Public Safety Power Shutoffs (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko)

PSPS is no longer under consideration for the next 48 hours.

 

Public Safety Power Shutoff [Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko] - Maaapektohan ba ako?

 

Dahil sa humusay ang kalagayan ng panahon pangsunog sa mga lugar na madaling magkasunog, wala na sa kasalukuyan na higit pang mga customer sa aming teritoryo na sinisilbihan na iniisip para sa Public Safety Power Shutoff [pagpatay ng kuryente para sa kaligtasan ng publiko].

Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
PSPS-De-energized
Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
PSPS-Under-Consideration
Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
PSPS-CCV
Expose as Block
No
Expose as Block
Yes
Exposed Title
PSPS-CRC
""

Powering Off for Wildfire Safety (Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan kung may Napakalalaking Sunog)

Kung mayroong posibleng mapapanganib na kondisyon ng panahon sa mga lugar na madaling magkaroon ng sunog, maaaring kailanganin nating tmagsaalang-alang ng Public Safety Power Shutoff (PSPS) (Mga Pagpapatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko). Sa panahon ng ganitong kaganapan, agad kaming kikilos upang patayin ang kuryente sa mga lugar na may mataas na panganib na magkasunog upang mabawasan ang banta ng pagkakaroon ng mga napakalalaking sunog. Ang pagpapatay ng kuryente ng aming mga kustomer ay hindi isang bagay na binabasta-basta lamang namin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaganapang PSPS ay isa sa mga pamamaraan upang mas matiyak namin ang kaligtasan ng publiko, ng aming mga kustomer, at ng aming mga empleyado.

Manatiling may Kaalaman

Tiyakin na ang impormasyon kung paano kayo makokontak ay wasto at magpalista upang makatanggap ng mga alertong may kaugnayan sa pagkawala ng kuryente.

Paano gumagana ang mga kaganapang PSPS?

Kung sinasabi sa mga pagtataya ng panahon na lumalala ang mga kondisyon ng panahon, sisimulan naming tasahin ang mga posibleng epekto sa mga apektadong lugar. Susuriin namin ang mga datos ayon sa kasaysayan upang makatulong sa paghula kung malamang bang magkaroon ng isang napakalaking sunog, masusing susubaybayan ang mga alertong kaugnay ng kalagayan ng panahon mula sa National Weather Service (NWS), at maglalagay ng mga tutugon sa insidente kapag may alerto, kung kailangan. Pagtatatwa: Ang pabugso-bugso o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring maka-apekto sa kakayahan namin na makapagbigay ng paunang pabatid sa mga kustomer.

""

Unang Notipikasyon: 2 Araw Bago Mangyari

Kung ang mga kondisyon ng panahon ay magbibigay-katuwiran sa isang posibleng PSPS, pasasabihan natin ang mga kustomer na maaaring maapektuhan.

Expose as Block
No
""

Pangalawang Notipikasyon: 1 Araw Bago Mangyari

Kung magpupursige ang mga kondisyon ng panahon, muli naming pasasabihan ang mga apektadong kustomer.

Expose as Block
No
""

Pangatlong Notipikasyon: Papatayin ang Kuryente o Power Shutoff

Kung kukumpirmahin ng mga kondisyon ng panahon ang desisyon na putilin ang kuryente, magpapadala kami ng isang notipikasyon sa mga apektadong kustomer.

Expose as Block
No
""

Pang-apat na Notipikasyon: Kapag Binuksan na Ulit ang Kuryente

Kapag bumalik na sa mas ligtas na kondisyon ang panahon, titiyakin ng mga tauhan namin sa field na ang kuryente ay maaari nang buksan nang ligtas. Magpapadala kami ng notipikasyon na magsasabi sa mga naapektuhang kustomer na binuksan na ulit ang kuryente.

Expose as Block
No

Maaaring magkaroon ng iba pang mga notipikasyon ayon sa pangangailangan upang mapanatiling may kaalaman ang mga kustomer.

4-7 Araw Bago Mangyari

Kung tinatayang magkakaroon ng matitinding sunog, magsisimula ang SCE ng isang pagtatantiya ng mga modelo upang matasa ang posibleng epekto.

4 na Araw Bago Mangyari

Susubaybayan ng SCE ang mga alertong may kaugnayan sa kondisyon ng sunog mula sa National Weather Service (NWS) at ipagpapatuloy ang pagsusuri ng mga tinatantiyang modelo. Maglalagay ng mga tutugon sa insidente kapag inalerto.

2 Araw Bago Mangyari

Tinatantiyang magkakaroon ng napakatitinding sunog. Makikipag-ugnayan sa komunidad na mangangasiwa ng emergency, uunahin ang mga unang tutugon at ang lokal na pamahalaan. Sisimulan ang mga notipikasyon para sa mga kustomer kaugnay ng pagkakaroon ng posibleng PSPS.

1 Araw Bago Mangyari

Malamang na mangyayari na agad ang matitinding sunog; ipagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa komunidad na mangangasiwa ng emergency, mga unang tutugon, lokal na pamahalaan, at mga kustomer kaugnay ng pagkakaroon ng posibleng PSPS.
Magpapadala ng pangalawang notipikasyon sa mga kustomer.

Habang Nagaganap: Patay Ang Kuryente

Patutunayan ng mga tauhan sa field na may nagaganap na matitinding sunog, pasasabihan ang komunidad na mangangasiwa ng emergency, mga unang tutugon, lokal na pamahalaan, at mga kustomer na patayin ang kuryente. Tandaan na ang pabugso-bugso o biglaang pagsisimula ng mga kondisyon ay maaaring maka-apekto sa kakayahan naming makapagbigay sa mga kustomer ng paunang pabatid.
Magpapadala ng pangatlong notipikasyon sa mga kustomer.

Pagkatapos: Bubuksan Na Ang Kuryente

Bumalik na sa mga ligtas na antas ang kondisyon ng sunog; ang mga tauhan sa field ay magsasagawa ng mga pag-iinspeksyon at pagpapatrol ng mga kagamitan, pagkatapos ay bubuksan na ang kuryente sa mga apektadong lugar; magpapadala ng notipikasyon sa mga naapektuhang partido.
Magpapadala ng pang-apat na notipikasyon sa mga kustomer.

Expose as Block
No
""

Paano ko malalaman kung nakatira ako sa isang lugar na nasa mataas na panganib ng sunog?

Maaaring magsaalang-alang ng isang kaganapang PSPS kung nakatira kayo sa isang lugar na itinuring na isang lugar na may banta ng mataas na panganib ng sunog ayon sa California Public Utilities Commission (CPUC). Lumikha na ang CPUC ng mga mapa upang matulungan kayong malaman kung nakatira kayo sa isa sa mga apektadong lugar na ito.

Mahahanap ang higit pang impormasyon sa website ng CPUC, tungkol kung papaano ginawa ang mga mapa

Paano ako maghahanda para sa mga kaganapang PSPS?

Simulan ang Pagpaplano Ngayon

Alamin kung paano maghahanda ng isang kit ng mga pantustos kapag walang kuryente (outage supply kit), ihanda ang inyong tahanan para sa mga pagpapatay ng kuryente sa hinaharap, at manatiling ligtas kapag nawalan ng kuryente.

Alamin ang mga Tip

Umaasa sa mga kagamitang medikal?

Kung kayo ay isang kustomer na Medical Baseline at umaasa sa mga kagamitang medikal na pinapagana ng kuryente, kailangang magplano kayo upang magkaroon ng isang mapagkukunan ng kuryente kapag walang kuryente (backup power source), tulad ng isang nagtutustos ng kuryente nang tuloy-tuloy, o isang lokasyon na mapupuntahan ninyo kung sakaling mawalan ng kuryente.

Tingnan ang Energy Star® Certified Products

Kailangan ng karagdagang impormasyon?

Para sa mga karagdagang tip at mapagkukunan kapag walang kuryente, bisitahin ang PrepareforPowerDown.com.

Customer Service: 1-800-655-4555
ESPAÑOL: 1-800-441-2233
한국어: 1-800-628-3061
中文: 1-800-843-8343
TIẾNG VIỆT: 1-800-327-3031
Cambodian: 1-800-843-1309

Expose as Block
No
Add Horizontal line
Off

Mga Bagay-bagay na Madalas Itanong

1. Ano ang isang Pagputol ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko?

Totoo at lumalala ang panganib ng napakalalaking sunog sa California. Isa sa mga paraan kung paanong binabawasan ng SCE ang mga panganib ng napakalalaking sunog ay ang mga Pagputol ng Kuryente para sa Kaligtasan. Sa panahon ng ganitong mga kaganapan, maaaring kailanganin natin na aktibong umaksyon at putulin agad ang kuryente nang pansamantala na resulta ng paglala ng mga kondisyon ng panahon — na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng linya ng kuryente o pagdiklap nito, na posibleng lumikha ng isang napakalaking sunog. Ang mga kaganapang PSPS ay pansamantala at isinasagawa upang mapanatiling ligtas kayo at ang inyong komunidad.

Bagaman mahirap mahulaan kung gaano kadalas mangyayari ang paglala sa mga kondisyon ng panahon, totoo at lumalala ang panganib ng napakalalaking sunog sa California. Kailangang maging handa ang mga mamamayan ng California nang may isang plano at kailangang mayroong isang emergency kit. Ang mga kustomer ng SCE ay maaaring magsapanahon ng impormasyon kung paano sila makokontak at makakakita sila ng mga makakatulong na tip para sa kaligtasan sa sce.com/BePrepared.

2. Sa anong mga kondisyon magsasagawa ang SCE ng isang PSPS?

Ang malalalang mga kondisyon ng panahon ay maaaring maging sanhi ng paglipad ng mga halaman at iba pang mga bagay-bagay papunta sa mga linya ng kuryente na posibleng lumikha ng isang napakalaking sunog. Sa ganitong mga kondisyon, maaaring pansamantala naming putulin ang kuryente ng mga kustomer upang panatilihing ligtas kayo at ang inyong komunidad. Isinasaalang-alang ng SCE ang ilang mga salik at mga kondisyon bago magdeklara ng isang PSPS. Kabilang dito ang, ngunit hindi limitado sa:

  • Napakalakas na hangin (kabilang ang mga Red Flag Warning na idineklara ng National Weather Service)
  • Mababa ang kahalumigmigan
  • Tuyong mga halaman na maaaring pagmulan ng pagningas
  • Mga na-obserbahan sa paligid
  • Banta ng sunog sa inprastraktura ng kuryente
  • Panganib sa kaligtasan ng publiko

3. Sino ang nagdedesisyon para gawin ang isang PSPS?

Bawat utility ay nagpapasiya kapag may panawagan para sa isang PSPS at kung paano ito ipatutupad. Ang tatlong pinakamalalaking utility sa California na pag-aari ng mga imbestor, sa utos ng California Public Utilities Commission, ay makikipag-ugnayan sa isa’t isa upang ihanda ang lahat ng mga mamamayan ng California para sa banta ng napakalalaking sunog at para sa mga pagpapatay ng kuryente sa mga pagkakataong matindi ang kondisyon ng panahon. Alamin ang iba pang mga impormasyon tungkol sa pagsusumikap na ito sa buong state sa: prepareforpowerdown.com.

Expose as Block
No

4. Sino ang maaapektuhan ng PSPS?

Ang mga kustomer na nakatira sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog ayon sa pagpapakahulugan ng California Public Utilities Commission ay mas malamang na makakaranas ng isang PSPS. Gayunpaman, ang mga kustomer na hindi nakatira sa mga naturang lugar na may mataas na panganib ng sunog ay maaari ring maapektuhan dahil magkakadugtong ang mga grid ng kuryente. Ang SCE ay may isang network ng mga circuit na nagtutustos ng kuryente sa 15 milyong tao sa loob ng 50,000-k’wadrado-milyang lugar sa sentro (central), sa baybaying-dagat (coastal) at sa Katimugang (Southern) California. Sinuman sa California ay maaaring maapektuhan ng mga kaganapang emergency tulad ng PSPS at kailangang maging handa nang may isang plano.

Ang mga kustomer ng SCE ay kailangang magsapanahon ng impormasyon kung paano silang makokontak at magpalista upang makatanggap ng mga alertong kaugnay ng PSPS sa: sce.com/OutageAlerts.

5. Paano naman ang mga kustomer na umaasa sa mga kagamitang medikal para sa kanilang kalusugan at kaligtasan?

Isinasali namin at kinikilala ang mga kustomer na kailangang-kailangang mapangalagaan sa pamamagitan ng isang nagtutuloy-tuloy na batayan bago pa man mangyari ang isang PSPS. Ang mga pagkawala ng kuryente ay mangyayari rin sa ating mga siniserbisyuhang lugar na walang kaugnayan sa isang PSPS, kayâ ang mga kustomer ay mangailangang maghanda upang matiyak na ang kagamitang medikal ay gagana sa panahon na walang kuryente. Hinihikayat namin ang aming mga kustomer na kailangang-kailangang mapangalagaan na magkaroon na ngayon ng isang planong pang-back-up. Ang mga kustomer na may espesyal na kagamitang medikal ay kailangang magtiyak na nasa amin ang pinaka-napapanahong impormasyon kung paano sila makokontak upang mapasabihan namin sila ng tungkol sa pagputol ng kuryente. Para sa karagdagang impormasyon: sce.com/MedicalBaseline.

Tandaan: Ang mga kustomer na kailangang-kailangang mapangalagaan ay mga kustomer na nakapailalim sa isang grupo ng mga kustomer na tinatawag na “medical baseline” na mga kustomer. Ang medical baseline na mga kustomer ay maaaring may kagamitang medikal, subalit hindi lahat ng mga kagamitang iyon ay kagamitang kritikal, na magliligtas ng buhay.

Expose as Block
No

6. Paano tayo nakikipag-ugnayan bago ang, sa panahon ng, at pagkatapos ng isang PSPS

Nilalayon namin na pasabihan ang mga apektadong kustomer humigit kumulang na dalawang araw nang mas maaga pa bago ang isang posibleng pagpapatay ng kuryente. Ang notipikasyong ito ay sa pamamagitan ng email, text o tawag sa telepono. Maaari rin kaming magpadala ng isa pang pabatid sa mga kustomer mga isang araw bago ang isang posibleng pagputol ng kuryente. Pananatilihin naming regular na napapasabihan ang mga kustomer sa aming website at sa mga social media channel. Pasasabihan din namin ang mga apektadong kustomer kapag ibinalik na ang kuryente. Makakapagpalista ang mga kustomer ng SCE upang makatanggap ng mga alertong kaugnay ng PSPS sa: sce.com/OutageAlerts.

7. Nakikipag-ugnayan ba ang SCE sa mga lokal na pamahalaan at sa mga unang tumutugon bago ang at sa panahon na may isang kaganapang PSPS?

Nang mas maaga pa bago ang mga kaganapang PSPS, makikipagpulong ang SCE sa mga lokal na pamahalaan, sa komunidad na nangangasiwa ng emergency, at sa mga unang tumutugon upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa protokol ng PSPS, kabilang ang lokasyon ng mga circuit na nasa kanilang hurisdiksyon na maaaring putulin sa panahon ng isang kaganapang PSPS.

8. Gaano katagal bago ibalik ang kuryente ko pagkatapos ng isang kaganapang PSPS?

Ang isang kaganapang PSPS ay magtatagal hanggat mayroong mapapanganib na kondisyong magpapalala sa sunog. Kung putol ang mga circuit, ang mga naturang circuit at mga linya ay iinspeksyunin upang matiyak na wala nang mga problemang maaaring lumikha ng isang panganib bago ibalik nang ligtas ang kuryente. Kailangang tingnan ng mga tauhan ng SCE ang mga linya ng kuryente sa mga oras ng maghapon kayâ malimitahan ang mga operasyon sa magdamag.

Kailangang maging handa ang mga kustomer na mawalan ng kuryente sa loob nang mas pinahaba pang panahon habang may isang PSPS. Kailangang maghanda na ngayon ng mga planong pang-emergency ang mga kustomer. Mag-klik dito para sa karagdagang mga detalye.

9. Magkakaroon ba ng lumilipat-lipat na iskedyul ng pagkawala ng kuryente habang may nagaganap na isang PSPS?

Maaaring maapektuhan ang pagka-maaasahan ng sistema habang may isang bihirang-bihirang, may mas malawak na nasasakupang kaganapang PSPS at maaaring magresulta sa lumilipat-lipat na iskedyul ng pagkawala ng kuryente. Maaaring walang kuryente ang mga kustomer sa loob nang mas pinahaba pang panahon at kailangang magsagawa na ngayon ng mga hakbang upang maging handa. Makakakita ng mga tip kaugnay ng kahandaan sa: sce.com/BePrepared or readyforwildfire.org.

10. Anu-ano ang iba pang mga hakbang na ginagawa ng SCE upang mabawasan ang panganib ng napakalaking sunog?

Ang pagpapatay ng kuryente sa mga panahong may mga nagaganap na malalalang kalagayan ng panahon ay isa lamang sa mga komponente ng Plano ng SCE upang Mapahupa ang Napakalaking Sunog (Wildfire Mitigation Plan). Patuloy naming babawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga kagamitang elektrikal na pinagmumulan ng mga napakalalaking sunog, at gumagamit ng mga higit pa sa mga pamamaraan ng industriya upang malabanan ang mga bagong kondisyong kinakaharap namin. Nakapagpatupad na kami ng iba’t ibang mga teknolohiya para sa makabagong gawaing pang-kaligtasan kapag may sunog, kabilang ang instalasyon ng mga high-definition na camera, mga istasyon ng panahon at milya-milyang mga linya ng kuryente na insulated o binalutan ng insulasyon. Pinapalawig din namin ang aming mga gawaing pang-operasyon tulad ng pinahusay na pag-iinspeksyong pang-overhead, pangangasiwa ng mga halamanan at mga protokol kung paanong tutugon kapag may emergency.

Expose as Block
No