Hỗ Trợ Cháy Rừng
Nếu quý vị bị ảnh hưởng trong trận cháy rừng gần đây và cần được giúp đỡ, xin vui lòng vào trang mạng của chúng tôi. Để biết tin tức mới nhất về tình trạng cháy rừng kịp thời và chính xác cùng các nguồn trợ giúp an toàn, xin vui lòng vào trang Trung Tâm Hỗ Trợ.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

Regulatory Information - SCE Load Profiles

2007 Static Load Profiles

The data files in this section are static load profiles for 2007. Each file is a rate group annual profile developed using a three-year average of historical rate group load profiles. These load profiles are based on the 2004-2006 class average load profiles for 11 separate groups. Refer to the methodology of creating static load profiles for a description of the estimation process.

On May 18, 1998, SCE began implementing dynamic load profiles in place of static profiles for residential (Domestic Single/Multiple), Small Commercial (GS-1), and medium commercial/industrial (GS-2) customers. As of that date, only dynamic profiles should be used for billing or settlement for these three rate groups.

All SCE rate group load profiles are reported in Pacific Standard Time (PST), with hourly values recorded in kW.

2007 Dynamic Load Profiles
Customer Class (Rate Group) Load Profile Id (text Files) Description Rate Schedules
Domestic DOM-S/M Domestic Single/Multiple D, D-CARE, DE, DS, TOU-D-1, TOU-D-2,TOU-EV-1, TOU-EV-2.
Domestic DOM-MM Master-Metered DM, DMS-1, DMS-2, DMS-3.
LSMP GS-1 General Service,Non-demand Metered,Small Commercial GS-1, TOU-GS-1, TOU-EV-3.
LSMP TC-1 Traffic Control TC-1
LSMP GS-2 General Service,Demand Metered, Medium Commercial/Industrial GS-2, GS-2-RTP, RTP-2-GS, RTP-3-GS,TOU-EV-4.
LSMP TOU-GS General Service,Time-of-Use, Medium Commercial/Industrial TOU-GS-2, TOU-GS-2-SOP, TOU-GS-3.
AG&P PA-1 Small Agriculture & Pumping PA-1
AG&P PA-2 Agriculture & Pumping,Demand Metered PA-2
AG&P TOU-PA-5 Agriculture & Pumping, Time-of-Use TOU-PA-5.
AG&P Ag-TOU Agriculture & Pumping,Time-of-Use PA-RTP, TOU-PA, TOU-PA-3, TOU-PA-4, TOU-PA-6, TOU-PA-7, TOU-PA-SOP, TOU-PA-SOP-I.
Large Power TOU8-SEC General Service,Time-of-Use,Large Power(>500 kW), Secondary Voltage (Below 2 kv) TOU-8-S, I-6-S, RTP-2-S, RTP-2-I-S, RTP-3-S, TOU-8-CR-1-S, TOU-8-RTP-S, TOU-8-SOP-S, TOU-SOP-I-S, TOU-8-SOP-RTP-S.
Large Power TOU8-PRI General Service,Time-of-Use,Large Power(>500 kW),Primary Voltage (2 kv - 50 kv) TOU-8-P, I-6-P, RTP-2-P, RTP-2-I-P, RTP-3-P, TOU-8-CR-1-P, TOU-8-RTP-P, TOU-8-SOP-P, TOU-SOP-I-P, TOU-8-SOP-RTP-P.
Large Power TOU8-SUB General Service,Time-of-Use,Large Power(>500 kW), Sub-Transmission Voltage (Above 50 kv) TOU-8-T, I-6-T, RTP-2-T, RTP-2-I-T, RTP-3-T, TOU-8-CR-1-T, TOU-8-RTP-T, TOU-8-SOP-T, TOU-SOP-I-T, TOU-8-SOP-RTP-T.
Street Lighting St-Ltng Street and Area Lighting AL-1, DWL, LS-1, LS-2, LS-3, OL-1, AL-2.

If you have any questions regarding SCE load profiling, please contact Cyrus Sorooshian at SCE.

Expose as Block
No