Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - M-438 Service Costs

M-438 Service Costs - 2008

Estimated Total M-438 Services Costs
(Amounts based on available data at the time of posting)
($ x 1,000)

Operating Month M-438 Service Cost (Based on the operating month in which costs were incurred)
January 2008 $700.4
February 2008 $621.3
March 2008 $528.6
April 2008 $753.1
May 2008 $1,203.4
June 2008 $2,609.0
July 2008 $1,606.7
August 2008 $954.8
September 2008 $1,113.5
October 2008 $251.2
November 2008 $98.5
December 2008 $606.6
Expose as Block
No