Peb txoj hauj lwm sawv tiv thaiv tus kab mob sib kis uas yog COVID-19

We Must Work Together to Fight COVID-19

Edison International President & CEO Pedro J. Pizarro speaks about the work to meet our communities' near-term and future needs. He also encourages keeping COVID-19 precautions top of mind as we enter the flu season and taking part in the 2020 census.

Click here to view additional videos related to COVID-19.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tau Txais Kev Pab Cuam Nyiaj Txiag Uas Koj Xav Tau

Txawm hais tias kev ntsuas xwm txheej ceev los ntawm Tus Kab Mob COVID-19 ib ntus tau xaus, peb cov lus cog tseg rau peb cov neeg siv khoom yuav tsis hloov pauv. Nrhiav txoj hauj lwm pab cuam raug cai rau koj.

Yog tias koj nyuam qhuav poob koj txoj hauj lwm los sis koj cov nyiaj tau raug txiav, tej zaum koj yuav tsim nyog rau kev txo tus nqi lub zog hluav taws xob tsawg los ntawm peb txoj hauj lwm CARE los sis FERA, txawm hais tias koj twb tau txais nyiaj poob hauj lwm. Ob qho kev pab cuam no muaj tib daim ntawv thov thiab nws tsuas yog siv 2 feeb los kos npe yam tsis muaj ntaub ntawv xav tau ntxiv.

Kawm ntxiv txog tej kev tiv thaiv thiab lwm cov kev pab uas peb cov Ntaub Ntawv Tiv Thaiv Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob

English | Español | 한국어 | 中文 | TIẾNG VIỆT | Tagalog | فارسیى | عربى | Française | Deutsche | 日本語 | русский | հայերեն | ខ្មែរ | ਪੰਜਾਬੀ | Português | हिंदी | Hmong | Thai

 

Tsis txhob poob rau tej kev dag ntxias

Tu siab heev, kev dag ntxias rau cov neeg siv hluav taws xob nce ntxiv thaum lub sij hawm nyuaj siab; peb xav kom koj hu rau peb ua ntej ntawm 1-800-655-4555 ua ntej yuav ua tej yam dab tsi, los yog tias koj xav tsis thoob txog cov kab mob COVID-19-cuam tshuam rau email los yog hu xov tooj koj tau txais los ntawm cov neeg uas thov nrog SCE. Peb yuav tsis hu koj los sis email rau koj thov kom them nyiaj thiab hem tias yuav txiav kev pab cuam koj yog tias kev them nyiaj tsis tau txais sai. Kawm yuav ua li cas zam cov kev dam COVID-19.

Kev kaw hluav taws xob uas tau teem sij hawm tseg yuav tsum tau txuas ntxiv

SCE yuav ua txoj hauj lwm tseem ceeb ntawm cov tshuab hluav taws xob hauv koj thaj chaw uas yuav ua rau hluav taws xob tuag ib ntus. Nyob rau lub sij hawm uas tsis tau muaj dua los no, SCE tseem ua tiav txoj hauj lwm uas tsim nyog los tiv thaiv kev nyab xeeb rau pej xeem, txo kev pheej hmoo tua hluav taws hav zoov, ua raws li cov neeg siv khoom thov thiab tswj hwm thiab txhim kho kev ntseeg tau ntawm cov tshuab hluav taws xob. Peb tsis txiav txim siab los daws qhov teeb meem hluav taws xob tuag no thiab peb pab pawg tau ua hauj lwm txo lub sij hawm kom luv ntau li ntau tau. Peb ua tsaug rau koj lub siab ntev.

Vim yog qhov xwm txheej ntawm kev ua hauj lwm, peb cov neeg ua hauj lwm ua "pab pawg" txhawm rau txo qis nrog lwm tus npoj yaig thiab qee zaum tsis tuaj yeem tswj kev nyob deb ntawm lub cev thaum ua hauj lwm ntawd. Yog tias koj pom peb cov neeg ua hauj lwm hauv koj lub zej zog, thov tsis txhob mus ze lawv thiab nyob deb li ntawm 6 taw deb kom muaj kev nyab xeeb. Yog tias cov neeg ua hauj lwm xav tau kev sib cuag nrog koj, lawv yuav hu los sis khob koj lub qhov rooj. Thov kom ntseeg tau tias kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua hauj lwm, peb cov neeg siv khoom thiab cov pej xeem tseem yog peb qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib SCE qhov chaw tua hluav taws xob ntawm www.sce.com/outage

 

Peb nyob ua ke ntawm no

Kom pab cov neeg hauv California uas sajsim ntsib teeb meem txog kev lag luam vim tias tsis muaj kev sib cais, saib xyuas tsev neeg los sis tsev kawm ntawv thiab kaw kev lag luam, Edison International tau pub nyiajntau dua $1 lab rau tej koom haum hauv zej zog uas ua hauj lwm pab dawb, ua zaub mov thiab kev pab hauj lwm rau kwv tij zej zog kom pab tiv thaiv kab mob COVID-19.

Cov neeg ua hauj lwm ntawm Edison International tseem tau tsim Txoj Hauj lwm Kev Pab Nyiaj Them COVID-19 los pab rau cov zej zog uas cuam tshuam nrog kev sib kis kis thoob qhov txhia chaw. Los ntawm cov nyiaj pab lo ntawv cov neeg ua hauj lwm thiab lub tuam txhab, ntau dua $414,000 tau pub rau txhawb cov koom haum tsis yuav nqi rov qab hauv thaj chaw muab kev pab SCE.

Peb paub tej yam yuav hloov pauv mus. Peb tseem yuav nyob ntawm no rau koj thiab saib xyuas koj kom paub tshiab thaum peb ua hauj lwm hla lub sij hawm muaj teeb meem no.