Chương trình đủ điều kiện về thu nhập

Sửa đổi 11/2023

Các chương trình đủ điều kiện về thu nhập: Đơn xin giảm giá

Tuyên ngôn:

Khi điền biểu mẫu này, quý vị xác nhận thông tin được cung cấp là chính xác, đồng ý cung cấp bằng chứng về lợi tức hoặc điều kiện hội đủ theo yêu cầu, và cho phép SCE chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty tiện ích khác, các nhà thầu của SCE, cơ quan tiểu bang và liên bang, và các tổ chức do CPUC chỉ định về các chương trình hỗ trợ khác cho cư dân. Ngoài ra, quý vị đồng ý nhận thông tin quảng cáo qua điện thoại, tin nhắn và email về việc tự nguyện tham gia vào các chương trình và dịch vụ khác, và sau đó, quý vị có thể chọn không nhận thông tin này. Sự tham gia của quý vị tuân theo các điều khoản và điều kiện tại sce.com/carefera.


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN


Thông tin quý vị đã cung cấp cho Southern California Edison Company (“SCE”) trong đơn ghi danh bằng văn bản, trên mạng hoặc qua điện thoại để tham gia chương trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (“CARE”) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (“FERA”) vẫn phải chính xác. Những người tham gia hội đủ điều kiện được hưởng mức giảm giá của CARE hoặc FERA, nhưng không được hưởng cả hai chương trình này, tùy thuộc vào số người trong gia đình và lợi tức hiện tại của quý vị. Trừ khi có quy định khác, tất cả các điều khoản và điều kiện được ghi bên dưới sẽ áp dụng cho việc tham gia của quý vị vào chương trình giảm giá CARE hoặc FERA (theo mỗi chương trình, nếu phù hợp, gọi là “Chương Trình”).

 • Quý vị phải đứng tên cho trương mục SCE được giảm giá theo Chương Trình (ngoại trừ các trương mục được chủ nhà hoặc công ty quản lý nhà trả hóa đơn) và quý vị chỉ có thể nhận được khoản giảm giá của Chương Trình trên hóa đơn điện tại nơi ở chính của mình.
 • Quý vị không thể được tính là người phụ thuộc trên hồ sơ khai thuế lợi tức của người khác trừ khi người đó là người phối ngẫu của quý vị.
 • Không được dùng chung đồng hồ năng lượng với nhà khác trừ khi nhà của quý vị dùng chung đồng hồ chính với các nhà khác.
 • Vào lúc quý vị ghi danh, và trong suốt thời gian tham gia Chương Trình, quý vị phải luôn luôn (1) đang tham gia còn hiệu lực vào một chương trình hỗ trợ công cộng đủ tiêu chuẩn hoặc (2) có tổng lợi tức của gia đình ở trong mức hướng dẫn hiện tại của Chương Trình.
 • Các hướng dẫn áp dụng về lợi tức của gia đình và các chương trình hỗ trợ công cộng đã được ghi rõ trong đơn ghi danh của quý vị. Quý vị cũng có thể xem lại thông tin này tại sce.com/carefera.
 • Lợi tức gia đình bao gồm tất cả lợi tức có đóng thuế và không đóng thuế từ tất cả các nguồn của tất cả những người sống trong nhà. Lợi tức gia đình bao gồm, nhưng không chỉ có lương giờ, lương tháng, tiền lãi và cổ tức, khoản cấp dưỡng cho người phối ngẫu (tiền trợ cấp ly hôn) và tiền cấp dưỡng nuôi con, các khoản trợ cấp công cộng, An Sinh Xã Hội và lương hưu, lợi tức từ cho thuê, lợi tức từ việc làm tự do, tất cả lợi tức liên quan đến việc làm, và tất cả lợi tức không phải là tiền mặt.
 • Quý vị phải thông báo cho SCE nếu quý vị không còn hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình vì bất kỳ lý do gì, kể cả vì lợi tức của gia đình quý vị vượt quá giới hạn theo hướng dẫn của Chương Trình và/hoặc quý vị không còn tham gia có hiệu lực vào (các) chương trình hỗ trợ công cộng đủ tiêu chuẩn. Quý vị có thể hủy ghi danh bang cách ghé vào sce.com/apps/iqp hoặc gọi 1-800-798-5723.
 • Quý vị sẽ phải chứng nhận lại điều kiện hội đủ của mình mỗi hai năm nếu muốn tiếp tục tham gia Chương Trình (hoặc bốn năm một lần nếu có lợi tức cố định).
 • Để tiếp tục tham gia Chương Trình, quý vị phải cung cấp tất cả tài liệu mà SCE yêu cầu, theo quyết định riêng của họ, để chứng minh: (1) quý vị còn tham gia có hiệu lực vào một chương trình hỗ trợ công cộng đủ tiêu chuẩn, hoặc (2) tổng lợi tức hàng năm của gia đình quý vị nằm trong giới hạn theo hướng dẫn của chương trình. Nếu quý vị không cung cấp tài liệu này, quý vị có thể bị xóa tên khỏi Chương Trình và không được phép ghi danh lại cho đến khi quý vị cung cấp tài lieu cần thiết.
 • Quý vị có thể cần phải tham gia chương trình Hỗ trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA), cho phép khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức nhận được các đồ điện gia dụng tiết kiệm năng lượng ở mức chi phí tối thiểu hoặc miễn phí để tham gia vào chương trình CARE.
 • Quý vị có thể bị xóa tên khỏi chương trình CARE nếu mức sử dụng điện hàng tháng vượt quá 600% mức căn bản hàng tháng được chỉ định cho quý vị.
 • Quý vị có thể bị xóa tên khỏi Chương Trình này nếu SCE nhận được hoặc phát hiện ra thông tin từ bất kỳ nguồn nào khác (như, các chương trình khác) cho thấy rằng quý vị không đủ tiêu chuẩn cho chương trình này. Nếu quý vị được coi là không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình CARE, quý vị vẫn có thể đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình FERA và có thể được chuyển sang chương trình đó nếu phù hợp.
 • Nếu hóa đơn năng lượng của quý vị được cung cấp trực tiếp bởi chủ nhà hoặc công ty quản lý nhà (các trương mục đồng hồ chính), việc quý vị tham gia vào Chương Trình này sẽ được thông báo tới chủ trương mục SCE (chủ nhà hoặc công ty quản lý). Điều này đảm bảo rằng phần sử dụng của quý vị trong hóa đơn năng lượng sẽ nhận được mức giảm giá phù hợp.
 • Khi ghi danh vào Chương trình, quý vị đã cho phép SCE chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các nhà thầu của SCE, các công ty tiện ích khác, cơ quan liên bang và tiểu bang hoặc các đệ tam nhân do Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (“CPUC”) chỉ định.
 • Thông tin cá nhân của quý vị sẽ được thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư của SCE, có sẵn tại sce.com/privacy.
 • Là người tham gia Chương trình, quý vị đồng ý và hiểu rằng quý vị có thể nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi theo số điện thoại quý vị đã cung cấp cho SCE, bao gồm cả qua Hệ Thống Bấm Số Tự Động (ATDS) hoặc tin nhắn được thu âm trước từ, hoặc thay mặt cho SCE về các khoản hồi phí, tiết kiệm hoặc thông tin khác về sự hội đủ tiêu chuẩn lợi tức thấp của chương trình. Quý vị không cần nhận những cuộc gọi đó để tiếp tục ghi danh vào Chương Trình này và nếu không muốn nhận những cuộc gọi hoặc tin nhắn đó, quý vị có thể chọn không nhận sau khi nhận được cuộc gọi đầu tiên. Hãng điện thoại của quý vị có thể thu phí tin nhắn hoặc dữ lieu.
 • SCE có thể gửi email thông tin và tiếp thị đến địa chỉ email quý vị đã cung cấp. Để được đưa ra khỏi danh sách lựa chọn nhận các email tiếp thị hay không, xin ghé vào sce.com/mysce/preference-center và bỏ chọn “SCE Updates” (Thông Tin Cập Nhật của SCE) để được đưa ra khỏi danh sách hoặc bấm vào “Unsubscribe” (Hủy Ghi Danh) trong lựa chọn nhận email tiếp thị hay không.

** ** **

Các chương trình CARE và FERA được tài trợ bởi người tiêu dùng ở California và được SCE quản lý dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) và có thể có những thay đổi về điều khoản, bao gồm cả những thay đổi bắt buộc theo lệnh của CPUC. SCE có toàn quyền sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không có thông báo trước.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các chương trình Hỗ Trợ Tài Chính của SCE, xin ghé vào cổng thông tin internet hữu ích của chúng tôi tại sce.com/carefera