SCE Public Safety Power Shutoff Update


Class name
left-box-content
Expose as Block
No
Class name
sce-ot-main-title
Expose as Block
No

Winds have died down and we are starting to inspect our lines for damage. Power restoration timing depends on need for daylight for safe inspections and the accessibility of power lines. We will alert you again when your power comes back on.

For updated restoration estimates in your area, and for location of SCE community resources, visit sce.com/outagemap.

Please turn off or unplug any appliances or equipment that could restart automatically and inspect your property for downed power lines.

We understand that Public Safety Power Shutoff events can be disruptive and thank you for your patience as we work to keep your community safe.

REMEMBER: If you see a downed power line, call 911 first, and then notify SCE at 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Los vientos han amainado y estamos empezando a inspeccionar nuestras líneas en busca de daños. El restablecimiento del suministro eléctrico dependerá de la luz natural necesaria para realizar inspecciones seguras y de la accesibilidad de las líneas eléctricas. Le volveremos a avisar cuando esto suceda. 

Para conocer las estimaciones actualizadas sobre el restablecimiento del suministro eléctrico en su zona y la ubicación de los recursos comunitarios de SCE, visite sce.com/outagemap

Apague o desenchufe cualquier electrodoméstico o equipo que pueda encenderse automáticamente e inspeccione su propiedad en busca de líneas eléctricas caídas. 

Entendemos que los eventos de corte de energía por motivos de seguridad pública pueden causar inconvenientes y le agradecemos su paciencia mientras trabajamos para mantener protegida a su comunidad.  

RECUERDE: si ve una línea eléctrica caída, llame al 911 y luego notifique a SCE al 1‑800‑611‑1911.

Expose as Block
No

바람이 잦아들어 라인 손상 점검을 시작했습니다. 전력 복구 시기는 안전한 검사를 위해 필요한 일광과 전력선 접근성에 따라 달라집니다. 전력이 복구되는 대로 다시 알려드리겠습니다. 

고객님 지역에서 예상되는 복구 시기와 SCE 커뮤니티 리소스 위치를 보려면 sce.com/outagemap을 방문하십시오. 

자동으로 재시작될 수 있는 모든 가전 제품 또는 장비를 끄거나 전원 플러그를 뽑은 후 문제가 있는 전선을 점검하십시오. 

공공 안전 전원 차단이 얼마나 큰 불편을 수반하는지 잘 알고 있습니다. 당사가 지역 사회의 안전을 지키기 위해 노력하는 동안 기다려 주셔서 감사합니다.  

기억하세요. 바닥에 떨어진 송전전을 보시면 먼저 911에 신고한 후, SCE(1-800-611-1911)에도 알려주세요.
 

Expose as Block
No

風已停歇,我們開始檢查我們的線路是否有損壞。電力恢復時間取決於安全檢查所需的日光和電線的可達性。當您恢復供電時,我們會再次提醒您。

有關您所在地區的最新估計恢復時間,以及 SCE 社區資源的地點,請訪問 sce.com/outagemap

請關閉或拔掉任何可能自動重啟的電器或設備的插頭,並檢查您的物業是否有掉落的電線。 

我們明白公共安全斷電 (Public Safety Power Shutoff) 事件可能會造成破壞,我們努力確保社區安全,感謝您耐心配合。  

請記住:如果您發現電線掉落,請先撥打 911 ,再撥打 1-800-611-1911 通知 SCE。
 

Expose as Block
No

Gió đã tắt và chúng tôi đang bắt đầu kiểm tra các đường dây xem có bị hư hại không. Thời gian khôi phục điện phụ thuộc vào nhu cầu ánh sáng ban ngày để kiểm tra an toàn và khả năng tiếp cận của đường dây điện. Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn khi nguồn điện của bạn hoạt động trở lại. 

Để biết các ước tính khôi phục được cập nhật trong khu vực của bạn và để biết vị trí của tài nguyên cộng đồng SCE, hãy truy cập sce.com/outagemap

Vui lòng tắt hoặc rút phích cắm của bất kỳ thiết bị hoặc dụng cụ nào có thể tự động khởi động lại và kiểm tra tài sản của bạn xem có đường dây điện bị hỏng không. 

Chúng tôi hiểu rằng các sự kiện Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng có thể gây gián đoạn và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi nỗ lực để giữ an toàn cho cộng đồng.  

HÃY NHỚ: Nếu bạn thấy đường dây điện bị đứt, hãy gọi 911 trước và sau đó thông báo cho SCE theo số 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Humina na ang hangin at sinisimulan na naming inspeksyunin ang aming mga linya para sa pinsala. Ang oras ng pagbabalik ng kuryente ay nakadepende sa pangangailangan ng liwanag ng araw para sa ligtas na pag-inspeksyon at accessibility ng mga linya ng kuryente. Aalertuhan ka naming muling kapag naibalik na ang inyong kuryente. 

Para sa updated na mga tinatayang pagpapanumbalik sa inyong lugar, at para sa lokasyon ng mga mapagkukunan ng komunidad ng SCE, bisitahin ang sce.com/outagemap

Mangyaring patayin o tanggalin ang plug ng anumang appliances o equipment na maaaring awtomatikong mag-restart at inspeksyunin ang inyong property para sa mga bumagsak na linya ng kuryente. 

Nauunawaan namin na ang mga kaganapan sa Kaligtasan ng Publiko sa Pagpatay ng Kuryente ay maaaring maging nakakagambala at salamat sa iyong pasensya habang nagtatrabaho kami upang mapanatiling ligtas ang iyong komunidad.  

TANDAAN: Kung makakakita kayo ng bumagsak na linya ng kuryente, tumawag muna sa 911, at pagkatapos ay ipagbigay-alam sa SCE sa 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

ها قد هدأت الرياح، وبدأنا في فحص الكابلات؛ بحثًا عن أية تلفيات بها. يعتمد توقيت إعادة توصيل التيار على حاجتنا إلى ضوء النهار لإجراء عمليات تفتيش آمنة، وقدرتنا على الوصول إلى الكابلات. سنتواصل معك مرة أخرى عند إعادة توصيل التيار لديك. 

لمتابعة آخر المستجدات بخصوص الوقت المقدر لإعادة توصيل التيار في منطقتك، وبيانات مواقع الموارد المجتمعية الخاصة بشركة أديسون جنوب كاليفورنيا، تفضَّل بزيارة هذا الرابط: sce.com/outagemap

يُرجى إيقاف تشغيل أي أجهزة أو معدات تُعيد تشغيل نفسها تلقائيًا أو افصل عنها التيار، وتفقد المبنى والمكان عندك بحثًا عن أي كابلات ربما تكون قد سقطت من مكانها. 

نحن ندرك أن عمليات قطع التيار لأغراض السلامة العامة قد تكون أمرًا مربكًا، ونشكركم مرة أخرى على تفهمكم المستمر، بينما نعمل على الحفاظ على سلامة مجتمعكم!  

تذكر: إن رأيت أحد الكابلات الكهربائية ساقطًا، اتصل أولًا بالرقم: 911، ثم أبلغ شركة أديسون جنوب كاليفورنيا من خلال الرقم: 1911-611-800-1.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Քամիները սատկել են, եւ մենք սկսում ենք ստուգել մեր գծերը՝ վնասվելու համար։ Հզորության վերականգնման ժամկետը կախված է անվտանգ ստուգումների եւ էլեկտրահաղորդման գծերի հասանելիության համար ցերեկային լուսավորության անհրաժեշտությունից: Մենք կրկին կզգուշացնենք ձեզ, երբ ձեր զորությունը նորից գա: 

Ձեր տարածքում վերականգնման թարմացված հաշվարկների եւ SCE համայնքային ռեսուրսների տեղակայման համար այցելեք sce.com/outagemap

Խնդրում ենք անջատել կամ անջատել ցանկացած սարքավորում կամ սարքավորում, որը կարող է ավտոմատ կերպով վերսկսել եւ ստուգել ձեր գույքը իջեցված հոսանքի լարերի համար: 

Մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած Հանրաային անվտանգության էլեկոտրաէներգիայի անջատումները կարող են խանգարել և մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր համբերության համար, քանի որ մենք աշխատում ենք ձեր համայնքը ապահով պահելու համար:  

ՀԻՇԵՔ․ Եթե տեսնեք վնասված (պոկված, կախված, ընկած) էլեկտրահաղորդման գիծ, նախ զանգահարեք 911, այնուհետև տեղեկացրեք այդ մասին SCE-ին՝ 1-800-611-1911 հեռախոսահամարով։

Expose as Block
No

بادها فروکش کرده و ما شروع به بررسی خطوط خود از حیث آسیب‌دیدگی می‌کنیم. برنامه زمانی وصل کردن برق به نیاز به نور روز برای بازرسی ایمن و دسترسی به خطوط برق بستگی دارد. وقتی برق منطقه شما وصل شود، دوباره به شما اطلاع خواهیم داد. 

برای مشاهده برآوردهای به‌روزرسانی شده درباره وصل شدن برق منطقه خود و یافتن منابع جامعه SCE، به sce.com/outagemap رجوع کنید. 

لطفاً وسایل یا لوازم خانگی که می‌توانند به طور خودکار راه‌اندازی مجدد شوند را خاموش کنید یا از برق بکشید و ملک خود را از حیث خطوط برق قطع شده بررسی کنید. 

متوجه هستیم که رویدادهای برق برای حفظ ایمنی عمومی می‌تواند در روند زندگی افراد اخلال ایجاد کند و از شکیبایی شما در زمانی که در حال تأمین امنیت جامعه هستیم، سپاسگزاریم!  

به خاطر داشته باشید: در صورت مشاهدۀ خط برق قطع‌شده، ابتدا با شماره 911 تماس بگیرید و سپس از طریق شمارۀ ‎1-800-611-1911‎ به SCE اطلاع دهید.

Class name
sce-text-direction-rtl
Expose as Block
No

Les vents sont tombés et nous commençons à inspecter nos lignes afin de constater les dégâts. L'heure du rétablissement du courant dépend de la lumière du jour nécessaire pour conduire des inspections sûres ainsi que de l'accessibilité des lignes électriques. Nous vous préviendrons de nouveau lorsque votre courant sera rétabli. 

Pour obtenir des estimations de rétablissement à jour dans votre zone et pour connaître l'emplacement des ressources communautaires de SCE, rendez-vous sur sce.com/outagemap

Veuillez éteindre ou débrancher les appareils électroménagers ou les équipements qui peuvent redémarrer automatiquement et inspecter votre propriété pour identifier d'éventuelles chutes de lignes électriques. 

Nous sommes conscients qu'une coupure de courant pour la sécurité publique peut être gênante et nous vous remercions de votre patience pendant que nous nous employons à assurer la sécurité de la communauté.  

RAPPEL : si vous voyez une ligne électrique coupée, appelez d'abord le 911, puis informez SCE au 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Der Wind hat nachgelassen und wir beginnen, unsere Leitungen auf Beschädigungen zu untersuchen. Der Zeitpunkt für die Wiederherstellung der Stromversorgung hängt davon ab, ob Tageslicht für sichere Inspektionen und die Zugänglichkeit von Stromleitungen benötigt wird. Wir benachrichtigen Sie erneut, wenn Ihre Stromversorgung wieder angeschaltet wird. 

Aktuelle Schätzungen für die Wiederherstellung in Ihrer Region und die Standorte der SCE-Community-Ressourcen finden Sie unter sce.com/outagemap

Bitte achten Sie darauf, Geräte und Apparate, die sich automatisch einschalten könnten, auszuschalten oder vom Stromnetz zu trennen, und überprüfen Sie, ob auf Ihrem Grundstück Stromleitungen beschädigt wurden. 

Wir verstehen, dass die Abschaltung der Stromversorgung für die öffentliche Sicherheit störend sein kann, und möchten uns für Ihre Geduld bedanken, während wir uns für die Sicherheit Ihrer Gemeinde einsetzen.  

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine beschädigte Stromleitung sehen, rufen Sie zuerst 911 und dann SCE unter 1-800-611-1911 an.

Expose as Block
No

風が弱まったので、送電線に損傷がないか点検しています。検査を安全に進めるため、電力復旧のタイミングは屋外の明るさと送電線の状態によって変化します。 電力が復旧したら、再度通知いたします。 

お住まいの地域の最新の復旧予測、およびSCEのコミュニティリソースの場所については、sce.com/outagemapをご覧ください。

なお、電力復旧時に自動的に再起動する可能性のある電化製品や機器については、あらかじめ電源を切るか、コンセントを抜いておいてください。 

公共電気遮断措置による停電でご不便をおかけし、大変申し訳ございません。皆様の地域の安全を守るために、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。  

重要:送電線の損傷を見つけたら、まず9-1-1に電話し、次にSCE(1-800-611-1911)までご連絡ください。

Expose as Block
No

ខ្យល់បាបស្ងប់ទៅវិញ ហើយយើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលការខូចខាតខ្សែភ្លើងរបស់យើង។ ពេលវេលាជួសជុលថាមពលអាស្រ័យលើតម្រូវការពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព និងលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ខ្សែថាមពល។ យើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកម្តងទៀត នៅពេលដែលភ្លើងរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញ 

សម្រាប់ការប៉ាន់ស្មានអំពីការស្ដារឡើងវិញក្នុងតំបន់របស់អ្នក និងសម្រាប់ទីតាំងធនធានសហគមន៍ SCE សូមចូលមើលគេហទំព័រ sce.com/outagemap។ 

សូមបិទឬ ដោះឧបករណ៍ ឬគ្រឿបបរិក្ខារណាមួយដែលអាចចាប់ ផ្តើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាក់ចុះ។ 

យើងដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការដាច់អគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈអាចជាការរំខាន ហើសូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់អ្នកនៅពេលយើងធ្វើការដើម្បីរក្សាសហគមន៍របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព!  

សូមចង់ចាំថា៖ ប្រសិនបើអ្នកឃើញខ្សែភ្លើងធ្លាក់ចុះ ដំបូងសូមទូរសព្ទទៅលេខ 911 ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងដល់ SCE តាមរយៈលេខ 1-800-611-1911។

Expose as Block
No

ਹਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ SCE ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, sce.com/outagemap'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 1-800-611-1911 'ਤੇ SCE ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

Expose as Block
No

Ветер стих, и мы начинаем проверять линии электропередач на предмет повреждений. Сроки восстановления снабжения зависят от необходимости дневного света для безопасного доступа и осмотра. Как только подача электроэнергии возобновится, мы дадим вам знать. 

Последнюю информацию о сроках возобновления подачи электроэнергии в вашем районе, а также адреса местных ресурсных центров SCE можно узнать на сайте sce.com/outagemap

Не забудьте выключить или отсоединить от розетки все устройства и приборы, которые могут автоматически запуститься при восстановлении подачи энергии. Также проверьте, не оборвались ли провода рядом с домом. 

Мы понимаем, что экстренные отключения электроэнергии создают массу неудобств, однако мы уже ведем активную работу в вашем районе и благодарим вас за терпение!  

ПОМНИТЕ: если вы заметили обрыв линии электропередач, сначала позвоните 911, а затем сообщите Southern California Edison по номеру 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

Os ventos diminuíram, e estamos começando a inspecionar nossas linhas em busca de danos. O tempo para o reestabelecimento da energia depende da necessidade de luz do dia para inspeções seguras e da acessibilidade às linhas de energia. Alertaremos você novamente quando sua energia voltar. 

Para obter estimativas atualizadas para o reestabelecimento em sua área e para a localização dos recursos comunitários da SCE, acesse sce.com/outagemap

Desligue ou desconecte todos os aparelhos ou equipamentos que possam ser reiniciados automaticamente e inspecione sua propriedade em busca de cabos de energia rompidos. 

Entendemos que os eventos de interrupção de energia por motivos de segurança pública podem ser perturbadores. Por isso, agradecemos sua paciência enquanto trabalhamos para manter sua comunidade segura.  

LEMBRE-SE: se você vir uma linha de transmissão no chão, ligue para o 911 primeiro e, em seguida, notifique a SCE pelo 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

हवाएं बंद हो गई हैं और हम नुकसान के लिए अपनी लाइनों का निरीक्षण करना शुरू कर रहे हैं। बिजली बहाल होने का समय, सुरक्षित निरीक्षण के लिए दिन के उजाले की आवश्यकता और बिजली लाइनों तक पहुँच पर निर्भर करता है। जब बिजली वापस आ जाएगी, तो हम आपको फिर से सूचित करेंगे। 

अपने क्षेत्र में बीजली बहाल होने के नवीनतम अनुमान और SCE सामुदायिक संसाधनों के स्थान के बारे में जानने के लिए, sce.com/outagemapपर जाएं। 

कृपया ऐसे किसी भी उपकरण या सामान को बंद या अनप्लग कर दें, जो अपने आप चालू हो सकता है और अपनी संपत्ति का निरीक्षण करें कि उस पर बिजली की लाइन तो नहीं गिर गई है। 

हम समझते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा बिजली बंद होने की घटनाएँ विघटनकारी हो सकती हैं और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम आपके समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं।  

याद रखें: यदि आप एक डाउन पावर लाइन देखते हैं तो पहले 9-1-1 पर कॉल करें और फिर SCE को 1-800-611-1911 पर सूचित करें।

Expose as Block
No

Twb tsis muaj cua hlob lawm thiab peb tab tom yuav pib soj ntsuam peb cov xov hluav taws xob seb puas muaj kev puas tsuaj. Lub sij hawm rov tso hluav taws xob tuaj yuav saib raws li qhov kev xav tau txog cov kev soj ntsuam kom muaj kev nyab xeeb thaum nruab hnub thiab kev nkag mus tau rau cov xov hluav taws xob. Peb yuav ceeb toom rau koj dua thaum koj li hluav taws xob rov tuaj lawm. 

Txog cov kev kwv yees kev rov tso hluav taws xob uas hloov kho tshiab hauv koj cheeb tsam no, thiab txog rau qhov chaw yuav muab SCE cov peev txheej kev pab hauv zej zog, mus saib hauv sce.com/outagemap

Thov tua los sis rho cov khoom siv hauv tsev los sis ib qho khoom cuab yeej twg uas nws yuav cia li qhib nws thiab soj ntsuam koj tej khoom cuab yeej cuab tam uas muaj cov xov hluav taws xob tu ntawd. 

Peb nkag siab tias Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pej Xeem Kev Nyab Xeeb cov xwm txheej tuaj yeem cuam tshuam thiab ua tsaug rau koj ua siab ntev thaum peb ua hauj lwm kom koj lub zej zog nyab xeeb.  

NCO NTSOOV: Yog tias koj pom txoj hlua hluav taws xob tu hu rau 9-1-1 ua ntej thiab tom qab ntawv ceeb toom SCE ntawm 1-800-611-1911.

Expose as Block
No

ขณะนี้ลมได้สงบลงแล้วและเรากำลังเริ่มตรวจสอบสายไฟเพื่อสำรวจความเสียหาย ระยะเวลาในการกลับสู่สภาพปกติของระบบไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความต้องการแสงสว่างธรรมชาติเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างปลอดภัยและความสามารถในการเข้าถึงสายไฟ เราจะแจ้งเตือนคุณอีกครั้งเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้การได้ 

สำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการประมาณการณ์ในการกลับสู่สภาพปกติในพื้นที่ของคุณ และสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของทรัพยากรชุมชนของ SCE โปรดไปที่ sce.com/outagemap 

โปรดปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่อาจรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ และตรวจหาสายไฟที่หล่นลงมาในบริเวณพื้นที่ของคุณ 

เราเข้าใจดีว่าเหตุการณ์การตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากได้และขอขอบคุณที่อดทนรอในขณะที่เราพยายามดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของคุณ  

ข้อควรจำ: หากคุณเห็นสายไฟที่หล่นลงมา โปรดโทร 911 เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงแจ้ง SCE ที่หมายเลข 1-800-611-1911

Expose as Block
No
Class name
csrp-weather-backtotop
Expose as Block
No