Trung tâm làm mát :
Khách hàng dân cư của chúng tôi sẽ không bị ngắt kết nối do không thanh toán khi nhiệt độ được dự báo trên 100 độ trong khoảng thời gian 72 giờ tới. Trong đợt nắng nóng, đây là một số mẹo để giữ mát và tiết kiệm năng lượng. Vị trí và giờ làm việc của trung tâm làm mát được liệt kê ở đây: Tìm Trung tâm làm mát. Bạn cũng có thể gọi 2-1-1 để biết trung tâm làm mát gần bạn.

Integrated Distributed Energy Resources Partnership Pilot

California Public Utilities Commission (“Commission”) Decision 21-02-006 in Rulemaking 14-10-003 adopted a five-year distributed energy resources distribution deferral tariff pilot called the Partnership Pilot to test a new framework for procuring behind-the-meter distributed energy resources to avoid or defer utility distribution investments. The pilot is seeking to determine whether this approach can address existing challenges in the Distribution Investment Deferral Framework, which the Commission currently uses to procure distributed energy resources to avoid or defer utility distribution investments.

If you are a Developer and would like to find out more information about the Partnership Pilot and our targeted pilot areas, please go to:
https://www.sce.com/business/savings-incentives/integrated-distributed-energy-resources-partnership-pilot