Tulong Pangnapaakalaking Sunog
Kung naapektuhan kayo ng isang kamakailan lamang ng napakalaking sunog at nangangailangan ng tulong, mangyaring bisitahin ang aming pahina. Para sa napapanahon at wastong mga pinakahuling balita ukol sa kalagayan ng napakalaking sunog at mga mapagkukunan ng mga may kaugnayan sa kaligtasan, mangyaring bisitahin ang pahina na Sentro para sa Tulong.
PSPS Update
Customers in SCE service area may be affected by Public Safety Power shutoffs. More information is available at sce.com/psps.

Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

 

Kapag mayroong mataas na panganib ng pagkakaroon ng wildfire, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente upang maiwasang pagmulan ng pagsiklab ang aming sistema ng kuryente. Tingnan ang interaktibong mapa sa ibaba upang mahanap ang mga apektadong lugar gayundin ang mga lokasyon ng aming Mga Sasakyan ng Community Crew at Mga Sentro ng Mahihingan ng Tulong sa Komunidad.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.

Class name
Notop
Expose as Block
No

 

Pagpatay ng Kuryente Para sa Pampublikong Kaligtasan - Apektado Ba Ako?

Kapag mayroong mataas na panganib ng pagkakaroon ng wildfire, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente upang maiwasang pagmulan ng pagsiklab ang aming sistema ng kuryente. Tingnan ang interaktibong mapa sa ibaba upang mahanap ang mga apektadong lugar gayundin ang mga lokasyon ng aming Mga Sasakyan ng Community Crew at Mga Sentro ng Mahihingan ng Tulong sa Komunidad.

 

Tingnan ang Mga Apektadong Lugar

 

Nakakaranas ng brownout? Mag-click DITO upang makahanap ng mga diskuwento sa hotel (sa mga kalahok na hotel) para sa mga customer na nakakaranas ng pinalawig na brownout.

 

Maglagay ng address, county, zip code, o lugar para malaman kung ito ay apektado.

  Pagpapatay ng Kuryente
 Isinasaalang-alang para sa PSPS


 Mga Lugar na May Mataas na Panganib na Magkasunog
 Sinisilbihan sa pamamagitan ng (mga) circuit na tumatawid sa mga Lugar na May Mataas na Panganib na Magkasunog

Tandaan: Maaaring i-off nang dahil sa kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko ang (mga) circuit na wala sa Lugar na na May Mataas na Panganib na Magkasunog na sinisilbihan sa pamamagitan ng isa o higit pang circuit na tumatawid sa Lugar na May Mataas na Panganib na Magkasunog.

Mga Sasakyan ng Community Crew

Mga Sentro ng Mahihingan ng Tulong sa Komunidad

 
Expose as Block
No

Kung pinatay ang kuryente ninyo, ibabalik namin ang kuryente sa sandaling ipahihintulot ito ng lagay ng panahon, at nainspeksyon na ng mga crew ang mga linya ng kuryente upang makumpirma na ligtas nang ibalik ang kuryente. Para sa status ng pagkawala ng kuryente, mangyaring mag-sign up upang makatanggap ng mga alerto, o tawagan ang 1-800-655-4555‫.

Upang makaalam pa tungkol sa PSPS, mangyaring mag-scroll pababa sa pahinang ito para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga notipikasyon sa customer, paano mag-sign up para sa mga update, at kung paanong maghanda.

Sa panahon ng isang kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko, maaaring may ilang mga kustomer na nasa loob ng mga binigyang-diing hangganan na hindi naapektuhan.

 


Hindi nakikita ang pag-brownout sa inyo? Tingnan ang aming Mapa para sa Karaniwang Brownout


 

Expose as Block
No

Kasalukuyang Status ng PSPS

Nakapatay ang Kuryente

Ng 5 milyong customer ng SCE:
0  (< 1%)

 

Isinasaalang-alang ang Pagpatay ng Kuryente

Ng 5 milyong customer ng SCE:
4,025 (< 1%)

 

 

Pansinin
1) Habang regular naming isinasapanahon ang listahan ng mga naapektuhang county, ang mga datos sa mismong panahon ay maaaring maantala o kulang sapagkat palagiang pabago-bago ang mga kondisyon sa labas pati na ang kalagayan ng panahon.
2) Ang mga pagbibilang ng mga customer ay kinakalkula kada circuit o linya ng kuryente sa loob ng bawat county. Kung ang isang linya ng kuryente ay nasa dalawa o higit pang mga county, ang mga customer ay bibilangin sa bawat county, na magreresulta sa isang labis na pagkabilang. Ang mga katapusang bilang para sa bawat kaganapan ay makikita sa pag-uulat pagkatapos ng naturang kaganapan, na makikita dito

 

Mga Mapagkukunan ng Kustomer sa Panahon ng isang PSPS

Mayroong mga Sasakyan ng Community Crew ng SCE at Mga Sentrong Mahihingan ng Tulong sa Komunidad upang suportahan ang mga customer sa mga panahon ng Pagpatay ng Kuryente para sa Pampublikong Kaligtasan. Nagpapatupad tayo ng mga kasanayan sa physical distancing at nagbibigay ng Mga Customer Resiliency Kit, na may kasamang impormasyon sa PSPS, magaang merienda, tubig, maliliit na resiliency device, at personal protection equipment. Hinihiling namin na magsuot ng mga mask ang mga customer at magpatupad ng physical distancing. Para sa mga detalye tungkol sa aming mga programa at sanggunian upang matulungan kang maghanda para sa mga emerhensiya o pagkawala ng kuryente, maglick dito.

CCV

Mga Sasakyan ng Community Crew

 

 
 
 

 

CRC

Mga Sentro ng Mahihingan ng Tulong sa Komunidad

 

 
 
 
 

 

Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan sa Wildfire

Kapag potensyal na mapanganib ang lagay ng panahon sa mga lugar na malaki ang tyansang magkasunog, maaari tayong magpatawag ng kaganapang PSPS. Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming patayin ang kuryente bilang pagtugon sa isang pangangailangan sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog upang mabawasan ang banta ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga customer ay hindi isang bagay na minamaliit lamang namin, subalit ang mga kaganapang PSPS ay isa sa mga paraan upang lalo pa naming matiyak ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga customer, at ng aming mga empleyado.

Paano Gumagana Ang Mga Kaganapang PSPS?

Kapag ipinahihiwatig ng mga forecast ang matitinding lagay ng panahon, sisimulan nating tasahin ang potensyal na epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin natin ang mga makasaysayan datos upang makatulong sa panghuhula ng tyansang magkaroon ng wildfire, malapitan nating susubaybayan ang mga alerto sa pagbabantay ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at aalertuhan natin ang mga tagatugon sa insidente, kung kinakailangan.

Alamin ang tungkol sa papel na ginagampanan ng panahon sa PSPS.

Basahin ang aming fact sheet sa Mga Dahilan sa Pagdedesisyon para sa PSPS upang makaalam pa. Tingnan ang deck ng 2020 Paghahanda sa PSPS ng SCE para sa mga detalyadong update sa aming pagpaplano para sa PSPS at mga pagsisikap para mapigilan ito.

Timeline ng Notipikasyon ng PSPS

""

Pagpaplano at Pagsubaybay

 • 4-7 Araw Nang Mas Maaga: Kapag may nakikita tayong paparating na matitinding lagay ng panahon, nagsisimula na tayong magplano para sa potensyal na PSPS.
 • 3 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga paunang notipikasyon tungkol sa posibleng pagpatay ng kuryente sa mga lokal na pamahalaan at pamahalaang pangkatutubo, mga opisyal ng emerhensiya, mga unang tagatugon, mga ospital, at iba pang kritikal na imprastruktura at tagapagkaloob ng serbisyo.
 • 2 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga paunang notipikasyon sa mga customer, at mga update na notipikasyon sa mga lokal na pamahalaan at ahensiya.
 • 1 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga update na notipikasyon kasama ng anumang updated na impormasyon sa oras.
 • 1-4 na Oras nang Mas Maaga: Sa tuwing posible, magpapadala tayo ng mga notipikasyon na papatayin ang kuryente.
""

Pagkawala at Pagbabalik ng Kuryente

 • Pagpatay ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon na pinatay na ang kuryente.
 • Paghahanda para sa Muling Pagbubukas ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon bago mangyari ang muling pagbubukas ng kuryente. Iinspeksyunin ng mga field crew ang kagamitan upang matukoy kung ligtas nang ibalik ang kuryente.
 • Pagbabalik ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon na naibalik na ang kuryente.
 • PSPS All Clear: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon sa mga customer sa mga circuit na hindi na isinasaalang-alang para sa PSPS.
   
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Pagtatatuwa: Ang mali-mali o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang magbigay ng paunang abiso sa mga customer. Maaaring magkaroon ng iba pang notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may alam ang mga customer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Madalas Itanong