Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko

 

To view the PSPS Impacted Areas map we recommend using the latest version of Safari, Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.

Class name
ie-error-mesg sce-para-first-top
Expose as Block
No
Expose as Block
No
Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.

Expose as Block
No


Pagpatay ng Kuryente Para sa Pampublikong Kaligtasan - Apektado Ba Ako?

Expose as Block
No

Kapag may mga kondisyon ng panahon na maaaring magdulot ng mataas na panganib ng pagkakaroon ng wildfire, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente upang maiwasang pagmulan ng pagsiklab ang aming sistema ng kuryente. Ang mga pag-brownout na ito ay tinatawag na Public Safety Power Shutoffs.

Expose as Block
No
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Tingnan ang aming interaktibong mapag ng pag-brownout para malaman kung kasalukuyan kang apektado at para mahanap ang aming mga Pangkomunidad na Sasakyan ng Crew at Sentro ng Mapagkukunan ng tulong ng Komunidad. Bumalik muli rito para sa mga lokasyon at oras na karaniwang ibinibigay o inia-update isang araw bago ang posibleng pagpatay ng kuryente.

Tiyakin din na suriin ang mga kapaki-pakinbang na masasanggunian at mga customer care program na ito na makakatulong sa iyong maging handa at manatiling ligtas.


Kasalukuyang Status ng PSPS

Nakapatay ang Kuryente

Ng 5 milyong customer ng SCE:
0  (< 1%)

 

Isinasaalang-alang ang Pagpatay ng Kuryente

Ng 5 milyong customer ng SCE:
0 (0%)

 

 

Pansinin
1) Habang regular naming isinasapanahon ang listahan ng mga naapektuhang county, ang mga datos sa mismong panahon ay maaaring maantala o kulang sapagkat palagiang pabago-bago ang mga kondisyon sa labas pati na ang kalagayan ng panahon.
2) Ang mga pagbibilang ng mga customer ay kinakalkula kada circuit o linya ng kuryente sa loob ng bawat county. Kung ang isang linya ng kuryente ay nasa dalawa o higit pang mga county, ang mga customer ay bibilangin sa bawat county, na magreresulta sa isang labis na pagkabilang. Ang mga katapusang bilang para sa bawat kaganapan ay makikita sa pag-uulat pagkatapos ng naturang kaganapan, na makikita dito

 

Mga Mapagkukunan ng Kustomer sa Panahon ng isang PSPS

Available ang mga Pangkomunidad na Sasakyan ng Crew at Mga Center na Masasangunian ng Komunidad ng SCE para suportahan ang mga customer sa oras ng Mga Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko. Nagbibigay kami ng access sa aming customer service team, pati na mga Customer Resiliency Kits, na naglalaman ng PSPS na impormasyon, mga light snack, tubig, maliliit na resiliency device, at personal na pamprotekang kagamitan. Ang mga detalye ng lokasyon at mga oras ng operasyon ay karaniwang ina-update isang araw bago maganap ang anumang posibleng mga pagpatay ng kuryetne na PSPS. Sumusunod ang SCI sa mga naaangkop na mga tagubilin para sa COVID-19 na ibinigay ng mga ahensya sa kalusugan ng lokal at estado. Para alamin pa ang tungkol sa karagdagang programa na mapagkukunan para matulungan kang makapaghanda para sa mga emergency o pag-brownout, mag-click dito.

 

Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan sa Wildfire

Kapag potensyal na mapanganib ang lagay ng panahon sa mga lugar na malaki ang tyansang magkasunog, maaari kaming magsagawa ng kaganapang PSPS. Sa panahon ng mga kaganapang ito, maaari naming patayin ang kuryente bilang pagtugon sa isang pangangailangan sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga wildfire. Batid naming lumilikha ng mga kahirapan ang mga kaganapang PSPS para sa aming mga customer at mga komunidad, lalo na sa nagtatrabaho at nag-aaral mula sa tahanan nang dahil sa pandemyang COVID-19. Napakinggan namin ang malinaw na mensahe mula sa aming mga customer, regulator, opisyal ng gobyerno, at mga partner sa pampublikong kalusugan na kailangang gumawa ang kompanya nang higit pa para mabawasan ang pangangailangan para sa PSPS. Kasalukuyan naming tinitingnan ang mga pagkakataong mapabilis ang grid hardening para mabawasan ang pangangailangan para sa mga kaganapang PSPS at panganib ng pagkakaroon ng mga wildfire.

Paano Gumagana Ang Mga Kaganapang PSPS?

Kapag ipinahihiwatig ng mga forecast ang matitinding lagay ng panahon, sisimulan nating tasahin ang potensyal na epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin natin ang mga makasaysayan datos upang makatulong sa panghuhula ng tyansang magkaroon ng wildfire, malapitan nating susubaybayan ang mga alerto sa pagbabantay ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at aalertuhan natin ang mga tagatugon sa insidente, kung kinakailangan.

 

 • Alamin ang tungkol sa papel na ginagampanan ng panahon sa PSPS.
 • Basahin ang aming fact sheet sa Mga Dahilan sa Pagdedesisyon para sa PSPS upang makaalam pa.
 • Para sa higit pang impormasyon at pagtatasa sa mga salik na isinasaalang-alang sa mga pagdedesisyon sa PSPS, pumunta sa sce.com/pspsdecisionmaking at suriin ang technical paper sa paggawa ng desisyon.
 • Tingnan ang  Action Plan ng PSPS ng SCE  para sa detalyadong mga update tungkol sa aming pagpaplano para sa PSPS at mga pagsisikap para mapigilan ito.

Timeline ng Notipikasyon ng PSPS

Pagpaplano at Pagsubaybay

 • 4-7 Araw Nang Mas Maaga: Kapag may nakikita tayong paparating na matitinding lagay ng panahon, nagsisimula na tayong magplano para sa potensyal na PSPS.
 • 3 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga paunang notipikasyon tungkol sa posibleng pagpatay ng kuryente sa mga lokal na pamahalaan at pamahalaang pangkatutubo, mga opisyal ng emerhensiya, mga unang tagatugon, mga ospital, at iba pang kritikal na imprastruktura at tagapagkaloob ng serbisyo.
 • 2 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga paunang notipikasyon sa mga customer, at mga update na notipikasyon sa mga lokal na pamahalaan at ahensiya.
 • 1 Araw Nang Mas Maaga: Magpapadala tayo ng mga update na notipikasyon kasama ng anumang updated na impormasyon sa oras.
 • 1-4 na Oras nang Mas Maaga: Sa tuwing posible, magpapadala tayo ng mga notipikasyon na papatayin ang kuryente.
SCE Maintenance Crew

Pagkawala at Pagbabalik ng Kuryente

 • Pagpatay ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon na pinatay na ang kuryente.
 • Paghahanda para sa Muling Pagbubukas ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon bago mangyari ang muling pagbubukas ng kuryente. Iinspeksyunin ng mga field crew ang kagamitan upang matukoy kung ligtas nang ibalik ang kuryente.
 • Pagbabalik ng Kuryente: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon na naibalik na ang kuryente.
 • PSPS All Clear: Magpapadala tayo ng mga notipikasyon sa mga customer sa mga circuit na hindi na isinasaalang-alang para sa PSPS.
   
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Pagtatatuwa: Ang mali-mali o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang magbigay ng paunang abiso sa mga customer. Maaaring magkaroon ng iba pang notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may alam ang mga customer.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Still have questions? Try Ask SCE.

Mga Madalas Itanong