Peb txoj hauj lwm sawv tiv thaiv tus kab mob sib kis uas yog COVID-19

We Must Work Together to Fight COVID-19

Edison International President & CEO Pedro J. Pizarro speaks about the work to meet our communities' near-term and future needs. He also encourages keeping COVID-19 precautions top of mind as we enter the flu season and taking part in the 2020 census.

Click here to view additional videos related to COVID-19.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tau Txais Kev Pab Cuam Nyiaj Txiag Uas Koj Xav Tau

Txawm hais tias kev ntsuas xwm txheej ceev los ntawm Tus Kab Mob COVID-19 ib ntus tau xaus, peb cov lus cog tseg rau peb cov neeg siv khoom yuav tsis hloov pauv. Nrhiav txoj hauj lwm pab cuam raug cai rau koj.

Yog tias koj nyuam qhuav poob koj txoj hauj lwm los sis koj cov nyiaj tau raug txiav, tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev txo tus nqi lub zog hluav taws xob tsawg los ntawm peb txoj hauj lwm CARE los sis FERA, txawm hais tias koj twb tau txais nyiaj poob hauj lwm. Ob qho kev pab cuam no muaj tib daim ntawv thov thiab nws tsuas yog siv 2 feeb los kos npe yam tsis muaj ntaub ntawv xav tau ntxiv.

Kawm ntxiv txog tej kev tiv thaiv thiab lwm cov kev pab uas peb cov Ntaub Ntawv Tiv Thaiv Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

English | Español | 한국어 | 中文 | TIẾNG VIỆT | Tagalog | فارسیى | عربى | Française | Deutsche | 日本語 | русский | հայերեն | ខ្មែរ | ਪੰਜਾਬੀ | Português | हिंदी | Hmong | Thai

 

Yog tias koj tab tom ntsib kev txom nyem nyiaj txiag los sis yog tab tom nrhiav txoj hauv kev txuag nyiaj thaum lub sij hawm muaj xwm ceev COVID-19, cov tes dej num thiab cov cuab yeej no yuav pab tau. Peb muab ntau txoj kev xaiv rau kev pab them nqi rau peb cov neeg siv khoom, suav nrog kev ncua kev them nyiaj mus ntxiv thiab kev npaj rau cov neeg siv khoom uas yuav xav tau sij hawm ntau ntxiv los them lawv cov nqi. Koj tuaj yeem nkag mus rau peb nplooj vev xaib Pab Them Koj Cov Nqi (Help Paying Your Bill) los mus nrhiav saib seb muaj cov kev xaiv dab tsi rau koj.

Yog tias ib tus neeg hauv koj tsev yuav tsum tau siv cov cuab yeej kho mob los sis khoom siv uas noj hluav taws xob, tej zaum koj yuav tsim nyog rau peb tes dej num Medical Baseline Allowance .

Kawm paub ntau ntxiv txog txoj hauv kev uas SCE tab tom pab cov neeg siv khoom kom tau them daim ntawv sau nqi hluav taws xob thaum lub sij hawm muaj COVID-19.

Yog tias koj yog tus neeg xauj tsev uas tau ntsib kev txom nyem nyiaj txiag vim los ntawm Tus Kab Mob COVID-19 thiab ua tau raws li cov lus qhia nyiaj khwv tau los, koj yuav tsim nyog tau txais kev pab them nqi xauj tsev thiab nqi hluav taws xob. Nyob ntawm koj nyob qhov twg, koj tuaj yeem thov rau qhov kev tswj hwm nyob hauv koj lub zej zog.

Kawm Kom Paub Ntxiv >

Cov pab pawg ua hauj lwm tab tom ua hauj lwm nyob hauv lub tsev khwb (pods) txhawm rau kom muaj kev sib chwv tsawg tshaj plaws lub sij hawm kev hwj xwm kev sib nrug deb los ntawm lwm tus.

Vim yog tus yeeb yam ntawm lawv txoj hauj lwm, qee zaus peb cov tswv cuab ntawm pab pawg ua hauj lwm tsis tuaj yeem los mus hwj xwm kev sib nrug deb ntawm lub cev thaum sij hawm kho khoom. Tsuas zoo ib yam li koj tsev neeg, los sis yim neeg, muaj kev sib cuag mus los tab sis yuav tau hwj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm lub cev los ntawm txhua yam lub ntiaj teb, peb cov pab pawg ua hauj lwm kuj sib cuag mus los zoo ib yam nkaus. Thaum ua hauj lwm nyob rau tom lub tshav hauj lwm los sis nyob rau ib cheeb tsam twg uas nyob ze lwm tus, cov tswv cuab ntawm pab pawg ua hauj lwm rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas tuaj yeem siv tau. Peb yuav tsum xyuas kom meej tias cov ntaub ntawm daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ua tau raws li qhov yuav tsum muaj ntawm kev nyab xeeb rau kev ua hauj lwm nyob ze cov cuab yeej uas lub zog hluav taws xob-siab.

Cov pab pawg ua hauj lwm kuj tseem hwj xwm kev nyob sib nrug deb ntawm lub cev los ntawm kev faib nyias tsav nyias tsheb thaum twg los xij uas tuaj yeem ua tau.

Lwm qhov kev ceev faj uas peb coj los ua kom muaj kev sib chwv tsawg tshaj plaws yog kev faib nyias tsav nyias ib lub tsheb thaum tuaj yeem ua tau li ntawd. Vim li ntawd, cov neeg siv khoom yuav pom tau tias muaj ntau lub tsheb ntawm SCE nyob rau ntawm cov chaw ua hauj lwm. Peb kuj tau tso cai ib ntus rau SCE cov tswv cuab ntawm pab pawg ua hauj lwm thiab cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb los tsav lawv tus kheej cov tsheb los ua lub tuam txhab cov hauj lwm. Txhawm rau txheeb xyuas SCE cov neeg ua hauj lwm thaum sij hawm tab tom ua hauj lwm nyob rau tom tshav hauj lwm, cov neeg ua hauj lwm yuav ceeb toom lawv daim paib ID SCE thaum muaj neeg thov saib thaum sij hawm hwj xwm kev sib nrug deb uas muaj kev nyab xeeb.

Yog peb xav cuag koj, peb yuav hu xov tooj

Cov neeg siv khoom yuav tsum tsis txhob txav ze cov tswv cuab pab pawg thiab yuav tsum nyob sib nrug tsawg kawg rau kauj ruam. Kev nyab xeeb ntawm peb pawg neeg ua hauj lwm, peb cov neeg siv khoom, thiab zej tsoom yog qhov peb muab saib siab tshaj plaws.

Tsis txhob poob rau tej kev dag ntxias

Tu siab heev, kev dag ntxias rau cov neeg siv hluav taws xob nce ntxiv thaum lub sij hawm nyuaj siab; peb xav kom koj hu rau peb ua ntej ntawm 1-800-655-4555 ua ntej yuav ua tej yam dab tsi, los yog tias koj xav tsis thoob txog cov kab mob COVID-19-cuam tshuam rau email los yog hu xov tooj koj tau txais los ntawm cov neeg uas thov nrog SCE. Peb yuav tsis hu koj los sis email rau koj thov kom them nyiaj thiab hem tias yuav txiav kev pab cuam koj yog tias kev them nyiaj tsis tau txais sai. Kawm yuav ua li cas zam cov kev dam COVID-19.

Kev kaw hluav taws xob uas tau teem sij hawm tseg yuav tsum tau txuas ntxiv

SCE yuav ua txoj hauj lwm tseem ceeb ntawm cov tshuab hluav taws xob hauv koj thaj chaw uas yuav ua rau hluav taws xob tuag ib ntus. Nyob rau lub sij hawm uas tsis tau muaj dua los no, SCE tseem ua tiav txoj hauj lwm uas tsim nyog los tiv thaiv kev nyab xeeb rau pej xeem, txo kev pheej hmoo tua hluav taws hav zoov, ua raws li cov neeg siv khoom thov thiab tswj hwm thiab txhim kho kev ntseeg tau ntawm cov tshuab hluav taws xob. Peb tsis txiav txim siab los daws qhov teeb meem hluav taws xob tuag no thiab peb pab pawg tau ua hauj lwm txo lub sij hawm kom luv ntau li ntau tau. Peb ua tsaug rau koj lub siab ntev.

Vim yog qhov xwm txheej ntawm kev ua hauj lwm, peb cov neeg ua hauj lwm ua "pab pawg" txhawm rau txo qis nrog lwm tus npoj yaig thiab qee zaum tsis tuaj yeem tswj kev nyob deb ntawm lub cev thaum ua hauj lwm ntawd. Yog tias koj pom peb cov neeg ua hauj lwm hauv koj lub zej zog, thov tsis txhob mus ze lawv thiab nyob deb li ntawm 6 taw deb kom muaj kev nyab xeeb. Yog tias cov neeg ua hauj lwm xav tau kev sib cuag nrog koj, lawv yuav hu los sis khob koj lub qhov rooj. Thov kom ntseeg tau tias kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, peb cov neeg siv khoom thiab cov pej xeem tseem yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib SCE qhov chaw tua hluav taws xob ntawm www.sce.com/outage

 

Kev nyab xeeb muab kev pab cuam uas ntseeg siab tau txhais tau tias kev kaw hluav taws xob raws lub caij nyoog tseem ceeb yuav tsum tau txuas mus, txawm tias nyob rau lub sij hawm uas muaj xwm txheej COVID-19 uas tsis tau muaj los dua li. Qhov no ua raws li Tsoom Fwv hauv Newsom Lo Lus Txib Ntawm Cov Neeg Kav Tswj kom "Nyob Hauv Tsev", uas tau lees paub tias cov hauj lwm tseem ceeb raws li tau teev cia los ntawm Teb Chaws Meskas Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Rau Kev Ruaj Ntseg Fab Is Taws Nem Hauv Teb Chaws thiab Khoom Siv Hauv Tsev Kev Ruaj Ntseg Rau Cov Chaw Ua Hauj Lwm cov lus coj qhia yuav tsum tau ua txuas mus.

Peb tab tom saib xyuas cov hauj lwm tseem ceeb uas tsim nyog los tiv thaiv peb cov zej zog kom tsis txhob muaj teeb meem los ntawm hav zoov kub hnyiab thiab los kho kom sai li sai tau, txawm tias peb ncua cov hloov kho uas tsis tshua maj tsawm los xij. Kev ncua qhov hauj lwm tseem ceeb no tuaj yeem tsim kev phom sij loj dua thiab ntau dua yam xav tsis txog.

Peb tsis ua kev txiav txim siab los mus nqis tes ua hauj lwm rau kev kaw hluav taws xob me ntsis, thiab peb pawg neeg tab tom ua hauj lwm los mus rub lub sij hawm kom luv li luv tau. Peb yuav tsum mus tom ntej nrog kev ua hauj lwm uas tsim nyog los tiv thaiv kev nyab xeeb rau zej tsoom suav nrog kev txo qis kev phom sij ntawm hluav taws kub hav zoov. Peb tab tom ncua cov hauj lwm tsis tshua tseem ceeb uas yuav ua rau tus neeg siv khoom li kev kaw hluav taws xob thiab soj ntsuam txhua qhov kev kaw hluav taws xob ib qho zuj zus.

Peb nyob ua ke ntawm no

Kom pab cov neeg hauv California uas sajsim ntsib teeb meem txog kev lag luam vim tias tsis muaj kev sib cais, saib xyuas tsev neeg los sis tsev kawm ntawv thiab kaw kev lag luam, Edison International tau pub nyiajntau dua $1 lab rau tej koom haum hauv zej zog uas ua hauj lwm pab dawb, ua zaub mov thiab kev pab hauj lwm rau kwv tij zej zog kom pab tiv thaiv kab mob COVID-19.

Cov neeg ua hauj lwm ntawm Edison International tseem tau tsim Txoj Hauj lwm Kev Pab Nyiaj Them COVID-19 los pab rau cov zej zog uas cuam tshuam nrog kev sib kis kis thoob qhov txhia chaw. Los ntawm cov nyiaj pab lo ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab lub tuam txhab, ntau dua $414,000 tau pub rau txhawb cov koom haum tsis yuav nqi rov qab hauv thaj chaw muab kev pab SCE.

Peb paub tej yam yuav hloov pauv mus. Peb tseem yuav nyob ntawm no rau koj thiab saib xyuas koj kom paub tshiab thaum peb ua hauj lwm hla lub sij hawm muaj teeb meem no.