Kaligtasan kung may Napakalaking Sunog

""

Kaligtasan sa Wildfire

Naging alalahanin sa buong taon sa maraming komunidad ang mga pabago-bagong kondisyon ng panahon sa buong California. Dahil sa halos isang-kaapat ngsiniserbisyuhan lugar ng SCE ang nasa may mataas na panganib na magkaroon ng sunog, ang pagtugon sa pagpigil at pagbawas ng wildfire ang isa sa aming mga pangunahing prayoridad. Namuhunan ang SCE sa iba’t ibang pagpapahusay at inobasyon para makatulong na mapigilan ang pagkakaroon ng mga wildfire at maaaksyunan kaagad kapag nangyari ang mga ito.

 

Paano tumutulong ang mga Pagpapatay ng Sunog para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) sa pagpigil sa mga napakalalaking sunog

Sa panahon ng mga kondisyon na mataas ang panganib para sa isang wildfire, maaari naming pansamantalang patayin ang kuryente sa inyong kapitbahayan. Mapipigilan nito ang aming sistema ng kuryente na mapagmulan ng pagsiklab. Pansamantala lang ang mga proactive na pagpatay ng kuryente at ginagawa ito para panatilihin kayong ligtas at ang inyong komunidad. Matuto pa tungkol sa PSPS at mag-sign up dito para sa mga babala.

Nakakaranas ng isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko?

 

Tingnan ang live na mapa at iba pang makakatulong na mga mapagkukunan para sa mga customer na maaaring nakakaranas ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano ako maghahanda para sa isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko?

""

Mga Babalang PSPS

Magpatala para sa mga babala upang malaman ninyo kung kailan maaaring mangyari ang isang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko at kung kailan ibabalik ang inyong kuryente.

""

Kahandaan kung may Emergency

Alamin kung paano kayo mas lalo pang magiging handa para sa mga hindi inaasahang pagkawala ng kuryente at iba pang mga emergency.

""

Mga Programa para sa Pangangalaga ng Customer

Samantalahin ang mga programa at serbisyo na makakatulong sa inyo na makapaghanda para sa isang PSPS.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano ako mananatiling ligtas at may kabatiran?

""

Pagbawas ng Napakalaking Sunog

Iasang palagiang banta ng mga napakalalaking sunog sa mga customer ng SCE, mga empleyado, at sa publiko. Tingnan kung anu-ano ang mga ginagawa namin upang mapigilan ang mga iyon.

""

Ang Panahon at ang PSPS

May malaking ginagampanan ang panahon sa paglala ng mga kondisyon ng sunog. Alamin kung paanong nakakaapekto ang mga pabago-bagong kondisyon ng panahon at mga balangkas ng panahon sa panganib ng napakalaking sunog. 

""

Mga Pagpupulong sa Komunidad

Dumalo sa isang Pagpupulong ng Komunidad ukol sa Kaligtasan upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa pagpigil sa napakalaking sunog at magtanong.

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Pinakahuling Balita kaugnay ng Napakalaking Sunog

Basahin ang mga kuwento at panoorin ang video tungkol sa aming mga pinakakamakailang pagsisikap para mabawasan ang pagkakaroon ng wildfiresa Energized by Edison. Maaari din kayong manatiling may alam sa pamamagitan ng pag-sign up sa mga buwanang newsletter sa email. 

Still have questions? Try Ask SCE.

Mga Makakatulong na Tip at mga Masasangguni