Working to keep you safe during COVID-19
For your safety and system reliability, outages required to reduce wildfire risk or to address conditions that pose a risk to the public will continue.
Learn more here.
Help with Financial Challenges and Payments
To help with financial challenges due to COVID-19, we are temporarily suspending disconnections for customers unable to pay their bill. Some Authorized Payment Agencies may close or provide intermittent service. We will waive late payment charges if this affects your ability to make a timely payment. If you need help, visit sce.com/billhelp

Ang Aming Mga Hakbang Para Sa Kaligtasan Kung May Napakalalaking Sunog

Prayoridad Namin ang Kaligtasan Kung May Napakalalaking Sunog

Dahil sa nagbago na ang mga kondisyon ng klima sa California, ang kinaugaliang pag-iisip tungkol sa isang “panahon” ng sunog ay naging isang pangmahabaang-taong pakikibaka laban sa mga mas matitindi, mas mabibilis lumaganap na mga napakalalaking sunog. Halos isang-ikaapat ng teritoryong sinisilbihan ng SCE ay nauring lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog. Upang mapanatiling ligtas ang ating mga kustomer, empleyado at ang publiko, ginawa naming prayoridad ang mamuhunan sa mga pagpapahusay upang maiwasan ang mga napakalalaking sunog at mabilis na kumilos kapag nangyari ang mga iyon.

Sa pagharap sa mga hamong dulot ng napakalaking sunog sa Mga Lugar na may Mataas na Panganib ng Sunog, ang aming panukalang 2020-22 Wildfire Mitigation Plan (WMP) (Plano para sa Pagpapagaan ng Napakalaking Sunog) ay nagbabalangkas ng mga pagsasagawang pagsisiyasat at paggagamit ng maraming iba’t ibang uri ng maglilikhang, bagong mga teknolohiya na magagamit upang mahulaan at mapigilan ang pagpalya ng mga kagamitan na maaaring magsiklab ng mga sunog.

""
Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Paano Namin Pinalalakas Ang Aming Sistema

""

Pag-a-Update Ng Aming Grid [pagkakakabit]

Pinatitibay naming ang aming grid sa pamamagitan ng pagpapalit ng kasalukuyang kagamitan gamit ang mga makabagong teknolohiya na nakakatulong sa pagbabawas sa mga panganib ng napakalalaking sunog, kabilang ang:

  • Mga kawad na binalot ng insulasyon (insulated wires) na nagpapababa sa pagkakataong magkaroon ng mga punit at mga pagkislap na maaaring lumikha ng mga pagsiklab kapag ang mga iyon ay napadikit sa mga hayop, halaman o iba pang mga kalat.
  • Mga pinaghalong-sangkap na poste (composite poles) na mas matatatag at mas matitibay kaysa mga posteng kahoy.
  • Mga fuse na mabilis gumana, mga makabagong pampagpigil ng kidlat, at iba pang mga kagamitan na makakatugon nang mas mabilis upang mabawasan ang mga panganib ng sunog.
Expose as Block
No
""

Pagsasagawa ng mga Gawaing Pang-iwas

Mabilis kaming tumutugon at kumikilos upang matukoy ang mga puno at iba pang mga halaman na maaaring magbanta ng panganib sa mga linya ng kuryente sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog. Noong 2018, inalis namin ang 24,500 na patay na, mamamatay pa lamang, o nalalantay na mga puno sa teritoryo na aming sinisilbihan. Dagdag pa rito, dinagdagan namin ang dalas ng mga pagpapatrol sa mga kahalamanan at siniyasat namin ang humigit-kumulang na 900,000 mga puno taun-taon. Ang aming mga pangkat ay nagsusubaybay din ng mga puno na lampas ng mga iniaatas na agwat na maaaring magbanta ng isang maaaring panganib sa mga linya ng kuryente ng kompanya.

Mag-download ng Polyeto ukol sa mga Katotohanan (Fact Sheet)

Expose as Block
No
""

Pagbabantay ng mga Kondisyon 24/7

Nakapamuhunan na kami sa ilang mga paraan upang lalo pang mapaghandaan ang mga maaaring kondisyon ng napakalalaking sunog at upang maging mas epektibo sa pagtugon sa mga kaganapang dulot ng sunog kapag nangyari na nga ang mga iyon.

Ang aming Sentro ng Kaaalaman patungkol sa Sitwasyon (Situational Awareness Center) ay may mga tauhan na nagtatrabaho nang magdamagan na kasama sa mga meteorologist at mga propesyunal sa Geographic Information System (GIS) kapag may mga kaganapan at mga pangyayari. Ang mga bago naming madetalyeng mapa ng datos ukol sa panahon (high-resolution weather data maps) ay makakatulong sa aming mga meteorologist na matukoy ang mga napakatitinding kondisyon.

Nagtatag na kami ng mga karagdagang istasyon ng panahon (weather station) na nagbibigay ng impormasyon sa mismong oras ng pangyayari tungkol sa hangin, temperatura, at kahalumigimigan upang matulungan kami sa mga pangunahing pagpasya kapag may mga maaaring kondisyon ng sunog, kabilang ang mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS).

Ang aming mga tumatakbong kamera na nagsusubaybay ng sunog (fire monitoring camera) ay makakatulong sa mga namumunong pangkat para sa mga ganitong insidente at sa mga unang tumutugon upang mas mabilis na matasa at matugunan ang mga naiulat na sunog.

Panoorin ang mga Tumatakbong Kamera

Expose as Block
No
""

Mga Pagpapatay ng Kuryente bilang Pagtugon

Isa sa mga isinagawa naming hakbang para sa pag-iwas upang makatulong sa pagpag-aalaga laban sa mga napakalalaking sunog ang mga kaganapang Pagpapatay ng Sunog para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS). Maaaring magsagawa ng mga naturang kaganapan sa panahon ng matitindi at maaaring mapapanganib na kondisyon ng panahon.

Manatiling may kaalaman tungkol sa mga pagpapatay ng kuryente at sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng PUbliko (Public Safety Power Shutoff - PSPS)

Magpatala para sa o magsapanahon ng impormasyon kung paano makikiugnay sa inyo sa My Account o tumanggap ng mga pabalita tungkol sa pagpapatay ng kuryente kabilang ang tungkol sa mga kaganapang Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS). Ayusin ang mga Pabalita >

Wala pang account sa SCE? Kayo ay makakatanggap pa rin ng mga alerto tungkol sa mga kaganapang may kaugnayan sa PSPS lamang para sa tukoy na ZIP (mga ZIP) code.

Ang Aming Mga Katuwang

Ang aming pangkat na nangangasiwa ng sunog ay nakikipagtulungan sa mga ahensiya ng sunog sa buong teritoryo na aming sinisilbihan upang:

  • Mapabuti ang pagiging maaasahan ng aming serbiyso sa panahon ng mga kritikal na pangyayari
  • Masuportahan ang kaligtasan ng publiko at ng bumbero
  • Makapagtaguyod ng mga ugnayang magpapabilis sa mga oras ng pagtugon
""
Expose as Block
No

Mga Makakatulong na Mapagkukunan ng Impormasyon

Tumanggap ng mga Babala tungkol sa Pagkawala ng Kuryente
 

Magpatala o mag-update ng inyong impormasyon pampag-ugnayan upang makakuha ng mga email o text tungkol sa pagkawala ng kuryente sa mga lugar na malapit sa inyo, kabilang ang PSPS.