Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

CAISO Đang Cắt Điện Luân Phiên

Submitted by Lawrence Hoi Yip on T3, 08/18/2020 - 14:00

Nguồn dự trữ điện của tiểu bang đang ở mức rất thấp và Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator, hay CAISO) đã công bố sẽ không thể tránh khỏi hoặc đang cắt điện luân phiên. Việc cắt điện này thường kéo dài khoảng một giờ. Chúng tôi đang thận trọng quản lý việc cắt điện để bảo vệ sự toàn vẹn của toàn bộ hệ thống điện trong khu vực.

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP)

Submitted by Candace.loya on T2, 08/03/2020 - 11:55

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP) đã được công bố áp dụng cho các doanh nghiệp vào Thứ Ba, Tháng Tám 18, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và Thứ Tư, Tháng Tám 19, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Nếu quý vị đã ghi danh vào CPP, hãy giảm sử dụng điện để tránh trả phí cho ngày sử dụng cao điểm.

Trang Trạng Thái Đáp Ứng Nhu Cầu Thương Mại

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP)

Submitted by Phaneendra on T5, 07/09/2020 - 15:22

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP) đã được công bố áp dụng cho các doanh nghiệp vào Thứ sáu, Tháng Bảy 10, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và Thứ hai, Tháng Bảy 13, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Nếu quý vị đã ghi danh vào CPP, hãy giảm sử dụng điện để tránh trả phí cho ngày sử dụng cao điểm.

Trang Trạng Thái Đáp Ứng Nhu Cầu Thương Mại

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP)

Submitted by Candace.loya on T3, 07/07/2020 - 11:36

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP) đã được công bố áp dụng cho các doanh nghiệp vào Thứ Hai, Tháng Tám 17, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Nếu quý vị là doanh nghiệp ghi danh vào CPP, hãy giảm sử dụng điện để tránh trả phí cho ngày sử dụng cao điểm.

Trang Trạng Thái Đáp Ứng Nhu Cầu Thương Mại

Financial assistance during COVID-19

Submitted by Kiran Krishnamurthy on T5, 06/11/2020 - 01:25

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhỏ, quý vị cũng đủ điều kiện được hoãn ngắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và miễn phí chậm trả hóa đơn. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện cho Chương Trình Bảo Vệ Chi Phiếu Lương theo Đạo luật CARES, sẽ cung cấp các khoản vay được liên bang bảo đảm 100% cho các doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào trang Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi.