Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Our response to COVID-19
We’ve made some changes due to COVID-19, including suspending service disconnections for residential and small business customers for nonpayment, and only continuing critical work needed to protect public safety and reduce the risk of wildfires. Learn more here. If you have recently lost your job, even if you are receiving unemployment benefits, you may qualify for a reduced energy rate through our CARE or FERA programs.

Kaligtasan kung may Napakalaking Sunog

""

Kaligtasan kung may Napakalaking Sunog

Naging alalahanin ng buong California sa buong taon sa maraming komunidad ang mga pabago-bagong kondisyon ng panahon. Dahil sa halos isang-kaapat ng mga customer ng SCE ang nakatira sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog, isa sa aming mga prayoridad ang pagharap sa pagpigil sa at pagbawas ng mga napakalalaking sunog. Namunuhan na ang SCE sa maraming iba’t ibang mga pagpapahusay at kabguahn upang makatulong sa pagpigil ng mga napakalalaking sunog at upang agad-agad na kumilos kapag nangyari ang mga iyon.

 

Paano tumutulong ang mga Pagpapatay ng Sunog para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) sa pagpigil sa mga napakalalaking sunog

Sa panahon na may mataas na kondisyon ng pagkakaroon ng panganib dahil sa isang napakalaking sunog, maaaring pansamantala naming patayin ang kuryente sa inyong buong kapitbahayan. Mapipigilan nito ang ating sistemang electric na maging mitsa ng isang pagsiklab. Pansamantala lamang ang mga pagpapatay bilang pagtugon at ginagawa ito upang panatilihing ligtas kayo pati na ang inyong komunidad. Alamin ang higit pa tungkol sa PSPS at magpatala dito para sa mga alerto.

Nakakaranas ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko? 

 

Tingnan ang mapa at iba pang makakatulong na mga mapagkukunan ng mga customer na maaaring nakakaranas ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano ako maghahanda para sa isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko?

""

Mga Babalang PSPS

Magpatala para sa mga babala upang malaman ninyo kung kailan maaaring mangyari ang isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko at kung kailan ibabalik ang inyong kuryente. 

""

Kahandaan kung may Emergency

Alamin kung paano kayo mas lalo pang magiging handa para sa mga hindi inaasahang pagkawala ng kuryente at iba pang mga emergency. 

""

Mga Programa para sa Pangangalaga ng Customer

Samantalahin ang mga programa at serbisyo na makakatulong sa inyo na makapaghanda para sa isang PSPS.

Alamin ang Marami Pang Iba

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano ako mananatiling ligtas at may kabatiran?

""

Pagbawas ng Napakalaking Sunog

Iasang palagiang banta ng mga napakalalaking sunog sa mga customer ng SCE, mga empleyado, at sa publiko. Tingnan kung anu-ano ang mga ginagawa namin upang mapigilan ang mga iyon.

""

Ang Panahon at ang PSPS

May malaking ginagampanan ang panahon sa paglala ng mga kondisyon ng sunog. Alamin kung paanong nakakaapekto ang mga pabago-bagong kondisyon ng panahon at mga balangkas ng panahon sa panganib ng napakalaking sunog. 

""

Mga Pagpupulong sa Komunidad

Dumalo sa isang Pagpupulong ng Komunidad ukol sa Kaligtasan upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa pagpigil sa napakalaking sunog at magtanong.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Pinakahuling Balita kaugnay ng Napakalaking Sunog

Alamin ang tungkol sa aming mga pinaka-kamakailan lamang na mga pasgsusumikap para sa pagbawas ng napakalaking sunog. Maaari rin kayong manatiling may kabatiran sa pamamagitan ng pagpapatala para sa aming buwanang pahayagan sa email.

Mga Makakatulong na Tip at mga Masasangguni