Programa ng Backup na Baterya para sa Kritikal na Pangangalaga

""

Critical Care Backup Battery Program

Ang pagbibigay ng maaasahang kuryente at mapanatiling ligtas ang mga customer ay isang priyoridad. Gusto naming tulungan ang mga sambahayang nangangailangan ng paggamit ng mga aparatong medikal na pinapagana ng kuryente na maging handa para sa di-inaasahang pag-brownout. Ang aming Critical Care Backup Battery Program (CCBB) ay nag-aalok sa iyo ng libreng portable backup na baterya para mapagana ang iyong mga aparatong medikal sakaling mag-brownout. At kung kinakailangan mong lumikas dahil sa pag-brownout, makakatulong ang portable device na ito habang lumilipat ka sa mas ligtas na lugar.

Expose as Block
No

Sino ang kwalipikadong makibahagi sa CCBB Program? *

Maaari kang maging kuwalipikado kung nakatira ka sa mga lugar na may mataas na peligro na magkasunog at kung ikaw ay:

  • Naka-enroll sa aming programa ng Medical Baseline , na nangangailangan ng regular na paggamit ng mga kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente o ibang kuwalipikadong aparatong medikal

At ...

  • Naka-enroll sa alinman sa programang Alternatibong Presyo sa Kuryente ng California (CARE) o programang Tulong sa Pagbabayad ng Kuryente sa Pamilya (FERA). Alamin pa >

Ano ang kasama sa CCBB Program?

Kasabay ng isang portable, rechargeable, malinis-na-enerhiya na backup na baterya, ang programa ay nagbibigay ng isang solar panel kit para sa karagdagang kakayahan nito sa pagtsa-charge. Ang mga baterya ay may iba't ibang laki para magbigay ng pansamantalang kuryente sa mga kritikal na aparatong medikal, at libreng inihahatid at isine-set up ang mga ito, pati na ang mga solar panel, sa mga customer. Ang lahat ng baterya ay sinusuportahan ng 3-taong warranty.

Anong mga medikal na aparato ang sinusuportahan ng backup na baterya?

Depende sa laki ng baterya, ang pansamantalang pang-backup na kuryente ay maaaring gamitin sa mga aparato tulad ng isang nebulizer, motorized wheelchair charger, respirator, ventilator, o iba pang medikal na aparato. Tingnan ang listahan ng mga kuwalipikadong medikal na aparato .

Paano gumagana ang CCBB Program?

Makikipag-usap sa iyo sa telepono ang aming aprubadong contractor para ma-verify ang iyong pagiging kwalipikado, malaman ang naaangkop na laki ng baterya para sa iyong kasalukuyang (mga) aparato sa medikal, at makapagsaayos ng isang appointment para maihatid ito. Tulad ng baterya, ang paghahatid at pagse-set up - kasama na rito ang pagsusuri sa simpleng operasyon at pangangalaga sa kagamitan - ay ibinibigay sa iyo nang libre.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito.

Kung nakatanggap ka ng isang sulat, maaari kang maging kuwalipikado para sa programang ito. Tumawag sa inyong lokal na contractor na nakalista sa liham. Kung may mga tanong ka tungkol sa programa, tumawag sa amin sa 1-800-736-4777.

Hindi kuwalipikado para sa CCBB?

Matuto pa nang higit tungkol sa mga programa sa pangangalaga sa customer na iniaalok namin para sa mga kwalipikadong customer kabilang na ang mga backup power solution at rebate para sa mga portable power solution at generator.

Matuto pa nang higit tungkol sa iba pang  tool, masasanggunian, at programa .

* Ang Critical Care Backup Battery Program ay pinondohan ng mga consumer ng utilidad ng California at pinangangasiwaan ng Southern California Edison sa ilalim ng patnubay ng Komisyon ng Pampublikong Utilidad ng California Maaaring may nalalapat na mga karagdagang paghihigpit at limitasyon sa programa. Ang mga serbisyo ay maaaring hindi available sa lahat ng lugar. Ang kaayusan sa mga serbisyong ito ay first-come, first-served hanggang sa magamit ang pondo o ihinto ang programa. Ang Program ay maaaring mabago o magwakas nang walang paunang abiso. Ang mga mamimili sa California ay hindi obligadong kumuha ng anumang serbisyo na may bayad o ng iba pang serbisyo na hindi pinopondohan ng programang ito. Ang programang ito ay available sa mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan. Para sa mga nangungupahan, maaaring kailanganin ang nakasulat na permiso ng may-ari bago maihatid ang mga serbisyo.