Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs. Learn more.

Ang aming tugon sa biglang paglitaw ng COVID-19

Financial assistance during COVID-19
If you are a small business customer, you also qualify for suspended service disconnection for nonpayment and waiver of late fees. You may also qualify for the CARES Act Paycheck Protection Program, which will provide 100% federally guaranteed loans to small businesses. For more information, visit our Small Business Resources page.

Kailangang Ituloy Natin ang Paglaban sa COVID-19

Tinalakay ni Pedro J. Pizzaro, Pangulo at CEO ng Edison International, ang mga pinakahuling pagsusumikap na ginagawa ng state at ng SCE upang malabanan ang bumibilis na pagkalat ng COVID-19, at pinasasalamatan niya ang mga frontliners sa kanilang pagkamatyaga at pagtatalaga sa panahon ng kagipitan na ito.

Mag-click dito upang makita ang mga karagdagang video kaugnay ng COVID-19.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Naririto kami para sa inyo sa panahon ng pangangailangan

Mangyaring alamin na hindi namin puputulin sa ngayon ang inyong kuryente dahil nahihirapan kayo sa pagbabayad sanhi ng COVID-19. Pansamantala naming tinitigil ang mga pagpuputol ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad at inaalis din ang mga singil dahil sa huling pagbabayad. Kung nahihirapan kayo sa pagbabayad ng inyong bill, hinihikayat namin kayo na makiugnay sa aming Customer Contact Center upang makipag-usap tungkol sa isang pagpapatagal pa ng pagbabayad o makipag-ayos. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sce.com/billhelp.

Kung kamakailan lamang ay nawalan kayo ng trabaho o nagbago ang inyong kinikita, maaari kayong maging nararapat para sa isang binawasang bayad sa kuryente sa pamamagitan ng aming mga programang CARE o FERA, kahit pa tumatanggap na kayo ng mga benepisyong kaugnay sa pagkawalan ng trabaho. May magkatulad na application ang parehong programa at 2ng minuto lamang ang kailangang gugulin upang makapagpatala nang walag iaatas na karagdagang papeles.

Kung isang customer ng negosyo kayo, maaaring maging nararapat rin kayo para sa isang pagtigil ng pagpuputol ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad at sa pag-aalis ng singil dahil sa huling pagbabayad. Maaari rin kayong maging nararapat para sa CARES Act Paycheck Protection Program, na magkakaloob ng 100% pautang sa mga maliliit na negosyo na garantisado ng federal. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming pahina para sa Small Business Resources (mga pagkukunan para sa maliliit na negosyo).

 

Huwag magpaloko sa mga scam (pandaraya)

Sa kasamaang palad, dumarami ang mga scam na pinatatamaan ang mga customer ng utilidad sa mga panahon ng kawalang katiyakan; mahigpit namin kayong hinihikayat na tumawag muna sa amin sa 1-800-655-4555 bago magsagawa ng anumang kilos, o kung may duda kayo sa anumang mga email o mga tawag na may kaugnayan sa COVID-19 na natatanggap ninyo mula sa mga tao na nagpapanggap na nagtatrabaho sa SCE. Kailanman, hindi namin kayo tatawagan o padadalhan ng email o pipiliting pabayarin at pagbantaang puputulan ng serbisyo ng inyong kurynete kung hindi agad matatanggap ang bayad. Alamin kung paano iiwasan ang mga scam sa panahon ng COVID-19.

Kailangang magpatuloy ang mga nakatakdang pagkawala ng kuryente

Bisitahin ang aming Outage Center (sentro para sa pagkawala ng kuryente) upang mag-ulat ng isang pagkawala ng kuryente o upang tingnan ang kalagyayan ng isang pinaplanong pagkawala ng kuryente sa inyong lugar. Nagtatrabaho kaming mabuti upang i-schedule muli o upang mabawasan ang epekto ng mga mahalaga, kailangang-kailangang mga pagkawala ng kuryente, lalong-lalo na sa mga mahihinang customer, mga negosyo at iba pang mga mahalagang serbisyo na bahagi ng pagtugon sa outbreak.

 

Sama-sama tayo dito

Upang matulungan ang mga taga-California na humaharap sa mga kahirapang kaugnay ng ekonomiya dahil sa mga quarantine, mapangalagaan ang mga miyembro ng pamilya o nakatulong sa mga nagsarang paaralan at negosyo, nagkaloob ang Edison International ng handog na higit pa sa $1 milyon sa mga lokal na kompanyang hindi naglalayong kumita o nonprofit na ang layunin ay ang pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo, pagkain at mga kailangang-kailangan sa pamumuhay ng mga mahihinang komunidad bilang pagtugon sa COVID-19.

Naglunsad rin ang mga empleyado ng Edison International ng COVID-19 Relief Fundraiser upang makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pandemic. Sa pamamagitan ng mga handog ng mga empleyado na tinumbasan ng kompanya, higit pa sa $414,000 ang naibigay na handg upang maalalayan ang mga organisasyon o kompanyang nonprofit sa mga lugar na sinisilbihan ng SCE.

Batid namin na patuloy na magbabago ang mga bagay-bagay. Patuloy kaming naririto para sa inyo at pananatilihing mabibigyan kayo ng mga pinakahuling balita habang sama-sama nating hinaharap ang kagipitang ito.