Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Thông báo Sử Dụng Năng Lượng được cập nhật vào ngày February 25, 2019.

Thông Báo này áp dụng cho quý vị nếu quý vị nhận dịch vụ tiện ích điện tử từ Southern California Edison (SCE). SCE hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị, đảm bảo rằng thông tin này được thu thập, giữ an toàn một cách thích hợp trong quá trình chuyển giao và lưu trữ. Hãy dành một chút thời gian để làm quen với Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng và xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.

Tổng Quan Thông Báo về Bảo Mật

Thông Báo Bảo Mật trang Mạng

Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng là dữ liệu tiêu thụ điện chi tiết (trong từng khoảng thời gian dưới 60 phút) được thu thập thông qua Hạ Tầng Đo Lường Tân Tiến của SCE, bao gồm các hệ thống Edison SmartConnect™ và Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi, khi kết hợp với bất kỳ thông tin nào có thể hợp lý xác định danh tính của quý vị, gia đình của quý vị, nơi cư trú của gia đình hoặc khách hàng không phải là cư dân khác. Các ví dụ về thông tin này bao gồm dữ liệu tiêu thụ điện chi tiết được kết hợp với tên và số trương mục tiện ích của quý vị. Chúng tôi coi Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng là một loại Thông Tin Cá Nhân. Để biết thêm chi tiết về Thông Tin Cá Nhân khác, vui lòng bấm vào đây.

Để giúp đảm bảo Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị được quản lý một cách thích hợp, SCE tuân thủ các luật về bảo mật và an ninh được áp dụng và các tiêu chuẩn an ninh thông tin được chấp nhận chung để duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý đảm bảo an ninh, toàn vẹn và bảo mật Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi đang có của quý vị.

Tại Sao SCE Thu Thập Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Tuân thủ Quy Tắc 3 về Thuế Quan của chúng tôi, Đơn Yêu Cầu Dịch vụ, SCE thu thập, lưu giữ, sử dụng và trong các trường hợp hạn chế, công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho khách hàng. Một việc làm của SCE là dịch vụ cần thiết khi nó liên quan đến:

 • Cung cấp điện cho quý vị;
 • Lập hóa đơn điện;
 • Thỏa mãn nhu cầu về hệ thống, lưới điện, hoặc nhu cầu vận hành;
 • Cung cấp cho quý vị khả năng để xem việc sử dụng năng lượng của quý vị ngay trong ngày hôm sau, cho những khách hàng có đồng hồ Edison SmartConnect™ bằng cách đăng nhập vào My Account trên SCE.com
 • Cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc liên bang, hoặc Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC); hoặc
 • Lập kế hoạch, thực hiện, hoặc đánh giá việc Đáp Ứng Nhu Cầu, Quản Lý Năng Lượng hoặc các chương trình Tiết Kiệm Năng Lượng của SCE.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân của Quý Vị

Tùy theo luật áp dụng, SCE sử dụng Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị để dự đoán khách hàng trong tương lai hoặc các nhu cầu về vận hành, cũng như việc có thể thông báo cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ đáng quan tâm. Khi liên lạc với trung tâm nghe điện thoại của chúng tôi, SCE ghi lại cuộc nói chuyện của quý vị với một Cố Vấn Năng Lượng và SCE sử dụng phân tích tiếng nói để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng cho Đệ Tam Nhân

Chúng tôi không công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng cho đệ tam nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước của quý vị, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

 • Các Đệ Tam Nhân đang Hợp Đồng với SCE để cung cấp dịch vụ thiết yếu được liệt kê ở phần trước. Các hợp đồng của chúng tôi với các nhà thầu đệ tam nhân đòi hỏi họ phải có những chính sách và thủ tục để bảo vệ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của khách hàng không bị tiết lộ.
 • Các Đệ Tam Nhân đang Hợp Đồng cho CPUC là cơ quan mà chúng tôi phải chia sẻ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị hoặc khi CPUC có lệnh hướng dẫn chúng tôi làm như vậy.
 • Các Cơ Quan và Pháp Nhân Chính Phủ: Khi các cơ quan chính phủ sử dụng, thu thập, lưu trữ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để thực hiện tiết kiệm năng lượng, đánh giá năng lượng hoặc các dịch vụ cụ thể khác, hoặc đã lấy Lệnh hoặc Chỉ Thị của CPUC hướng dẫn cho chúng tôi công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị.
 • Các Yêu Cầu Pháp Lý, Mối Đe Dọa Trực Tiếp hoặc Lệnh của CPUC:Chúng tôi có thể công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trong các trường hợp sau đây:
  1. Được yêu cầu bởi pháp luật, chẳng hạn như để tuân theo một trát tòa, lấy bằng chứng ra tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự;
  2. Có thiện ý rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ sự an toàn các quyền của chúng tôi, sự an toàn của quý vị hoặc sự an toàn của những người khác, để điều tra gian lận;
  3. Có lệnh của CPUC, hoặc của các cơ quan chính phủ có nghĩa vụ theo pháp luật cần sử dụng dữ liệu mà họ yêu cầu, khi được pháp luật cho quyền có thông tin đó; và
  4. Các nhà nghiên cứu hợp lệ, các cơ quan chính phủ địa phương, các cơ quan tiểu bang và liên bang được ủy quyền để nhận Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng qua Chương Trình Yêu Cầu Dữ Liệu Năng Lượng (EDRP).

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ hạn chế loại và số lượng Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng được chia sẻ với đệ tam nhân nơi có nhu cầu hợp lý để thực hiện mục đích mà họ cần truy cập vào Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị.

Quý Vị Có Thể Quản Lý và Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân của Mình Như Thế Nào

Chúng tôi cung cấp những lựa chọn nhất định về cách thức chúng tôi liên lạc với quý vị và Thông Tin Cá Nhân nào chúng tôi thu thập. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền hạn chế, hoặc chọn không cho phép, đối với thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi. Quý vị có thể dùng một trong các cách thức trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi để tìm hiểu thêm về cách thức để hạn chế, hoặc không tham gia, việc thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị.

 • Như đã nêu trong Quy Tắc 6, Lập và Tái Lập Tín Dụng quý vị có thể được yêu cầu cung cấp Số An Sinh Xã Hội cho chúng tôi để xác định xem quý vị có phải đặt cọc hay không. Quý vị có quyền không cung cấp cho chúng tôi Số An Sinh Xã Hội nhưng quý vị có thể phải đóng một khoản tiền đặt cọc hoặc được miễn đặt cọc nếu đã ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp.
 • Một trong những cách thức mà chúng tôi cung cấp cho quý vị quyền xem hóa đơn nhanh, trả hóa đơn và nhận các cảnh báo quan trọng là bằng cách đăng ký dịch vụ My Account trên SCE.com, trong đó đòi hỏi quý vị phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email. Quý vị có quyền không cung cấp địa chỉ email; tuy nhiên, quý vị sẽ không thể tận dụng lợi thế của các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi như gửi hóa đơn điện tử và trả hóa đơn.
 • Khi chúng tôi gửi cho quý vị một email quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của SCE, quý vị sẽ được cung cấp tùy chọn để không nhận các thông báo này bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới của email để bỏ ghi danh nhận các thư này hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của quý vị trong khung thời gian cần thiết hợp lý và dừng việc gửi email quảng cáo cho quý vị trừ khi quý vị lại chọn để nhận thông tin đó. Nếu quý vị là khách hàng đã đăng ký sử dụng My Account trên SCE.com để truy cập vào trương mục của quý vị trên trang mạng của chúng tôi, quý vị có thể không chọn nhận các thư này nữa bằng cách cập nhật phần Thông Tin Liên Lạc trong Hồ Sơ của mình trong My Account.
 • Quý vị sẽ không thể bỏ chọn các email vận hành chứa thông tin liên lạc phi quảng cáo, liên quan đến tiện ích như các tin nhắn trả hóa đơn, báo mất điện hoặc bảo toàn điện và an toàn.

Để bảo mật thông tin của quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị không bao giờ chia sẻ user name và mật khẩu, thông tin từ hóa đơn khách hàng, bao gồm số trương mục, Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng hoặc Thông Tin Cá Nhân khác, với bất cứ ai có thể sử dụng thông tin này để truy cập vào trương mục của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị. Nếu quý vị tin rằng Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể đã bị xâm phạm, hãy liên lạc với chúng tôi ngay.

Tích Lũy Thông Tin của Quý Vị

Theo định kỳ, chúng tôi có thể tích lũy Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị với những người khác trong các định dạng khác nhau để Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trở nên vô danh và không thể xác định danh tính của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích, báo cáo và quản lý chương trình khác nhau, bao gồm cả phân tích giá biểu và cơ cấu giá biểu, tuân thủ các quy định, thông tin sử dụng tích lũy này được đăng theo mã bưu chánh trên trang mạng của chúng tôi, đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng và xác định sự phát triển tiềm năng trong một khu vực địa lý. Thông tin tích lũy này không được xem là Thông Tin Cá Nhân hoặc Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng và có thể được chia sẻ với đệ tam nhân mà chúng tôi giao dịch.

Giữ Lại Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị theo pháp luật và miễn là cần thiết một cách hợp lý hoặc được ủy quyền của CPUC để thực hiện một trong những mục đích chủ yếu được mô tả ở trên hoặc cho một mục đích mà quý vị cho phép rõ ràng.

Truy Cập Vào Thông Báo Bảo Mật Trước Đây và Hiện Tại của SCE

Chúng tôi có thể định kỳ cập nhật thông báo này. Quý vị có thể truy cập thông báo này, bao gồm tất cả các bản cập nhật và các phiên bản trước, bằng cách nhấp vào đây. Quý vị cũng có thể truy cập vào thông báo này bằng cách gọi SCE qua số (800) 655-4555 đối với khách hàng cư dân hoặc (800) 990-7788 đối với khách hàng doanh nghiệp. Hàng năm, quý vị sẽ nhận được thông tin từ chúng tôi, trên hóa đơn tiện ích của quý vị, về cách thức để nhận một bản sao của Thông Báo này.

Câu Hỏi

Nếu quý vị có bất cứ các câu hỏi nào về Thông Báo này hoặc để tìm ra cách thức quý vị có thể giới hạn, xem hoặc tranh cãi về thông tin được công bố của quý vị, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788