Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Procurement Review Group (PRG) Information

PRG Calendar

For questions regarding PRG, please contact David Balandran at David.Balandran@sce.com.

View PRG Meeting Archive.

PRG Calendar
May 29, 2020
May 27, 2020
May 13, 2020
April 22, 2020
April 10, 2020
March 23, 2020
February 19, 2020
February 13, 2020
February 5, 2020 In Person
January 24, 2020
December 19, 2019
Expose as Block
No