Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - M-438 Service Costs

M-438 Service Costs - 2006

Estimated Total M-438 Services Costs
(Amounts based on available data at the time of posting)
($ x 1,000)

Operating Month M-438 Service Cost (Based on the operating month in which costs were incurred)
January 2006 $0
February 2006 $0
March 2006 $0
April 2006 $0
May 2006 $0
June 2006 $616.6
July 2006 $1,050.0
August 2006 $1,462.8
September 2006 $318.8
October 2006 $0
November 2006 $0
December 2006 $0
Expose as Block
No