Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

June 2018 Rate Changes

June 2018 Rate Changes

Effective June 1, 2018, the rate components listed below changed as follows.

  • Distribution – for D-CARE & D-FERA
  • PPPC – for all rates except D-CARE
  • TOTCA – for all rates
  • CIA – for applicable Residential rates
  • SCE Gen – for TOU-D-A, TOU-GS-1-B, TOU-D-Pilots, TOU-PA-ICE
  • CARE Surcharge

The actual impact of these rate factor changes on the customers’ bill will vary based on energy usage.

California Alternative Rates for Energy (CARE)