Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi.

October 2019 Rate Changes

October 2019 Rate Changes

Effective October 1, 2019 the rate components listed below changed as follows.

  • DA CRS charges for vintages 2001 and 2004 only
  • CCA CRS charges for vintages 2001 and 2004 only

California Alternate Rates for Energy (CARE)

SCE’s current and revised CARE Surcharge and CARE Discount Percentage are listed below:

Rate Component $/kWh Rate or Percentage Prior to October 1, 2019 $/kWh Rate or Percentage as of October 1, 2019
CARE Surcharge* 0.00509 0.00509
CARE Discount for Commercial Accounts 29.0% 29.0%

*The CARE Surcharge rate is shown in dollars/kWh. All non-CARE, non-Street Lighting customers pay this same amount on an equal dollars/kWh basis.