Wildfire Assistance
If you are impacted by a recent wildfire and in need of assistance, please visit our Disaster Support page. For timely and accurate wildfire status updates and safety resources, please visit the Assistance Center page.
당사의 코로나 바이러스-19 (COVID-19) 대응
당사는 주거 및 비즈니스 고객이 요금을 미납했을 경우 서비스를 단절하는 것을 유예하고, 공공 안전 보호 및 산불 위험 감소에 필요한 중요한 작업만을 계속하는 등 업무의 일부를COVID-19으로 인해 변경했습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하십시오. 최근에 일자리를 잃은 경우, 실업 급여를 받고 있더라도, 당사의 CARE 또는 FERA 프로그램을 통해 에너지 요금 할인 혜택을 받을 수 있습니다.

PSPS Shutoff Notification

中文

若要檢視繁體中文公共安全斷電 (PSPS) 通知,請按一下這裡 >

Tiếng Việt

Để xem Thông Báo Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng (PSPS) bằng [tiếng Việt], xin bấm vào đây >

Tagalog

Upang makita sa wikang Tagalog ang Pagpapabatid ukol sa Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff - PSPS) mag-klik dito >

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off