Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Public Safety Power Shutoffs (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko)

Alertong Pangkaligtasan:
Kung may mga pagpapatay ng kuryente, mangyaring ipagpatuloy ang pagsunod sa gabay kaugnay ng pampublikong kalusugan, kabilang ang ligtas na paghiwalay o social distancing, pagsusuot ng mga mask kung nasa labas, at iwasan ang mga pagtitipon-tipon.

 

Para makita ang mapa ng Mga Lugar Na Naapektuhan Ng PSPS inirerekomenda namin na gamitin ang pinakabagong ulat ng Safari, Google Chrome, Firefox, o Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.

Class name
Notop
Expose as Block
No

 

Public Safety Power Shutoff (PSPS) [pagputol ng kuryente para sa kaligtasan ng publiko] - maaapektohan ba ako?

Kung mayroong mataas na panganib para sa isang napakalaking sunog, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente sa inyong kapitbahayan upang mapigilan na pagmulan ng isang pagsiklab ang aming sistemang elektrika.

Tingnan ang mga Naaapektohang Lugar

Magpasok ng address, county, zip code o lugar upang makita kung naaapektohan ito.

  Pagputol Ng Kuryente
 Pinag-iisipan para sa PSPS


 Mga Lugar na Mataas ang Panganib para sa Sunog
 Served by a circuit(s) that cross into a High Risk Fire Areas

Note: Circuit(s) that are not in a High Fire Area that are served by one or more circuits that cross into a High Fire Area may be turned off due to a Public Safety Power Shut-Off event.

Community Crew Vehicles

Community Resource Centers

 
Expose as Block
No

Kung pinutol ang inyong kuryente, ibabalik namin ang kuryente sa pinakamadaling mapapayagan ng mga kalagayan ng panahon, at nasuri na ng mga tauhan ang mga kawad ng kuryente at napatibayan ng ligtas na upang ibalik ang kuryente. Para sa mga katayuan ng outage, paki mag sign-up [magpatala] upang tamanggap ng mga babala, o tumawag sa 800-655-4555‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Upang malaman ang higit pa tungkol sa PSPS, paki-scroll nang pababa sa pahinang ito para sa mga detalyeng impormasyon pang-abiso sa customer, papaanong mag-sign-up para sa mga update [pagsasapanahon], at paano maghanda.

Sa panahon ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, maaaring may ilang mga kustomer na nasa loob ng mga binigyang-diing hangganan na hindi naapektuhan.

 


Naghahanap ng mga outage na hindi PSPS? Tingnan ang Standard Outage Map [kinaugaliang mapa ng blackout]


 

Expose as Block
No

Kasalukuyang Kalagayan ng PSPS

Putol ang kuryente

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0 (0 %)

 

Pinag-iisipang Power Shutoff

Sa 5ng million na mga customer ng SCE:
0 (0 %)

 

 

Pansinin
1) Habang regular naming isinasapanahon ang listahan ng mga naapektuhang county, ang mga datos sa mismong panahon ay maaaring maantala o kulang sapagkat palagiang pabago-bago ang mga kondisyon sa labas pati na ang kalagayan ng panahon.
2) Ang mga pagbibilang ng mga customer ay kinakalkula kada circuit o linya ng kuryente sa loob ng bawat county. Kung ang isang linya ng kuryente ay nasa dalawa o higit pang mga county, ang mga customer ay bibilangin sa bawat county, na magreresulta sa isang labis na pagkabilang. Ang mga katapusang bilang para sa bawat kaganapan ay makikita sa pag-uulat pagkatapos ng naturang kaganapan, na makikita dito

 

Mga Mapagkukunan ng Kustomer sa Panahon ng isang PSPS

Mayroong Mga Sasakyan ng mga Tauhan ng Komunidad at mga Sentrong Pangmakukunan ng Komunidad (SCE Community Crew Vehicles at Community Resource Centers) upang alalayan ang mga customer sa panahon ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Ibinibigay ang mga serbisyo bilang pagsunod sa mga gawing may kaugnayan sa social distancing at may kasamang nauna nang binuo na Mga Kit Pampanumbalik ng Customer (Customer Resiliency Kits) kabilang ang mga impormasyon tungkol sa PSPS, simpleng miryenda, tubig, mga maliliit na gamit pampanumbalik, at mga Personal na Kagamitang Pampangangalaga (Personal Protection Equipment o PPEs) upang magamit ng customer. Hinihiling ng SCE na magsuot ng mask ang mga customer at sumunod sa social distancing kasama ng iba pang mga miyembro ng publiko at ng mga empleyado ng SCE. Ang impormasyon ukol sa kahandaan kung may PSPS na ibinahagi sa mga harapang CRC at CCV ay makikita rin nang virtual [likhang-isip] sa sce.com.

CCV

Mga Community Crew Vehicle [sasakyang ng mga tauhan pankomunidad]

 
 
 

 

CRC

Community Resource Centers

 
 
 

 

thankyou

Salamat!

Gusto naming pasalamatan ang lahat ng aming customer na naaapektohan ng mga Public Safety Power Shutoff. Nauunawaan namin na nakagugulo ang mga - pagputol ng kuryente sa aming mga customer at komunidad at hindi namin minamaliit ang pagpasya nang ganito. Gusto rin naming pasalamatan ang mga kinakasamang ahensya at mga pinunong local na tumutulong sa kumpanya na magbagi ng mga pabalita pangkaligtasan sa lahat, at tumulong sa pagtutugma ng aming pamamalakad sa parang.

""

Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

Paano gumagana ang mga kaganapang PSPS?

Kung sinasabi sa mga pagtataya ng panahon na lumalala ang mga kondisyon ng panahon, sisimulan naming tasahin ang mga posibleng epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin namin ang mga datos ayon sa kasaysayan upang makatulong sa paghula kung malamang bang magkaroon ng isang napakalaking sunog, masusing susubaybayan ang mga alertong kaugnay ng kalagayan ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at maglalagay ng mga tutugon sa insidente kapag may alerto, kung kailangan. Pagtatatwa: Ang pabugso-bugso o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring maka-apekto sa kakayahan namin na makapagbigay ng paunang pabatid sa mga kustomer.

Basahin ang aming polyeto ukol sa Mga Salik na ginagamit ng PSPS upang Makapagdesisyon para sa karagdagang kaalaman. Tingnan ang deck ng Mga Paghahanda ng PSPS 2020 para sa mga detalyadong pinakahuling balita ukol sa aming mga ginagawang pagpaplano at pagbawas.

""

Unang Notipikasyon: 2 Araw Bago Mangyari

Kung ang mga kondisyon ng panahon ay magbibigay-katuwiran sa isang posibleng PSPS, pasasabihan natin ang mga kustomer na maaaring maapektuhan.

""

Pangalawang Notipikasyon: 1 Araw Bago Mangyari

Kung magpupursige ang mga kondisyon ng panahon, muli naming pasasabihan ang mga apektadong kustomer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off
""

Pangatlong Notipikasyon: Papatayin ang Kuryente o Power Shutoff

Kung kukumpirmahin ng mga kondisyon ng panahon ang desisyon na putilin ang kuryente, magpapadala kami ng isang notipikasyon sa mga apektadong kustomer.

""

Pang-apat na Notipikasyon: Kapag Binuksan na Ulit ang Kuryente

Kapag bumalik na sa mas ligtas na kondisyon ang panahon, titiyakin ng mga tauhan namin sa field na ang kuryente ay maaari nang buksan nang ligtas. Magpapadala kami ng notipikasyon na magsasabi sa mga naapektuhang kustomer na binuksan na ulit ang kuryente.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Maaaring magkaroon ng iba pang mga notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may kaalaman ang mga kustomer.

Paano ako maghahanda para sa mga kaganapang PSPS?

Kailangan ng karagdagang impormasyon?

Para sa mga karagdagang tip at mapagkukunan kapag walang kuryente, bisitahin ang PrepareforPowerDown.com.

Power Outage and Fire Recovery Resources

Customer Service: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Bagay-bagay na Madalas Itanong