Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Thông báo về Truy cập, Thu thập, Lưu trữ, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Tiêu thụ Năng lượng được cập nhật vào ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng áp dụng cho quý vị nếu quý vị nhận dịch vụ tiện ích điện từ Southern California Edison (SCE). SCE hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị. SCE thực hiện các quy trình để Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng được thu thập một cách thích hợp, chuyển giao an toàn và lưu trữ đúng cách. Vui lòng dành chút thời gian để làm quen với Thông báo Truy cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của chúng tôi.

Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng Được Định Nghĩa

Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng là dữ liệu tiêu thụ điện chi tiết (trong từng khoảng thời gian dưới 60 phút) được thu thập thông qua Hạ Tầng Đo Lường Thông minh của SCE, bao gồm các hệ thống Edison SmartConnect™ và Đo Năng Lượng theo Thời Gian Thực của chúng tôi, khi kết hợp với bất kỳ thông tin nào có thể hợp lý nhận dạng quý vị, gia đình, nơi cư trú của gia đình hoặc khách hàng không phải là cư dân. Các ví dụ về Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng bao gồm dữ liệu tiêu thụ điện chi tiết được kết hợp với tên và số trương mục tiện ích của quý vị.

Thông Tin Cá Nhân Được Định Nghĩa

Thông Tin Cá Nhân được định nghĩa là bất kỳ thông tin định dạng, liên quan đến, mô tả, có thể liên quanmột cách hợp lý, hoặc được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một cư dân hoặc hộ gia đình, chẳng hạn như địa chỉ email đã đăng ký hoặc địa chỉ dịch vụ dân cư. Ví dụ: khi liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng của chúng tôi, SCE thu âm lại cuộc gọi của quý vị với Cố Vấn về Năng Lượng và sử dụng các phương pháp phân tích giọng nói để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Chúng tôi coi Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng là một loại Thông Tin Cá Nhân. Để biết thêm chi tiết về các loại Thông Tin Cá Nhân khác, xin vui lòng bấm vào đây.

Mục Đích Chính để SCE Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin sử Dụng Năng Lượng

Theo Quy Tắc 3, tiêu đề Đơn Yêu Cầu Dịch Vụ của SCE Tariff (Biểu Thuế của SCE), SCE thu thập, lưu giữ, sử dụng và trong các trường hợp hạn chế, công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho khách hàng. Mục đích chính cho việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc công bố ThôngTin Sử Dụng Năng Lượng là:

 • Lập hóa đơn điện, theo dõi hóa đơn cho trương mục của quý vị và quá trình trả hóa đơn
 • Cho phép quý vị xem Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng trên mạng hoặc yêu cầu một bản sao của Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị
 • Liên lạc với quý vị về Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để giúp quý vị chọn chương trình giá biểu tốt nhất hoặc giúp đỡ quý vị, nếu quý vị lựa chọn, để tận dụng tốt hơn các chương trình giá biểu do SCE cung cấp
 • Liên lạc với quý vị về các cơ hội tiết kiệm năng lượng dựa trên Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị
 • Dự báo các nhu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu vận hành trong tương lai
 • Cung cấp các dịch vụ theo luật tiểu bang hoặc liên bang hoặc Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC); và/hoặc
 • Lập kế hoạch, thực hiện hoặc đánh giá việc đáp ứng nhu cầu, quản lý năng lượng, hoặc các chương trình tiết kiệm năng lượng theo hợp đồng với SCE, theo hợp đồng với Ủy Ban, hoặc là một phần của chương trình cấp phép của Ủy Ban được thực hiện bởi một cơ quan chính phủ dưới sự giám sát của Ủy Ban 
   

Mục Đích Thứ Hai để SCE Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

SCE không thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng cho bất kỳ mục đích nào khác không phải là mục đích sử dụng chính.

Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng cho Đệ Tam Nhân

Chúng tôi không công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng cho đệ tam nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước của quý vị, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

 • Các Đệ Tam Nhân Có Hợp Đồng với SCE để cung cấp các dịch vụ thiết yếu được mô tả trong phần trước. Các hợp đồng của chúng tôi với các nhà thầu đệ tam nhân đòi hỏi họ phải có những chính sách và thủ tục để bảo vệ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của khách hàng chúng tôi không bị tiết lộ.
 • Các Đệ Tam Nhân Có Hợp Đồng với CPUC mà chúng tôi phải chia sẻ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị hoặc khi CPUC có lệnh chỉ dẫn chúng tôi làm việc đó.
 • Các Cơ Quan và Tổ Chức Chính Phủ. Khi các cơ quan chính phủ sử dụng, thu thập, lưu trữ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng để thực hiện tiết kiệm năng lượng, đánh giá năng lượng hoặc các dịch vụ được nói rõ khác và đã có Lệnh hoặc Chỉ Thị của CPUC cho chúng tôi công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng.
 • Yêu Cầu Pháp Lý, Mối Đe Dọa Trực Tiếp hoặc Lệnh của CPUC. Chúng tôi có thể công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng trong các trường hợp sau đây:
  • Chúng tôi được yêu cầu bởi pháp luật, chẳng hạn như để tuân theo một trát tòa, lệnh hầu tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự;
  • Việc công bố có thiện chí là cần thiết để bảo vệ các quyền của SCE, sự an toàn của quý vị, hoặc sự an toàn của những người khác, để điều tra gian lận;
  • Được CPUC, hoặc các cơ quan chính phủ ban hành lệnh với bổn phận pháp định đòi hỏi truy cập dữ liệu mà họ yêu cầu khi họ có quyền pháp định được xem thông tin đó; và
  • Các nhà nghiên cứu hợp lệ, các cơ quan chính phủ địa phương, các cơ quan tiểu bang và liên bang được ủy quyền để nhận Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng qua Chương Trình Yêu Cầu Dữ Liệu Năng Lượng (EDRP)..

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ hạn chế loại và số lượng Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng được chia sẻ với đệ tam nhân có nhu cầu hợp lý để thực hiện mục đích mà họ cần xem Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng.

Quý Vị Có Thể Xem Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của Mình Bằng Cách Nào


Quý vị có thể xem Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của mình bằng bất kỳ phương pháp nào sau đây:

 • SCE.com My Account. Nếu quý vị là khách hàng đã ghi danh vào SCE.com My Account, quý vị có thể vào xem Thông Tin Cá Nhân, bao gồm Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của mình. Đây là cách nhanh nhất và thuận tiện nhất để vào xem Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc tải xuống và Chia Sẻ Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trong phần Xem Dữ Liệu Sử Dụng Năng Lượng trên trang mạng của chúng tôi.
 • Gửi Mẫu Đơn Yêu Cầu Thông Tin. Quý vị có thể gửi Mẫu Đơn Yêu Cầu Thông Tin trên mạng cho chúng tôi để yêu cầu Thông Tin Cá Nhân, bao gồm Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị.
 • Liên Lạc với Cố Vấn về Năng Lượng của Chúng Tôi. Quý vị có thể liên lạc với Cố Vấn về Năng Lượng của chúng tôi theo số 1-800-655-4555 và yêu cầu Thông Tin Cá Nhân, bao gồm Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị.

Quý Vị Có Thể Kiểm Soát việc Thu Thập, Sử Dụng, Lưu Trữ hoặc Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng Như Thế Nào

SCE sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng phù hợp với Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng. Quý vị có thể cho phép các công ty hoặc người khác nhận Thông Tin Cá Nhân, bao gồm cả Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị. Tuy nhiên, trước khi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân hoặc Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của mình, điều quan trọng là quý vị phải hiểu cách người khác sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị. Vui lòng vào trang Xem Dữ liệu Sử Dụng Năng Lượng của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân và Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị.

Quý Vị Có Thể Hạn Chế Việc Thu Thập, Sử Dụng, Lưu Trữ hoặc Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng Như Thế Nào

Chúng tôi cung cấp những lựa chọn về cách thức chúng tôi liên lạc với quý vị và loại Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập. Trong một số trường hợp, quý vị có quyền hạn chế, hoặc chọn không cho phép, đối với thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi. Quý vị có thể sử dụng một trong các phương pháp trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây để tìm hiểu thêm về cách thức để hạn chế hoặc không tham gia, việc thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc công bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng.

 • Như đã nêu trong Quy Tắc 6, Lập và Tái Lập Tín Dụng quý vị có thể được yêu cầu cung cấp Số An Sinh Xã Hội để chúng tôi quyết định xem quý vị có phải đặt cọc hay không. Quý vị có quyền không cung cấp Số An Sinh Xã Hội nhưng quý vị có thể phải có tiền đặt cọc hoặc được miễn đặt cọc nếu đã ghi danh Trả Hóa Đơn Trực Tiếp.
 • Một trong những cách thức mà chúng tôi cung cấp quyền xem hóa đơn nhanh, trả hóa đơn và nhận các cảnh báo quan trọng là khi quý vị có ghi danh cho dịch vụ trên SCE.com My Account, đòi hỏi quý vị phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email. Quý vị có quyền không cung cấp địa chỉ email; Tuy nhiên, quý vị sẽ không thể tận dụng lợi thế của các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi như gửi hóa đơn điện tử và trả hóa đơn.
 • Khi chúng tôi gửi cho quý vị một email quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của SCE, quý vị sẽ được cung cấp tùy chọn để không nhận các thông báo này bằng cách bấm vào liên kết bên dưới của email hoặc liên lạc với chúng tôi theo cách thức được mô tả trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi để bỏ ghi danh nhận các thư này. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị trong khung thời gian yêu cầu hợp pháp và ngừng gửi email quảng cáo cho quý vị trừ khi quý vị lại chọn tham gia để nhận thông tin liên lạc đó. Nếu quý vị là khách hàng đã ghi danh sử dụng SCE.com My Account để vào trương mục của quý vị trên trang mạng của chúng tôi, quý vị có thể không chọn nhận các thư này trong tương lai bằng cách cập nhật phần Thông Tin Liên Lạc trong phần Hồ Sơ của SCE.com My Account.
 • Quý vị sẽ không thể bỏ chọn các email vận hành, là thư liên lạc không có nội dung quảng cáo, liên quan đến tiện ích như các tin nhắn trả hóa đơn, báo mất điện, bảo toàn điện, cảnh báo và an toàn.

Để bảo mật thông tin của quý vị, chúng tôi khuyến khích quý vị không bao giờ chia sẻ tên người dùng và mật khẩu trên SCE.com My Account, thông tin từ hóa đơn khách hàng (ví dụ số trương mục, Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng) hoặc Thông Tin Cá Nhân khác với bất cứ ai có thể sử dụng thông tin này để vào trương mục của quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị. Nếu quý vị tin rằng thông tin cá nhân của quý vị có thể đã bị xâm phạm, hãy liên lạc với chúng tôi ngay.

Tích Lũy Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Theo định kỳ, chúng tôi có thể tích lũy Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị với những người khác trong các định dạng khác nhau để Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị trở nên vô danh và không thể nhận dạng cá nhân. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các mục đích phân tích, báo cáo và quản lý chương trình khác nhau, bao gồm cả phân tích giá biểu và cấu trúc giá biểu, tuân thủ các quy định, như đăng thông tin sử dụng tích hợp theo mã bưu chánh trên trang mạng của chúng tôi, đánh giá nhu cầu sử dụng năng lượng và xác định sự tăng trưởng tiềm năng trong một khu vực địa lý. Thông tin tổng hợp này không được xem là Thông Tin Cá Nhân hoặc Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng và có thể được chia sẻ với đệ tam nhân mà chúng tôi giao dịch.

Giữ Lại Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị theo pháp luật và miễn là cần thiết một cách hợp lý hoặc được ủy quyền của CPUC để thực hiện một trong những mục đích chủ yếu được mô tả ở trên hoặc cho một mục đích mà quý vị cho phép rõ ràng.

Bảo Mật Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Để giúp đảm bảo Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng của quý vị được quản lý một cách thích hợp, SCE tuân theo các luật về bảo mật và an ninh được áp dụng và các tiêu chuẩn an ninh thông tin được chấp nhận chung để duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý đảm bảo an ninh, toàn vẹn và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của quý vị thuộc sở hữu của chúng tôi.

Những Thay Đổi đối với Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Những thay đổi đối với Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng sẽ được thực hiện khi cần thiết, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về quy định hoặc theo chỉ thị của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California, được phản ánh trên trang mạng này.

Truy Cập Thông Báo Hiện Tại và Quá Khứ của SCE về việc Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng

Khách hàng mới sẽ nhận được thông báo sau khi xác nhận trương mục khách hàng mới. Khách hàng hiện tại sẽ nhận được thông tin liên lạc hàng năm từ chúng tôi, trong hóa đơn dịch vụ tiện ích của họ, về cách thức để lấy một bản sao của Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng này.

Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng này. Các phiên bản trước của Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng có tại đây.

Quý vị cũng có thể xem Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng này bằng một trong các phương thức được ghi trong phần Liên Lạc với Chúng Tôi dưới đây.

Liên Lạc với Chúng Tôi

Để được giúp đỡ khi có câu hỏi, mối quan ngại hoặc khiếu nại về quyền riêng tư liên quan đến Thông Báo Truy Cập, Thu Thập, Lưu Trữ, Sử Dụng và Công Bố Thông Tin Sử Dụng Năng Lượng, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng một trong các phương thức sau đây:

Southern California Edison
Attention: Chief Ethics & Compliance Officer
Post Office Box 800
Rosemead, CA 91770

Khách Hàng Cư Dân: (800) 655-4555
Khách Hàng Doanh Nghiệp: (800) 990-7788

EmailPrivacy@sce.com