Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information - M-438 Service Costs

M-438 Service Costs - 2007

Estimated Total M-438 Services Costs
(Amounts based on available data at the time of posting)
($ x 1,000)

Operating Month M-438 Service Cost (Based on the operating month in which costs were incurred)
January 2007 $768.7
February 2007 $0
March 2007 $577.4
April 2007 $695.4
May 2007 $1,281.4
June 2007 $1,776.1
July 2007 $2,829.4
August 2007 $3,127.4
September 2007 $1,537.4
October 2007 $607.1
November 2007 $700.9
December 2007 $992.4
Expose as Block
No