Phản Ứng của Chúng Tôi với COVID-19
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ sự an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng.   Tim hiểu thêm ở đây.  

Procurement Review Group (PRG) Information

PRG Calendar

For questions regarding PRG, please contact David Balandran at David.Balandran@sce.com.

View PRG Meeting Archive.

PRG Calendar
December 12, 2019
December 5, 2019
November 13, 2019 In Person
October 10, 2019
October 2, 2019
September 20, 2019
September 18, 2019
September 4, 2019
August 21, 2019 In Person
July 24, 2019
July 10, 2019
June 18, 2019
June 14, 2019 In Person
June 12, 2019
May 20, 2019
May 8, 2019
May 1, 2019
April 17, 2019
April 3, 2019
March 20, 2019
February 20, 2019
February 6, 2019 In Person
February 4, 2019
January 23, 2019
Expose as Block
No