Tes Nrog Cov Qhua

Ua kom peb cov qhua muaj kev nyab xeeb, qhia, thiab npaj rau lub caij tua hluav taws hav zoov yog lub luag hauj lwm tseem ceeb rau peb tiag. Tshawb xyuas cov kev sib txuas lus tseem ceeb no uas nthuav qhia peb cov kev txo hluav taws kub hav zoov, muaj cov kev pab cuam thiab rov ua hauj lwm, kev npaj rau thaum muaj xwm txheej ceev, thiab cov hauv kev koj tuaj yeem tso npe nkag kom tau txais Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS) kev ceeb toom.

""

Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS) Kev Ceeb Toom

Yog tias koj tau cuam tshuam los ntawm PSPS qhov kev tshwm sim thiab tau kos npe rau kom tau txais cov ntawv ceeb toom, hauv qab no yog hom kev ceeb toom cov xwm txheej koj tau txais thaum lub neej ntawm kev tshwm sim.  Nyob ntawm txoj kev koj tau xaiv thaum koj pib nkag, koj yuav tau txais Kev Tua Hluav Taws Xob Kom Nyab Xeeb Rau Pej Xeem (PSPS) kev ceeb toom los ntawm email, ntawv los sis xov tooj. 

Yog tias koj tsis tau kos npe kom txais PSPS kev ceeb toom, zwm npe tam sim no.

 

""

Kev Sib Koom Tes Hauv Zej Zog

Cov Rooj Sib Tham Hauv Zej Zog thiab Cov Rooj Sib Tham PowerTalk yog cov piv txwv ntawm ntau txoj hauv kev uas peb koom tes nrog peb cov neeg siv khoom lag luam thiab nrog tsoom fwv hauv nroog thiab pawg neeg cov koom haum, cov chaw tua hluav taws, cov koom haum hauv zej zog, thiab lwm tus neeg muaj feem rau kev sib zog thiab npaj tos xwm txheej ceev.

""

Phiaj Xwm Nqis Tes Txog Kev Kawm Txog Neeg Siv Khoom Tua Hluav Taws Hav Zoov

Peb lub Phiaj Xwm Nqis Tes Txog Kev Kawm Txog Neeg Siv Khoom Tua Hluav Taws Hav Zoov muaj txhua yam koj xav tau, muaj kev nyab xeeb thiab qhia ua ntej thiab thaum lub lub caij tua hluav taws hav zoov. Saib qhov chaw txuas hauv qab no txhawm rau nkag mus saib kev kawm thiab xov xwm hauv TV, xov tooj cua, luam tawm, tshaj tawm dis cis tauj(digital), thiab kev tshaj tawm xov xwm thiab yeeb yaj kiab online.