Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - FERC Standards Of Conduct

Deviations From FERC Order 717

We currently do not have any information concerning this topic.

You may direct any questions regarding this topic to Southern California Edison's Director of Regulatory Compliance, J.P. Shotwell at J.P.Shotwell@sce.com