Ang aming tugon sa biglang paglitaw ng COVID-19

Financial assistance during COVID-19
If you are a small business customer, you also qualify for suspended service disconnection for nonpayment and waiver of late fees. You may also qualify for the CARES Act Paycheck Protection Program, which will provide 100% federally guaranteed loans to small businesses. For more information, visit our Small Business Resources page.

Dapat Tayong Magtulungan para Labanan ang COVID-19

Tinalakay ni Pedro J. Pizzaro, Pangulo at CEO ng Edison International, ang mga pinakahuling pagsusumikap na ginagawa ng estado at ng SCE upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, at pinasasalamatan niya ang mga frontline worker sa kanilang pagtitiyaga at dedikasyon sa panahon ng krisis na ito.

Mag-click dito para tingnan ang mga karagdagang video kaugnay ng COVID-19.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Naririto kami para sa inyo sa panahon ng pangangailangan.

Mangyaring alamin na hindi namin puputulin sa ngayon ang inyong kuryente dahil nahihirapan kayo sa pagbabayad sanhi ng COVID-19. Pansamantala naming sususpendihin ang pagpuputol ng serbisyo dahil sa hindi pagbabayad at aalisin namin ang mga multa sa naantalang pagbabayad. Kung nahihirapan kayong bayaran ang inyong bill, hinihikayat namin kayong makipag-ugnayan sa aming SCE Customer Contact Center upang mapag-usapan ang tungkol sa pagpapalawig o pagpaplano ng pagbabayad. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang sce.com/billhelp.

Kung nawalan kayo ng trabaho kamakailan o nagbago ang inyong kita, maaari kayong maging kwalipikado para sa isang pinababang rate ng kuryente sa pamamagitan ng aming mga programang CARE o FERA, kahit na tumatanggap na kayo ng mga benepisyo para sa pagkawala ng trabaho. May magkatulad na aplikasyon ang parehong programa at 2 minuto lang ang itatagal para mag-sign up nang walang kinakailangang karagdagang dokumentasyon.

Matuto pa tungkol sa mga proteksyong ito at iba pang serbisyo gamit ang Dokumento ng Kaalaman tungkol sa mga Proteksyon sa Customer:

English | Español | 한국어 | 中文 | TIẾNG VIỆT | Tagalog | فارسیى | عربى | Française | Deutsche | 日本語 | русский | հայերեն | ខ្មែរ | ਪੰਜਾਬੀ

Kung kayo ay isang maliit na negosyo, maaari rin kayong maging kwalipikado para sa suspendidong pagputol ng serbisyo para sa hindi pagbabayad at pag-aalis ng multa sa naantalang pagbabayad. Maaari rin kayong maging kwalipikado para sa CARES ACT Paycheck Protection Program, na magkakaloob ng 100% na pederal na garantisadong mga pautang sa maliliit na negosyo. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang aming page ng Mga Masasanggunian ng Maliit na Negosyo.

 

Huwag magpaloko sa mga scam (pandaraya)

Sa kasamaang palad, dumami ang mga scam na pumupuntirya ng mga utility customer sa mga panahon ng kawalang katiyakan; hinihikayat namin kayong tawagan muna kami sa 1-800-655-4555 bago magsagawa ng anumang pagkilos, o kung naghihinala kayo tungkol sa anumang mga email o tawag na may kaugnayan sa COVID-19 na natatanggap ninyo mula sa mga tao na nagpapanggap na nagtatrabaho sa SCE. Hindi kami kailanman tatawag o mag-i-email sa inyo para humingi ng bayad at magbabantang putulin ang inyong serbisyo kapag hindi natanggap kaagad ang bayad. Alamin pa kung paano maiiwasan ang mga scam sa COVID-19.

Kailangang magpatuloy ang mga nakatakdang pagkawala ng kuryente

Bisitahin ang aming Sentro para sa Pagkawala ng Kuryente (Outage Center) para mag-ulat ng pagkawala ng kuryente, tingnan ang mga kasalukuyang pagkawala ng kuryente o suriin ang status ng isang nakaplanong pagkawala ng kuryente sa inyong lugar. Nagtatrabaho kaming mabuti upang i-reschedule o mabawasan ang epekto ng mga kritikal at kinakailangang pagkawala ng kuryente, lalong-lalo na sa mga bulnerableng customer, mga negosyo at iba pang kritikal na serbisyo na bahagi ng pagtugon sa paglaganap ng sakit.

 

Sama-sama tayo dito

Upang matulungan ang mga taga-California na humaharap sa mga kahirapang kaugnay ng ekonomiya dahil sa mga quarantine, pag-aalaga sa mga miyembro ng pamilya o mga pagsasara ng paaralan at negosyo, nagkaloob ang Edison International ng donasyon na mahigit sa $1 milyon sa mga lokal na nonprofit na ang layunin ay magbigay ng mahahalagang serbisyo, pagkain at mga pangangailangan bilang tugon sa COVID-19.

Naglunsad rin ang mga empleyado ng Edison International ng COVID-19 Relief Fundraiser upang makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pandemic. Sa pamamagitan ng mga handog ng mga empleyado na tinumbasan ng kompanya, higit pa sa $414,000 ang naibigay na handg upang maalalayan ang mga organisasyon o kompanyang nonprofit sa mga lugar na sinisilbihan ng SCE.

Batid namin na patuloy na magbabago ang mga bagay-bagay. Patuloy kaming naririto para sa inyo at pananatilihing mabibigyan kayo ng mga pinakahuling balita habang sama-sama nating hinaharap ang kagipitang ito.