Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Regulatory Information - SCE Affiliate Notices

SCE Discounts Offered to Affiliates

If Southern California Edison (SCE) provides its affiliates a discount, rebate, or other waiver of any charge or fee associated with SCE's services, SCE will post notice here, within one business day of providing those services.