Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information - FERC Standards Of Conduct

Transmission Provider Shared Facilities

Southern California Edison's Transmission Function Employees and Marketing Function Employees have one common, shared facility.

SCE's Marketing Function Employees are located in a dedicated quad (Quad 1D) on the first floor of SCE's General Office 1 building (G.O. 1) with a locked, keycard restricted door. A small number of Transmission Function Employees have office locations in the G.O. 1 building. These offices are located on the 4th floor (Quad 4D) in an area that is restricted to Marketing Function Employees.

SCE's main office headquarters are located in Rosemead, California and consists of General Office 1, General Office 2 (G.O. 2), General Office 3 (G.O. 3) and General Office 4 (G.O. 4). SCE's G.O. 1 is located at 2244 Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770 and physically connected with SCE's G.O. 4 located at 8631 Rush St., Rosemead, California. 91770. General Offices 2 and 3 are located across the street at 2131 Walnut Grove Av, Rosemead, California, 91770.

The G.O. 1 and G.O. 4 buildings have common areas that all employees can access. Access for Marketing Function Employees is prohibited in Quad 4C in G.O. 1 and at all other SCE facilities where Transmission Function Employees are located, except for G.O. 3. Access to the G.O. 3 building, which also contains offices for some SCE IT employees, is limited. Marketing Function Employees are restricted from access to G.O. 3 by a security checkpoint and are allowed access only if they are escorted by an authorized employee.

March 19, 2009