Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - SCE Load Profiles

Historical Rate Group Load Profiles

Domestic

The data files below are SCE class average hourly loads for the Domestic Single/Multiple rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the Domestic Single/Multiple rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.

Small Commercial (GS-1)

The data files below are SCE class average hourly loads for the GS-1 rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the GS-1 rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.

Medium Commercial & Industrial (GS-2)

The data files below are SCE class average hourly loads for the GS-2 rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the GS-2 rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.

Large Power Rate Group (> 500 kW), Secondary Voltage (TOU-8-SEC)

The data files below are SCE class average hourly loads for the TOU-8-SEC rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the TOU-8-SEC rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.

Large Power Rate Group (> 500 kW),Primary Voltage (TOU-8-PRI)

The data files below are SCE class average hourly loads for the TOU-8-PRI rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the TOU-8-PRI rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.

Large Power Rate Group (> 500 kW), Sub-transmission Voltage (TOU-8-SUB)

The data files below are SCE class average hourly loads for the TOU-8-SUB rate group for 1993, 1994, and 1995. These loads were averaged to produce SCE's static load profiles for the TOU-8-SUB rate group. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process. The format of these files is the same as the format of the static load profiles. These historical load profiles are provided for information only and should NOT be used in billing or settlement.