Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - M-438 Service Costs

M-438 Service Costs - 2007

Estimated Total M-438 Services Costs
(Amounts based on available data at the time of posting)
($ x 1,000)

Operating Month M-438 Service Cost (Based on the operating month in which costs were incurred)
January 2007 $768.7
February 2007 $0
March 2007 $577.4
April 2007 $695.4
May 2007 $1,281.4
June 2007 $1,776.1
July 2007 $2,829.4
August 2007 $3,127.4
September 2007 $1,537.4
October 2007 $607.1
November 2007 $700.9
December 2007 $992.4
Expose as Block
No