Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP)

Submitted by Phaneendra on T5, 07/09/2020 - 15:22

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP) đã được công bố áp dụng cho các doanh nghiệp vào Thứ sáu, Tháng Bảy 10, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và Thứ hai, Tháng Bảy 13, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Nếu quý vị đã ghi danh vào CPP, hãy giảm sử dụng điện để tránh trả phí cho ngày sử dụng cao điểm.

Trang Trạng Thái Đáp Ứng Nhu Cầu Thương Mại

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP)

Submitted by Candace.loya on T3, 07/07/2020 - 11:36

Giá Đỉnh Điểm Quan Trọng (Critical Peak Pricing, hay CPP) đã được công bố áp dụng cho các doanh nghiệp vào Thứ Tư, Tháng Bảy 07, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Nếu quý vị là doanh nghiệp ghi danh vào CPP, hãy giảm sử dụng điện để tránh trả phí cho ngày sử dụng cao điểm.

Trang Trạng Thái Đáp Ứng Nhu Cầu Thương Mại

Financial assistance during COVID-19

Submitted by Kiran Krishnamurthy on T5, 06/11/2020 - 01:25

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhỏ, quý vị cũng đủ điều kiện được hoãn ngắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và miễn phí chậm trả hóa đơn. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện cho Chương Trình Bảo Vệ Chi Phiếu Lương theo Đạo luật CARES, sẽ cung cấp các khoản vay được liên bang bảo đảm 100% cho các doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào trang Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi.

Financial assistance during COVID-19

Submitted by Kiran Krishnamurthy on T5, 06/11/2020 - 00:59

Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhỏ, quý vị cũng đủ điều kiện được hoãn ngắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và miễn phí chậm trả hóa đơn. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện cho Chương Trình Bảo Vệ Chi Phiếu Lương theo Đạo luật CARES, sẽ cung cấp các khoản vay được liên bang bảo đảm 100% cho các doanh nghiệp nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào trang Tài Nguyên cho Doanh Nghiệp Nhỏ của chúng tôi.

Financial assistance during COVID-19

Submitted by Kiran Krishnamurthy on T5, 06/11/2020 - 00:34

Chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn mới và không lường trước do COVID-19. Để giúp đỡ quý vị trong thời gian khó khăn này, chúng tôi tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn đối với các doanh nghiệp nhỏ và miễn phí chậm trả hóa đơn. Tìm hiểu thêm trên trang Phản Ứng với COVID-19 của chúng tôi.

Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi

Submitted by Sateesh on CN, 05/10/2020 - 03:29

Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Nếu quý vị mới có thay đổi về lợi tức, quý vị có thể hội đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng

Submitted by Phaneendra on T2, 04/06/2020 - 16:16

Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng thông qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

 

Tim hiểu thêm ở đây.

 

Trợ Giúp với Khó Khăn về Tài Chánh và Trả Hóa Đơn

Submitted by Candace.loya on T3, 03/24/2020 - 10:48

Để giúp giải quyết các khó khăn về tài chánh do dịch COVID-19, chúng tôi tạm thời ngưng ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thể trả hóa đơn của họ. Một số Đại Lý Thanh Toán được Ủy Quyền có thể đóng cửa hoặc cung cấp dịch vụ không liên tục. Chúng tôi sẽ miễn lệ phí khi chậm trễ trả hóa đơn nếu việc này ảnh hưởng đến khả năng chi trả kịp thời của quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy vào trang mạng sce.com/billhelp.