Phản ứng với COVID-19 của chúng tôi
Chúng tôi đã có một số thay đổi do COVID-19, bao gồm tạm dừng cắt dịch vụ vì không trả hóa đơn cho khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ, và chỉ tiếp tục công việc nào quan trọng cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng và giảm nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm tại đây. Nếu quý vị mới bị mất việc làm, ngay cả khi quý vị đang nhận trợ cấp thất nghiệp, quý vị cũng có thể đủ điều kiện được hưởng giảm giá năng lượng qua các chương trình CARE hoặc FERA của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

BioMAT Feed-in Tariff (Senate Bill 1122)

Null

The California Public Utilities Commission (CPUC) issued Decision (D.) 15-09-004, which approved, as modified, the BioMAT Tariff and Contract implementing SB 1122 approved in D.14-12-081.

SCE will begin accepting applications for BioMAT on December 1, 2015. For more information, or to participate in BioMAT, please visit the BioMAT website located at https://scebiomat.accionpower.com/BioMAT/home.asp. Applicants must register with the site to participate in the BioMAT program. BioMAT documents, schedule, announcements and other information is available to the public on the site without registering.